SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Extended Introductory Linguistics Seminar - ALINUVOD3
Title: Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2726
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Michal Láznička
Teacher(s): Mgr. Michal Láznička
Incompatibility : ABO500111, ACC500002, AFR110010, ASP300057, ASZRS0006, AUC500111
Interchangeability : ABO500111, ACC500002, AFR110010, ALINP104B, ALINUVOD2, ASP300057, ASZRS0006, AUC500111
Annotation - Czech
Last update: KRIVJ1AF (30.09.2012)
Předmět může být opakované zapsán podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Course completion requirements - Czech
Last update: KRIVJ1AF (12.02.2015)
 • Pravidelně a aktivně se účastnit semináře (nejvýše tři absence za semestr).

 • Včasné odevzdání 8 vypracovaných domácích úkolů přes moodle vždy do přesně stanoveného termínu (pokud není některý z úkolů včas odevzdán, určí vyučující doplňující atestaci).
Syllabus - Czech
Last update: KRIVJ1AF (12.02.2015)

Předmět existuje ve dvou částečně odlišných variantách (I a II):

I. Praktický seminář, který je určen studentům, kteří mají ve studijním plánu zároveň přednášku ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky. Studenti v semináři získají analytické dovednosti nutné k řešení základních lingvistických problémů v hlavních jazykovědných disciplínách. Náplní je především pravidelná samostatná práce s jazykovým materiálem a upevňování znalostí získaných v přednášce.

Tematické okruhy:

 • Lexikální sémantika (analýza významu slov), teorie znaku
 • Morfologická analýza
 • Fonetická analýza
 • Fonologická analýza
 • Funkční syntax (valence)
 • Formální syntax (složková analýza)
 • Pragmatika (vyjadřování zdvořilosti)
 • Jazyk a společnost (společenské rozdíly v užívání jazyka)
 • Jazyková evoluce (jazykové rodiny)
 • Jazykové změny
 • Osvojování jazyka 

II. Seminář, který je určen nmgr. studentům ÚČJTK. Kurz je koncipován jako praktický seminář prohlubující pohled na jazykové otázky a rozvíjející analytické dovednosti studentů z obecnější lingvistické perspektivy.

Tematické okruhy:

 • Sémiotika a základní rysy jazyka
 • Metodologické otázky lingvistiky: co je lingvistika?
 • Terminologie a způsoby vyjadřování v lingvistice
 • Sémantická analýza
 • Fonologická analýza
 • Morfologická analýza
 • Morfosyntaktická analýza
 • Podstata syntaxe
 • Rekurzivnost v jazyce
 • Pragmatika
 • Jazykové změny
 • Osvojování jazyka
Registration requirements - Czech
Last update: KRIVJ1AF (26.06.2012)

Předpokladem k zapsání tohoto semináře je souběžné zapsání přednášky ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky nebo její absolvování v předchozím semestru. - Neplatí pro magisterské studenty ÚČJTK.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html