SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Croatian Functional Stylistics and Phraseology - AJS500263
Title: Funkční stylistika a frazeologie chorvatštiny
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (06.10.2022)
Seminář seznamuje studenty s oborem funkční stylistiky vystavené zejména na poznatcích Pražského lingvistického kroužku. Zároveň pojmenovává jednotlivé stylové prostředky a popisuje jazykové vyjadřování v současné situaci studovaného areálového jazyka s ohledem na srovnání téže skutečnosti s češtinou. Důraz je především kladen na rozrůznění stylů z hlediska slovní zásoby, kontextu, textové klasifikace a funkce jazyka.
Náplň druhé poloviny semestru seznamuje studenty s chorvatskou frazeologií a odbornou literaturou jí věnovanou. Probírány budou především dosud nevyjasněné otázky vymezení frazému a jejich kategorizace.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (06.10.2022)

K úspěšnému získání atestace z kursu se předpokládá aktivní účast v hodinách (povoleny jsou max. tři neomluvené absence) a plnění domácích úkolů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (06.10.2022)

Bagić, K.: Treba li pisati kako dobri pisci pišu. Zagreb, 2004.

Bagić, K. (ed.): Važno je imati stila. Zagreb, 2005.

Čechová, M. - Chloupek, J. - Krčmová, M. - Minářová, E.: Současná česká stylistika. Praha, 2003.

Čermák, F.: Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Praha, 2007.

Fink-Arsovski, Ž.: Bibliografija hrvatske frazeologije. Zagreb 2010.

Frančić, A. - Hudeček, L. - Mihaljević, M.: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskom standardnom jeziku. Zagreb, 2005.

Menac, A.: Hrvatska frazeologija. Zagreb, 2007.

Menac, A. - Fink-Arsovski, Ž. - Venturin, R.: Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb, 2003.

Menac, A. - Sesar, D. - Kuchar, R.: Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik. Zagreb, 1998.

Opačić, N.: Reci mi to kratko i jasno: hrvatski za normalne ljude. Zagreb, 2009.

Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb, 2006.

Silić, J. - Pranjković, I.: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb, 2005, kapitola „Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika“, str. 375-390.

Tafra, B.: Od riječi do rječnika. Zagreb, 2005. Kapitola „Frazeološki izazovi“, str. 281-298.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (06.10.2022)

1. Styl a stylistika. Dichotomie formy a funkční normy. Teorie funkčních stylů.

2. Funkční stylistika v chorvatské lingvistické tradici - vlivy a současnost

3. Objektivní a subjektivní slylotvorné faktory. 

4. Slohová charakteristika výrazových prostředků.

5. Mluvený projev: komunikační situace; slovosled; stavba komunikátu; stylizace mluveného projevu v literárním díle.

6. Funkční styl odborný. Funkční styl administrativní.

7. Funkční styl publicistický. Funkční styl rétorický.

8. Funkční styl umělecké literatury.

9. Frazeologie a idiomatika. Funkce frazémů a idiomů.

10. Termín a frazém.

11. Frazémy a idiomy: lexikální; gramatické; nominální; modifikační; verbální.

12. Frazémy a idiomy propoziční. Binominály. Přirovnání a přísloví.

13. Identifikace frazému v textu. Frazeologie v konkrétních dílech.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html