SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to the methods of social sciences - AISPV4001
Title: Úvod do kvantitativních metod sociálních věd (PVP4 - 2. ročník Bc.)
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ASGV10006
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (31.08.2020)
The aim of the course is to familiarise students across FF UK with the quantitative methodology of research in social sciences (another full-faculty course is dedicated to qualitative methods). It teach students to understand methods of quantitative analysis (rather than carrying them out independently), to develop their general ability to navigate the information based on them, and to understand through this lens the everyday world. It is designed to meet the needs of two types of students in particular. Those who:

1. need to acquire general foundations which will then be developed in the follow-up courses of their own disciplines. For these students, taking the course is beneficial in giving them a comprehensive overview of the basic topics, concepts and procedures.
2. there will have no other/further course of quantitative research methods in their field and they need a basic orientation. For these students, the benefits of taking the course are that they acquire primarily a general ability to navigate the information that is based on the research, and can better understand the research process and the everyday world through this lens.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (30.03.2023)

Atestace probíhá on-line formou písemného testu v Moodle.

 • Test obsahuje 40 úloh, které je nutné zodpovědět v časovém limitu 40 minut.
 • Většina úloh má podobu uzavřených otázek s jednou správnou odpovědí. Zahrnuty jsou i úlohy s více správnými odpověďmi, úlohy s výběrem odpovědi z rozbalovací nabídky a úlohy vyžadující vypsání číselné odpovědi.
 • Povolený počet pokusů pro získání zápočtu: 3
 • Pozor: ve vypsaném zkouškovém termínu smí student/ka vykonat pouze jeden pokus o vyplnění testu.
 • Další podrobnosti k testu, vč. možnosti vyplnění zkušební verze, jsou v Moodle.

Možnost uznání předmětu

 • Možnost uznání na základě jiného absolvovaného předmětu posuzuje garant předmětu (konkrétní pokyny: Moodle).

Studenti mohou získat zápočet nejpozději v semestru bezprostředně následujícím po semestru zápisu předmětu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)

Povinná
Disman, M. (2021). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Karolinum.
Materiály distribuované v Moodle (příp. jinými formami e-learningu)

Doporučená

Petrusek, M. (1993). Teorie a metoda v moderní sociologii. Karolinum.

Bryman, A.(1998). Quantity and quality in social research.Routledge.

Bechhofer, F. &.Paterson, L. (2000). Principles of research design in the social sciences. Routledge.

Babbie, E. (1992). The Practice of Social Research, Wadsworth.

Corbetta, P. (2003). Social Research: Theory, Methods and Techniques. Thousand Oaks.

Vaus, D. D. (2001). Surveys In Social Research (5 edition). Routledge.

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2014). Mastering ’Metrics: The Path from Cause to Effect. Princeton Princeton University Press.

Lieberson, S. (1987). Making It Count: The Improvement of Social Research and Theory. University of California Press.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (24.08.2021)

Za běžných podmínek výuka probíhá prezenční formou v učebnách FF UK.

 

Realizace kursu v případě Distanční výuky

 • Výuka bude probíhat on-line dle rozvrhu daného semestru
 • Platforma on-line výuky: Zoom
 • Studijní materiály: Moodle (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=148).
 • Podmínky splnění: stejné, jako za běžných podmínek
 • Způsob atestace: stejné, jako za běžných podmínek.
 • Další informace budou zveřejňovány v Moodle.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (30.03.2023)

Podrobné informace a kompletní materiály k výuce jsou v Moodle (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=148)

Předmět především rozvíjí kritické metodologické uvažování studentů, seznámí je s konkrétními praktickými postupy a možnostmi analýz, a také s možnostmi a úskalími interpretace a prezentace dat.

Blok 1: Metoda a metodologie ve společenských vědách
1. Věda, výzkum, empirie
2. Přehled metodologického ekosystému ve společenských vědách

Blok 2: Vybrané metody společenskovědního výzkumu
3. Experiment
4. Výběrové šetření
5. Standardizované dotazování
6. Otázka a dotazník
7. Obsahová analýza; standardizované pozorování

Blok 3: Analýza a interpretace dat
8. Ananlýza sítí (VYUČUJE SE NEPRAVIDELNĚ)

9. Výzkum jako proces

10. Analýza dat
11. Interpretace dat
12. Chyby ve výzkumu


Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (04.01.2021)

Podrobné informace a kompletní materiály k výuce jsou v Moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=148

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (31.08.2020)


Jedná se o kurz úvodní, který nepředpokládá předchozí absolvování jiných metodologických kurzů. Je naopak vhodné na něj navázat úžeji zaměřenými metodologickými kurzy podle potřeb jednotlivých pracovišť.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html