SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Croatian Morphology - AJS1000313
Title: Morfologie chorvatštiny
Guaranteed by: Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021 to 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (07.02.2022)
Předmět je koncipován jako přednáška a seminář. Cílem přednášky je seznámit studenty s teoretickými základy morfologie současné spisovné chorvatštiny ve srovnání s morfologií současné češtiny. Součástí výkladu bude chorvatské, české a latinské názvosloví a paralelní pohled na morfologii v pojetí chorvatské a české jazykovědy. Přednášky jsou orientovány na morfologickou typologii, obecnou charakteristiku slovních druhů, morfologických kategorií a morfologické paradigmatiky. Teoretický výklad vede k pochopení morfologického systému chorvatštiny, uvědomění si shod a rozdílů oproti systému češtiny a využití těchto poznatků k praktickému zvládnutí cizího jazyka. Cílem semináře je aplikace teoretických poznatků morfologie na konkrétní jazykový materiál současné chorvatštiny. Kromě schopnosti určit probírané mluvnické kategorie je procvičováno i aktivní tvoření a správné užití příslušných slovních tvarů.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (07.02.2022)

K úspěšnému získání atestace z kursu se předpokládá aktivní účast v hodinách, povoleny jsou max. tři neomluvené absence. Kurs je ukončen testem z nějž je nutno získat min. 2/3 bodů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

* Základní studijní literatura:
ANIĆ, V. - SILIĆ, J.: Pravopis hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 2001.
BARIĆ, E. a kol.: Hrvatska gramatika. Zagreb, 2005.
SILIĆ, J. - PRANJKOVIĆ, I.: Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb, 2007.
TEŽAK, S. - BABIĆ, S.: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb, 2005.

* Další odborná literatura:
BABIĆ, S. a kol.: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 2007.
BARIĆ, E. a kol.: Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb, 1999.
ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. Praha, 2000.
DOKULIL, M. a kol.: Mluvnice češtiny 1. Praha, 1986.
GREPL, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1997.
JIRÁSEK, K.: Chorvatština - souhrn gramatiky. Praha, 2009.
ŠKARIĆ, I.: Hrvatski govorili! Zagreb, 2008.
 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

1. Morfologie - základní pojmy (morfém, alomorfy). Slovní druhy.
2. Podstatná jména I: klasifikace, mluvnické kategorie.
3. Podstatná jména II: dělení podle rodů a kmenů, deklinace.
4. Přídavná jména I: klasifikace, mluvnické kategorie, deklinace složených a jmenných tvarů.
5. Přídavná jména II: stupňování, přivlastňovací přídavná jména.
6. Zájmena: klasifikace, mluvnické kategorie, deklinace.
7. Slovesa I: klasifikace, mluvnické kategorie, infinitivní a prézentní kmen, konjugace, tvary prézentu.
8. Slovesa II: minulý čas, tvary příčestí minulého a trpného, perfektum.
9. Slovesa III:minulý čas (plusquamperfektum, aorist, imperfektum), budoucí čas (futurum I a II).
10. Slovesa IV: kondicionál I a II, přechodník přítomný a minulý.
11. Číslovky: klasifikace, deklinace.
12. Příslovce: klasifikace, stupňování. Předložky.
13. Spojky. Částice. Citoslovce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html