SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of phonetics and phonology - ALINP103B
Title: Základy fonetiky a fonologie
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2738
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
P//Is pre-requisite for: ALINV607B
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. (28.09.2012)
Kurz seznamuje se základními hledisky fonetického zkoumání (produkčním, akustickým, percepčním, fonologickým) a představuje stěžejní termíny a témata oboru. Důraz je kladen na důkladné osvojení nástrojů potřebných pro foneticko-lingvistický výzkum, jako je schopnost artikulační klasifikace a poslechové analýzy hlásek (v rozsahu tabulky IPA), jejich zaznamenání mezinárodní transkripcí, a zejména porozumění principům, které motivují univerzální rysy zvukové struktury jazyků. Základní, synchronní hledisko bude podle možností rozšiřováno o diachronní rozměr a materiál češtiny důsledně konfrontován s příklady z jiných jazyků.
Literature - Czech
Last update: KRIVJ1AF (26.09.2012)

Vybrané části z publikací:
Clark, J. - Yallop,C. (1990). An introduction to Phonetics and Phonology, Oxford: Blackwell.
Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny, Praha: Karolinum (2. vyd. 1997).
Ptáček, M (1993). Úvod do fonetické akustiky. Praha: Karolinum.
Johnson, K. (2003). Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Blackwell.
Levelt, W. J. M. (1989). Speaking. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Handel, S. (1989). Listening. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Ladefoged, P. a Maddieson, I. (1996). The sounds of the World´s Languages. Oxford: Blackwell.
Pisoni, D. B. a Remez, R. E. (Eds.), (2005). The Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell.
Kenstowicz, M. (1994). Phonology in generative grammar, Oxford: Blackwell.
Gussenhoven, C.& Jacobs,H.(2005). Understanding phonology. London: Hodder Arnold.
Hirst, D. and A. di Cristo (Eds.) (1995). Intonation systems, Cambridge: Cambridge University Press.
Ladd, D. Robert (1996). Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
Sun-Ah Jun (Ed.) (2005). Prosodic Typology. Oxford: Oxford University Press.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. (28.09.2012)

Tematické okruhy:

1. Srovnání zvukové a psané varianty jazyka; fonetická transkripce, IPA

2. Hlediska zkoumání zvukové stránky jazyka: produkční, akustické, percepční, fonologické 

3. Produkce řeči: stavba a činnost artikulačních orgánů

4. Artikulace vokálů: vokalická variabilita a vokalické systémy jazyků světa

5. Artikulace konsonantů: konsonantická variabilita v jazycích světa

6. Typologie foneticko-fonologických procesů v souvislé řeči; příklady z jazyků světa      

7. Akustické vlastnosti vokálů a konsonantů

8. Základní fonologické termíny a směry, zásady vymezení fonému a alofonů na příkladech z jazyků světa

9. Komparace fonologických systémů, akomodace na domácí fonologii při přejímání slov

10. Samohláskové a souhláskové distinktivní rysy, hierarchizace rysů, příklady z jazyků světa

11. Struktura slabiky, vlastnosti a fonotaktika segmentů v rámci slabiky, mora

12. Intonace - melodie řeči, funkce v hierarchii řečových jednotek

13. Běžné redukční procesy ve spontánní řeči (se základem v češtině)

14. Běžné hláskové změny ve vývoji jazyků

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html