SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Roman Provinces - AKA100096
Title: Římské provincie
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 25 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (27.07.2022)
V průběhu kurzu se studenti seznámí s úvodem do provinciální archeologie, jeho prameny, metodami a okruhy. Pozornost je věnována předně způsobu obsazení nových území Římany, charakteristice a dějinám římských provincií, struktuře limitu (hranice říše) a římské armády, její výstroji a výzbroji. Dále řemeslu a provinciálním technologiím s důrazem na výrobu a typologii bronzových nádob a spon jako důležitých chronologických indikátorů. Součástí kurzu je i přehled přímých římsko-barbarských vztahů, importovaných předmětů do oblastí na sever od římského limitu a mírou římského vlivu na Germány.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (29.01.2022)

Povinná literatura:

Bechert. T.: Die Provinzen des Römischen Reiches. Mainz amRhein 1999.

Fischer. T. (ed.): Die römischen Provinzen. Eine Einführung in ihre Archäologie. Stuttgart 2001.

Wacher, J.: The Roman World I -II. London 1995.

Doporučená literatura:

Baatz, D.: Der römische Limes in Deutschland. Berlin 2002.

Bouzek, J. - Sakař, V.: Římské provincie a Limes Romanus ve střední a západní Evropě. Praha 1990.

Musil, J.: Úvod do římsko-provinciální archeologie. In: Bouzek, J. - Ondřejová, I. - Musil, J.: Úvod do klasické archeologie, Praha 1998.

Fitz, J.: Der römische Limes in Ungarn. Szekésfehérvár 1976.

Genser, K.: Der Österreichische Limes in Österreich, RliÖ 33 1986.

Wasmer, L. (ed.): Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht. Mainz a. Rhein 2000.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D. (27.07.2022)

Témata jednotlivých přednášek:

1. Úvod do archeologie římských provincií, charakteristika oboru, jeho metody, hlavní témata a okruhy, dějiny a vývoj provincií, jejich správa a struktura

2. Limes romanus (struktura limitu a jeho význam). Vojenské tábory (prameny, výstavba, struktura, zástavba)

3. Římská armáda a její struktura

4. Výzbroj a výstroj římských legií a pomocných sborů

5. Provinciální sídelní struktura a architektura I. (coloniae, canabae, vici - stavební typy, technologie, materiály)

6. Provinciální sídelní struktura a architektura II. (venkovské osídlení, villae rustice a jejich struktura)

7. Náboženství římských provincií a pohřební ritus v provinciích v 1.-4. stol. po Kr.

8. Italské a provinciální kovové nádoby I. Období raného principátu – střední principát

9. Provinciální kovové nádoby II. Dominát, pozdní doba rímská (technologie, typologie, chronologie)

10. Spony (produkční centra, technologie, typologie, chronologie; spony principátu až dominátu)

11. Keramika římských prvincií I. Keramika typu terra sigillata, předlohy, počátky produkce v Itálii (Arezzo, italské dílny)

12. Keramika římských provincií II. Terra sigillata, produkce v Gallii a Germániích

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html