SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Odborné fórum (Information Mondays) - AISV10128
Title: Odborné fórum
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (50)
summer:unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Pavlína Kolínová
Mgr. Nina Wanča, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Informace a nová média
Annotation -
The aim of the course is to introduce students with new challenges and emerging issues in the field of information science. Program of the seminar each semester of participation varied according to the guest lecturer. The program is available at: https://uisk.ff.cuni.cz/cs/pro-verejnost/odborne-forum/. Lectures are open to all students (undergraduate and master's degree), librarians, information professionals and all those interested in the current issues of information science.
Last update: Kolínová Pavlína, Mgr. (26.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Získání atestu má 4 části:

1. Vyplnění pracovního listu k seminární práci

2. Sepsaní vlastní práce v rozsahu 8-10 NS (viz dále)

3. Revize 1 závěrečné prace (viz dále)

Práci odevzdávejte e-mailem garantovi a vyučující předmětu.

4. 75% docházka

 

1. Pracovní list k seminární práci

Cílem pracovního listu je rozvíjet schopnost koncepčně pracovat s odborným textem, umět seminární práci lépe strukturovat a rozvinout způsoby přemýšlení o odborné práci. Pracovní list je rozdělen do dílčích úkolů, které vám pomohou lépe zpracovat a připravit téma pro sepsání seminární práce. Pracovní list poskytnou 

2. Vlastní práce

Odevzdejte seminární práci v rozsahu 8-10 normostran (tedy 14 400 - 18 000 znaků včetně mezer). Práce odevzdejte mailem na nina.wanca@ff.cuni.cz a pavlina.kolinova@ff.cuni.cz. Téma si zvolte dle vybrané přednášky, která zazněla během ZS nebo v LS podle toho, v kterém semestru předmět plníte. Téma přednášky je pro vás výchozím bodem - podívejte se na kontext tématu, čtete doporučenou literaturu a vyberte si jedno konkrétní téma navazující na přednášku. Práce shrne dostupnou českou i zahraniční literaturu. V případě, že si vybrete téma z přednášky, která zazněla v anglickém jazyce, píšete práci česky, ale opatřete ji abstraktem v anglickém jazyce včetně 3-5 klíčových slov.

Nároky na práci:

 • práci můžete vypracovat samostatně nebo v tandemu ve dvojici (o zájmu psát práci v tandemu prosím informujte garantku předmětu)
 • šablona: https://drive.google.com/file/d/1v5AwALeY41QxFNuWUZJofDFKRWY6KNfA/view?usp=sharing
 • v úvodu textu jasně definujte cíl práce a proč je třeba se tématem zabývat
 • dbejte na jasnou formulaci tématu
 • obsah práce není shrnutím přednášky
 • dbejte na strukturu textu (jasná návaznost odstavců, úvod, závěr, ve kterém shrnete, jak jste naplnili cíl práce)
 • práce musí splňovat nároky na akademický text (citace v textu, přiměřená odbornost)
 • fakta a informace musí být kvalitně odzrojovány
 • Formátování: vyjděte ze vzoru zaslaného emailem. Přílohy se do rozsahu práce nezapočítavájí, seznam literatury však ano. Velikost písma 12, např. Times New Roman
 • V případě potřeby je možné práci konzultovat s garantkami předmětu (Nina Wanča nina.wanca@ff.cuni.cz nebo Pavlína Kolínová pavlina.kolinova@ff.cuni.cz, ideálně v konzultačních hodinách)
 • Termín pro ZS: neděle 7. ledna 2024 ve 20.00
 • Termín pro LS: neděle 2. června 2024 ve 20.00
 • zapracovat změny do textu z revize vyučující a jednoho z kolegů

3. Revize 1 závěrečné práce

Každému studentovi bude přidělena anonymizovaná 1 práce někoho z ostatních studentů. Vaším úkolem bude revidovat text a poskytnout na práci zpětnou vazbu. Díky revizi se seznámíte s dalšími tématy z přednášek, naučíte se poskytovat zpětnou vazbu a získate další podněty pro vaše psaní. Revizi vypracujte do tzv. recenzního formuláře, který vám zašle vyučující předmětu.

Podklady pro revizi:

 • V revizi se zaměřte na následující oblasti:
  • Vlastními slovy stručně shrněte práci.
  • Posuďte, zda má práce jasně definovaný cíl? Podařilo se cíl naplnit?
  • Najděte minimálně 2 pozitivní hodnocení (co se podařilo, co na práci oceňujete).
  • Napište minimálně 3 podněty k vylepšení (co je potřeba doplnit, zda jsou v práci nesrozumitelné pasáže, dostatek argumentů a faktů).
  • Jakým zpsobem student pracoval se zdroji (počet, novost, použití cizojazyčné literatury).
  • Popište strutkuru práce a zda na sebe témata logicky navazují.
  • Zhodnoďte jazykovou a stylistickou úroveň (čtivost práce, použití odborných termínů).
  • Zaměřte se na obsah a neřešte formu.
  • Buďte ve svých podnětech či připomínkách konkrétní.
    Před odevzdáním zpětné vazby
  • Než zpetnou vazbu dokončíte, podívejte se na její vyznění s odstupem - dostane student/ka informace, které mu/jí pomohou práci vylepšit?
 • Termín pro revize ZS: neděle 28. ledna 2024 ve 20.00
 • Termín pro revize LS: neděle 23. června 2024 ve 20.00

Termín pro odevzdání finální verze práce na základě zpětné vazby od vyučujícího a revize kolegy:

 • Pro ZS: neděle 11. února 2024 ve 20.00
 • Pro LS: neděle 8. září 2024 ve 20.00

Seznam přednášek: https://uisk.ff.cuni.cz/cs/pro-verejnost/odborne-forum/

 

 

Last update: Kolínová Pavlína, Mgr. (23.06.2024)
Literature - Czech

WANČOVÁ, Nina a KOLÍNOVÁ, Pavlína (ed.). Ozvěny Odborného fóra 03: vybrané seminární práce z akad. roku 2022/23. Praha: Univerzita Karlova: Ústav informačních studií a knihovnictví, 2023. Dostupné z: https://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2023/10/Odborne-forum-sbornik-22-23.pdf. [cit. 2024-02-07].

WANČOVÁ, Nina (ed.). Ozvěny Odborného fóra 02: informace - technologie - trendy - diskuse: vybrané seminární práce z akad. roku 2021/2022. Praha: Univerzita Karlova: Ústav informačních studií a knihovnictví, 2022. Dostupné z: https://issuu.com/uiskffuk/docs/odborne-forum-sbornik-21-22. [cit. 2024-02-07].

ÚSTAV INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ [@stunome]. Odborné fórum. Online, YouTube kanál. Dostupné z: YouTube, https://www.youtube.com/playlist?list=PLdzensQPEAPORpQdGq3S6Iuo4W5j4mlhM. [cit. 2024-02-07].

MASARYKOVA UNIVERZITA. Jak citovat? Citační norma APA. Online. © 2024. Dostupné z: https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/citacni-norma-apa. [cit. 2024-02-07].

Last update: Kolínová Pavlína, Mgr. (07.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html