SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sociolinguistics - ALINP111B
Title: Sociolingvistika
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (24.03.2020)
Cílem předmětu je seznámit se se základními rysy sociolingvistických teorií. Vychází se od variační, tj. kvantitativně orientované sociolingvistiky, a její specifičnost se vykládá na pozadí sociolingvistiky interakční, etnografie komunikace a sociologie jazyka. Pozornost bude věnována i jazykovému plánování a jazykovému managementu. Cílem kursu je proniknout nejen do stavby sociolingvistických teorií, ale i do konstrukce sociolingvistických výzkumů. Kurs je zaměřen na rozvíjení odborných čtenářských a vyjadřovacích schopností v češtině a angličtině.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (26.03.2020)

Písemná práce opřená o empirický výzkum, aktivní účast na předmětu, pravidelná příprava, celková znalost jedné příručky sociolingvistiky, např. Heller, Pietikäinen, Pujolar (2018) nebo Smakman (2018).

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (26.03.2020)

* Povinná literatura (vybrané části a kapitoly):

Chambers, J. K., Trudgill, P. (1998) Dialectology. Second Edition. Cambridge University Press.
Gumperz, J. (1982) Discourse strategies. Cambridge University Press.
Heller, M., Pietikäinen, S., Pujolar, J.  (2018) Critical Sociolinguistic Research Methods. Studying Language Issues that Matter. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group.
Hudson, R. A. (1996, 2. vyd.) Sociolinguistics. Cambridge University Press.
Johnstone, B. (2000) Qualitative methods in sociolinguistics. Oxford University Press.
Klimeš, L. (1972) An attempt at a quantitative analysis of social dialects. Prague Studies in Mathematical Linguistics 4, 77-93. PDF (dostupné z kursu Sociolingvistika na Moodlu)
Nekvapil, J. (ed.) (2002) Sociolingvistika a sociologie jazyka. (=Sociologický časopis 38, č. 4, monotematické číslo). PDF
Neustupný, J. V. - Nekvapil, J. (2003) Language management in the Czech Republic. Dostupné z http://languagemanagement.ff.cuni.cz/bibliography PDF
Smakman, D. (2018) Discovering sociolinguistics: From theory to practice. London: Palgrave.
Wilson, J. (2010) Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic. Frankfurt am Main: Peter Lang.

* Doporučená literatura (vybrané kapitoly):

Auer, P. (2014 / 2019) Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Downes, W. (1998) Language and society. Second Edition. Cambridge University Press.
Chambers, J. K. (2003) Sociolinguistic theory. Second Edition. Oxford: Blackwell.
Bayer, L. (2003) Sprachgebrauch vs. Spracheinstellung im Tschechischen. München: Otto Sagner.
Chloupek, J., Nekvapil, J. (ed.) (1986) Reader in Czech Sociolinguistics. Praha, Amsterdam, Philadelphia: Academia, John Benjamins.
Dejmek, B. (1987) Běžně mluvený jazyk nejmladší generace Hradce Králové. Hradec Králové: Pedagogická fakulta.
Hoffmannová, J., Müllerová, O. (eds) (2007) Čeština v dialogu generací. Praha: Academia.
Milroy, L. - Gordon, M. (2003) Sociolinguistics: Method and Interpretation. Malden, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell (český překlad Praha: UK 2012).
Nekvapil, J. (2012) O interních a externích kontextech variační sociolingvistiky (Doslov k českému vydání). In: Lesley Milroyová - Matthew Gordon, Sociolingvistika: Metody a interpretace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, s. 225-236. PDF
Švejcer A. D. - Nikolskij, L. B. (1983) Úvod do sociolingvistiky. Praha: Svoboda.
Wardhaugh, R. - Fuller, J. M. (2015) An Introduction to Sociolinguistics. Malden, Oxford, Chichester: Wiley Blackwell.
Williams, G. (1992) Sociolinguistics. A Sociological Critique. London: Routledge.
Sociolinguistica 1- 33 (mezinárodní ročenka pro evropskou sociolingvistiku, vychází od r. 1987)

Hesla z tematického okruhu sociolingvistika (ale nejen z něho) publikovaná v Novém encyklopedickém slovníku češtiny. Viz https://www.czechency.org PDF
Zejména tato hesla: diglosie, émický - etický, jazyková komunita, jazyková politika, jazyková proměnná, jazykové plánování, jazykový management, jazykový postoj, jazykový posun, kvantitativní metody v sociolingvistice, multilingvismus, střídání replik mluvčích v rozhovoru, sociollingvistika, teorie akomodace

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (24.03.2020)

Hlavní tematické okruhy:

1. Utváření předmětu sociolingvistiky: komunikačně-pragmatická orientace jazykovědy, interdisciplinarita vědy a jazykovědy, situace v americké jazykovědě v 50. a 60. letech

2. Labovovy výzkumy v obchodních domech v New Yorku

3. Základní pojmosloví variační sociolingvistiky (pojem jazyková proměnná), kvantitativní vyjádření jazykové variace

4. Aplikace variační sociolingvistiky na českou jazykovou situaci (J. Wilson)  

5. Lexikální variace – k metodologii zkoumání českých slangů (L. Klimeš)

6. Teorie sociálních sítí v sociolingvistickém výzkumu (L. Milroyová)

7. Limity variační sociolingvistiky a další sociolingvistická paradigmata (sociologie jazyka, interakční sociolingvistika, etnografie komunikace)

8. Pojem diglosie a bilingvismu / multilingvismu (Ch. Ferguson, J. Fishman); lze charakterizovat českou jazykovou situaci jako diglosní?

9. Gumperzovy výzkumy sociální identity mluvčích – interakční sociolingvistika, kontextualizační prostředky / vodítka

10. Model střídání replik mluvčích v rozhovoru (H. Sacks), etnografie komunikace (D. Hymes), model komunikace obsažený v akronymu S-P-E-A-K-I-N-G

11. Jazykové plánování a revitalizace jazyků (J. Fishman)

12. Jazykový management (J.V. Neustupný, B. Jernudd)

13. Obor sociolingvistika v současnosti, výzvy globalizace, mezinárodní oborové časopisy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html