SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin II - AIT100015
Title: Latina II
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2008
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Jan Kalivoda
Pre-requisite : AIT100014
Is interchangeable with: ASZRS0002
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Během semináře studenti utvrzují své znalosti latinské morfologie a seznamují se základními rysy latinské syntaxe
(participiální a infinitivní vazby, základy větné syntaxe indikativních a konjunktivních vět), jejichž zvládnutí studentům
umožní číst jednoduché souvislé latinské texty. Jejich komentovaná četba na základě předběžné přípravy je těžištěm práce
v semináři v celém průběhu semestru. I nadále se studenti seznamují s jazykovými jevy, které je možno sledovat v jejich
vývoji od latiny až do současných románských jazyků. V závěru semestru se podle časových možností studenti budou
zabývat pozdněantickými latinskými texty, které mají blízko k latině vulgární, a tak se připravují ke studiu historické mluvnice
románských jazyků.
Last update: URSSTICH (28.05.2008)
Literature - Czech
Odborná literatura:
Kuťáková E., Slabochová D.: Gramatické a lexikální minimum k Latině I. Praha, Koniasch Latin Press 1997 (nebo jiná latinská gramatika; výklad se však bude opírat o uvedený titul)

Latinské texty k četbě: zajistí vedoucí předmětu

Last update: URSSTICH (28.05.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html