SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Croatian lexicology and syntax - AJS1000314
Title: Lexikologie a syntax chorvatštiny
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Cílem přednášky a semináře je seznámit studenty se základním slovním inventářem chorvatštiny, popsat jeho
uspořádání, hierarchizaci, kvantitativní vztahy, původ slov, poměr mezi slovy základními a odvozenými, formální
prostředky a způsoby tvoření slov nových, využívání a vliv slov cizích. Dalším cílem je objasnit studentům strukturu a
výstavbu věty ve spisovné chorvatštině. Seminář bude zaměřen na samostatnou práci s lexikografickým
materiálem.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. (06.10.2022)

Základní studijní literatura:

ANIĆ, V.: Veliki rječnik hrvatskog jezika. Zagreb, 2003.

BARIĆ, E. a kol.: Hrvatska gramatika. Zagreb, 2005.

ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. Praha, 2000.

Hrvatski jezični portal, dostupný z http://hjp.znanje.hr/

PRANJKOVIĆ, I.: Hrvatski jezik 3 (sintaksa). Zagreb, 1995.

SAMARDŽIJA, M.: Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika. Zagreb, 2003.

SILIĆ, J. - PRANJKOVIĆ, I.: Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb, 2007.

TAFRA, B.: Od riječi do jezika. Zagreb, 2005.

 

Další odborná literatura:

ANIĆ, V. - SILIĆ, J.: Pravopis hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 2001.

BABIĆ, S.: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Zagreb, 1986.

BARIĆ, E. a kol.: Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb, 1999.

ČERMÁK, F. - BLATNÁ, R.: Manuál lexikografie. Jinočany, 1995.

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-4. Praha, 2009.

ČERMÁK, F.: Lexikon a sémantika. Praha, 2009.

ČERMÁK, F.: Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha, 2012.

DANEŠ, F. a kol.: Mluvnice češtiny 3 (Skladba). Praha, 1987.

FILIPOVIĆ, R.: Teorija jezika u kontaktu. Zagreb, 1986.

GREPL, M. - KARLÍK, P.: Skladba češtiny. Olomouc, 1998.

GREPL, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1997.

KATIČIĆ, R.: Sintaksa hrvatskog književnog jezika. Zagreb, 1986.

KLAIĆ, B.: Rječnik stranih riječi. Zagreb, 2001.

MENAC, A. a kol: Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb, 2003.

PRANJKOVIĆ, I.: Druga hrvatska skladnja. Zagreb, 2001.

RAGUŽ, D.: Praktična hrvatska gramatika. Zagreb, 1997.

ŠONJE, J.: Rječnik hrvatskog jezika. Zagreb, 2000.

ŠTÍCHA, FR.a,kol. Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha 2013.

TEŽAK, S. - BABIĆ, S.: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb, 2005.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. (06.10.2022)

1. Syntax - základní pojmy, paradigmatické a syntagmatické vztahy, věta a výpověď, aktuální členění výpovědi, gramatická struktura věty.

2. Větné členy obligatorní, potencionální a fakultativní. Významově syntaktické a formálně syntaktické vztahy. Přísudek, valence a intence sloves, predikační kategorie.

3. Podmět, shoda přísudku s podmětem, vyjádření podmětu.

4. Předmět, příslovečné určení, přívlastek přístavek, doplněk. Vztahy mezi větnými členy.

5. Souvětí souřadná. Poměry mezi hlavními větami.

6. Souvětí podřadná, vedlejší věty podmětné, přísudkové, předmětné a přívlastkové, příslovečné a doplňkové.

7. Lexikologie, základní pojmy. Lexikální jednotka, formální a významová stránka. Základy jazykové sémiotiky, lexikální sémantika, složky lexikálního významu. Změny lexikálního významu, motivace jeho rozšiřování; lexikální metafory a metonymie. Polysémie.

8. Homonymie, typy homonym. Slovnědruhová konverze. Paronymie. Synonymie a antonymie, jejich typy. Hyperonymie, hyponymie a kohyponymie.

9. Obohacování slovní zásoby - slovotvorné způsoby a postupy. Slovotvorná motivace (slova motivující a motivovaná, slova značková a popisná). Fundační vztah (slova fundující a fundovaná).

10. Odvozování slov, odvozovací typy a podtypy; kritéria jejich klasifikace. Přejímání slov, cizí vlivy; hybridní výrazy, kalky.

11. Tvoření slov skládáním, kompozita vlastní a juxtapozice, tvoření kompozičně-derivační. Onomaziologické kategorie kompozit. Klasifikace kompozit podle vztahu jejich členů.

12. Abreviace; tvoření zkratek a zkratkových slov, multiverbizace a univerbizace.

13. Lexikografie jako teoretická i praktická disciplína. Popis slovní zásoby ve slovnících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html