SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Serbian Morphology - AJS1000331
Title: Morfologie srbštiny
Guaranteed by: Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021 to 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)
Předmět je koncipován jako přednáška a seminář. Cílem přednášky je seznámit studenty s teoretickými základy morfologie současné spisovné srbštiny ve srovnání s morfologií současné češtiny. Součástí výkladu bude srbské, české a latinské názvosloví a paralelní pohled na morfologii v pojetí srbské a české jazykovědy. Přednášky jsou orientovány na morfologickou typologii, obecnou charakteristiku slovních druhů, morfologických kategorií a morfologické paradigmatiky. Teoretický výklad vede k pochopení morfologického systému srbštiny, uvědomění si shod a rozdílů oproti systému češtiny a využití těchto poznatků k praktickému zvládnutí cizího jazyka.
Cílem semináře je aplikace teoretických poznatků morfologie na konkrétní jazykový materiál současné srbštiny. Kromě schopnosti určit probírané mluvnické kategorie je procvičováno i aktivní tvoření a správné užití příslušných slovních tvarů.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (07.02.2022)

K úspěšnému získání atestace z kursu se předpokládá aktivní účast v hodinách, povoleny jsou max. tři neomluvené absence. Kurs je ukončen testem z nějž je nutno získat min. 2/3 bodů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

- základní studijní literatura:
KLAJN, I.: Gramatika srpskog jezika. Beograd, 2005.
MRAZOVIĆ, P.: Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci - Novi Sad, 2009.
Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad, 2013.
SEDLÁČEK, J.: Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha, 1989.
SIMIĆ, R.: Srpska gramatika. D. 1 - Fonologija. Morfologija. Beograd, 2002.
STANOJČIĆ, Ž. - POPOVIĆ, V.: Gramatika srpskoga jezika za srednje škole. Beograd, 2000.


- další odborná literatura:
ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. Praha, 2000.
NEKULA, M. et al. (ed.): Encyklopedický slovník češtiny. Brno, 2002.
FEKETE, E. - ĆUPIĆ, D. - TERZIĆ, B.: Srpski jezički savetnik. Beograd, 2005.
GREPL, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha, 2003.
MILOŠEVIĆ, M.: Gramatika srpskog jezika, priručnik za poznavanje srpskog književnog jezika. Beograd, 2003.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

1. Morfologie - základní pojmy (morfém, alomorfy). Slovní druhy.
2. Podstatná jména I: klasifikace, mluvnické kategorie.
3. Podstatná jména II: dělení podle rodů a kmenů, deklinace.
4. Přídavná jména I: klasifikace, mluvnické kategorie, deklinace složených a jmenných tvarů.
5. Přídavná jména II: stupňování, přivlastňovací přídavná jména.
6. Zájmena: klasifikace, mluvnické kategorie, deklinace.
7. Slovesa I: klasifikace, mluvnické kategorie, infinitivní a prézentní kmen, konjugace, tvary prézentu.
8. Slovesa II: minulý čas, tvary příčestí minulého a trpného, perfektum.
9. Slovesa III:minulý čas (plusquamperfektum, aorist, imperfektum), budoucí čas (futurum I a II).
10. Slovesa IV: kondicionál I a II, přechodník přítomný a minulý.
11. Číslovky: klasifikace, deklinace.
12. Příslovce: klasifikace, stupňování. Předložky.
13. Spojky. Částice. Citoslovce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html