SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Specialization Seminar Ib - AKO500145
Title: Specializační seminář Ib
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4220
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Files Comments Added by
download 사투리의 눈물 kap.6 str. 305-324.pdf 사투리의 눈물 kap.6 str. 305-324 Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
download 사투리의 눈물 kap.6 str.325-342.pdf 사투리의 눈물 kap.6 str.325-342 Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
download 사투리의 눈물 kap.7 str.343-367.pdf 사투리의 눈물 kap.7 str.343-367 Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Annotation - Czech
Tento kurz je navržen tak, aby poskytl studentům komplexní přehled o různorodosti korejských dialektů a jejich významu v současné korejské společnosti. Hlavním cílem kurzu je prozkoumat, jak se dialekty vyvíjejí a jak jsou ovlivněny sociálními, politickými a technologickými faktory. Zvláštní pozornost bude věnována jazykové politice Jižní Koreje, roli umělé inteligence v učení a zpracování korejských dialektů, a dynamice mezi standardním jazykem a dialekty.

Studenti se seznámí s hlavními korejskými dialekty, jejich geografickým rozmístěním, charakteristickými rysy a sociolingvistickým postavením. Kurz rovněž poskytne přehled o historickém vývoji a současných tendencích v jazykové politice Jižní Koreje, s důrazem na snahy o standardizaci jazyka a zachování dialektů. Další část kurzu se zaměří na roli umělé inteligence a technologie ve studiu a ochraně korejských dialektů, včetně nástrojů pro rozpoznávání řeči a automatické překlady.
Last update: Mazaná Vladislava, Mgr., Ph.D. (01.03.2024)
Literature - Czech

이상규. 사투리의 눈물. 한국문화사. 2022.

Last update: Mazaná Vladislava, Mgr., Ph.D. (01.03.2024)
Requirements to the exam - Czech

 1. Prezentace:

  • Obsah: Studenti si pro svou prezentaci vyberou kapitolu z knihy a odborný článek relevantní k tématu kurzu. Alternativně mohou zvolit jednu delší kapitolu nebo dvě kratší kapitoly, popřípadě dva odborné články, v závislosti na doporučeních uvedených v rozpisu kurzu. Výběr materiálů pro prezentaci musí být schválen vedoucím kurzu.
  • Rozsah: Prezentace by měla trvat 30-40 minut. Očekává se, že studenti podají hloubkovou analýzu a kritické zhodnocení vybraného materiálu, přičemž kladou důraz na jeho význam a dopad na studium korejských dialektů.
  • Handout: K prezentaci je nutné připravit handout pro ostatní studenty a vedoucí/ho kurzu. Handout by měl obsahovat klíčové informace, definice a shrnutí diskutovaných bodů. Počet stran by měl být 3-5 NS
 2. Přítomnost na hodinách:

  • Účast na seminářích je povinná. Tolerovaná absence je maximálně 3 hodiny během semestru. Absence musí být řádně odůvodněna.
  • Důraz je kladen na aktivní účast a zapojení do společné práce během hodin. Studenti by měli prokázat angažovanost a schopnost reflexe nad probíraným materiálem.

Splnění těchto požadavků je nezbytné pro získání zápočtu z kurzu. Studenti jsou povzbuzováni k projevení zájmu o téma a k proaktivnímu přístupu k učení. Hodnocení prezentací a účasti na hodinách bude reflektovat nejen znalosti studentů, ale také jejich schopnost kritického myšlení, analytického přístupu a komunikačních dovedností.

Last update: Mazaná Vladislava, Mgr., Ph.D. (01.03.2024)
Syllabus - Czech

Sylabus kurzu: Korejské dialekty

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexního přehledu o korejských dialektech, jejich historii, sociolingvistických aspektech, a roli v současné společnosti. Studenti se seznámí s vývojem, charakteristikami a rozdíly mezi hlavními korejskými dialekty a naučí se ovlivňující faktory jejich udržení a změny.

Metody výuky: Kurz kombinuje přednášky, diskuse, prezentace studentů a praktické analýzy textů a zvukových záznamů. Důraz je kladen na aktivní účast studentů a aplikaci teoretických poznatků na konkrétní příklady.

Osnova kurzu:

 1. Seznamovací seminář: Úvod do kurzu

  • Představení kurzu, požadavků a cílů.
  • Úvod do studia dialektů.
 2. Historický vývoj korejských dialektů

  • Přehled historie Korejského poloostrova a vzniku dialektů.
 3. Geografické rozdělení a charakteristiky hlavních dialektů

  • Rozdělení Korejského poloostrova na dialektové oblasti.
 4. Sociolingvistické aspekty dialektů

  • Vliv sociální stratifikace a regionální identity na dialekty.
 5. Jazyková politika a standardizace

  • Historie a současnost jazykové politiky v Jižní Koreji.
 6. Dialekty ve vzdělávání a médiích

  • Role dialektů ve školství a masových médiích.
 7. Umělá inteligence a technologie ve studiu dialektů

  • Přehled nástrojů a metod pro analýzu dialektů.
 8. Dialekty a korejská literatura

  • Využití dialektů v literárním vyjádření.
 9. Opozice standardního jazyka a dialektu

  • Diskuze o sociálních a jazykových implikacích.
 10. Dialekty a korejský film

  • Analýza zobrazení dialektů v korejské kinematografii.
 11. Zachování dialektů a kulturní dědictví

  • Strategie a výzvy spojené s ochranou dialektů.
 12. Závěrečný seminář: Shrnutí a reflexe kurzu

 • Diskuze o hlavních poznatcích kurzu.
 • Hodnocení a zpětná vazba studentů.

SYLABUS SE MůžE LIšIT v SOUVISLOSTI s VYBRANÝMI PREZENTACEMI STUDENTů.

Last update: Mazaná Vladislava, Mgr., Ph.D. (01.03.2024)
Learning resources - Czech

Materialy v SIS.

Last update: Mazaná Vladislava, Mgr., Ph.D. (01.03.2024)
Entry requirements - Czech

Pokročilá znalost korejštiny je předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu.

Last update: Jirková Miroslava (02.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html