SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Serbian lexicology and syntax - AJS1000332
Title: Lexikologie a syntax srbštiny
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. (04.10.2023)
Cílem přednášky a semináře v syntaktické části je seznámit studenty se syntagmatickými vztahy, strukturou a výstavbou věty a souvětí ve spisovné srbštině. V lexikologické části pak popsat základní slovní inventář srbštiny, jeho uspořádání, hierarchizaci, kvantitativní vztahy, původ slov, poměr mezi slovy základními a odvozenými, formální prostředky a způsoby tvoření slov nových, využívání a vliv slov cizích.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. (04.10.2023)

Účast na seminářích (alespoň 50 %). Úspěšné absolvování písemného testu (alespoň 60 % bodů.)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. (04.10.2023)

základní studijní literatura:

DRAGIČEVIĆ, R.: Leksikologija srpskog jezika. Beograd, 2007.

KLAJN, I.: Gramatika srpskog jezika. Beograd, 2005.

MRAZOVIĆ, P.: Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci - Novi Sad, 2009.

PIPER, P. a kol.: Sintaksa savremenoga srpskog jezika - prosta rečenica. Beograd 2005.

PIPER, P. a kol.: Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku. Beograd 2018.

SIMIĆ, R.: Srpska gramatika II - Sintaksa. Beograd, 2002.

další odborná literatura:

ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. Praha, 2000.

ČERMÁK, F.: Lexikon a sémantika. Praha, 2009.

ČERMÁK, F. - BLATNÁ, R.: Manuál lexikografie. Jinočany, 1995.

ČERMÁK, F.: Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha, 2012.

ĆORIĆ, B.: Tvorba imenica u srpskom jeziku. Beograd, 2008.

NEKULA, M. et al. (ed.): Encyklopedický slovník češtiny. Brno, 2002.

    (Nový encyklopedický slovník češtiny online: https://www.czechency.org/)

FEKETE, E. - ĆUPIĆ, D. - TERZIĆ, B.: Srpski jezički savetnik. Beograd, 2005.

GREPL, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha, 2003.

KOMÁREK, M. a kol.: Mluvnice češtiny 2 (Tvarosloví). Praha, 1986.

MILOŠEVIĆ, M.: Gramatika srpskog jezika, priručnik za poznavanje srpskog književnog jezika. Beograd, 2003.

RADOVANOVIĆ, M. (red.): Srpski jezik na kraju veka. Beograd, 1996.

RISTIĆ, S. - RADIĆ-DUGONJIĆ, M.: Reč. Smisao. Saznanje. Beograd 1999.

SILIĆ, J. - PRANJKOVIĆ, I.: Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb, 2007.

STANOJČIĆ, Ž. - POPOVIĆ, V.: Gramatika srpskoga jezika za srednje škole. Beograd, 2000.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. (04.10.2023)

1. Syntax - základní pojmy, paradigmatické a syntagmatické vztahy, věta a výpověď, aktuální členění výpovědi, gramatická struktura věty.

2. Větné členy obligatorní, potencionální a fakultativní. Významově syntaktické a formálně syntaktické vztahy. Přísudek, valence a intence sloves, predikační kategorie.

3. Podmět, shoda přísudku s podmětem, vyjádření podmětu.

4. Předmět, příslovečné určení, přívlastek přístavek, doplněk. Vztahy mezi větnými členy.

5. Souvětí souřadná. Poměry mezi hlavními větami.

6. Souvětí podřadná, vedlejší věty podmětné, přísudkové, předmětné a přívlastkové, příslovečné a doplňkové.

7. Lexikologie, základní pojmy. Lexikální jednotka, formální a významová stránka. Základy jazykové sémiotiky, lexikální sémantika, složky lexikálního významu. Změny lexikálního významu, motivace jeho rozšiřování; lexikální metafory a metonymie. Polysémie.

8. Homonymie, typy homonym. Slovnědruhová konverze. Paronymie. Synonymie a antonymie, jejich typy. Hyperonymie, hyponymie a kohyponymie.

9. Obohacování slovní zásoby - slovotvorné způsoby a postupy. Slovotvorná motivace (slova motivující a motivovaná, slova značková a popisná). Fundační vztah (slova fundující a fundovaná).

10. Odvozování slov, odvozovací typy a podtypy; kritéria jejich klasifikace. Přejímání slov, cizí vlivy; hybridní výrazy, kalky.

11. Tvoření slov skládáním, kompozita vlastní a juxtapozice, tvoření kompozičně-derivační. Onomaziologické kategorie kompozit. Klasifikace kompozit podle vztahu jejich členů.

12. Abreviace; tvoření zkratek a zkratkových slov, multiverbizace a univerbizace.

13. Lexikografie jako teoretická i praktická disciplína. Popis slovní zásoby ve slovnících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html