SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Information Systems Project Management - AIS10147
Title in English: Projektování informačních systémů
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AIS10161
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Annotation -
Last update: LIPKH2AF (01.10.2018)
Theoretical and methodological approach to the process of information systems development and design are the main focus of the course. Special emphasis is laid on project-life-cycle development throughout the 4 basic phases: initiation, planning, executing and monitoring and close-out. After a successfull completion of the course, students should be able to understand and apply basic concepts of project management methodologies and integrate fast into project team environment. <br>
<br>
In the second part of the course the process of project application in framework of grants program is explained and excercised.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Helena Lipková, Ph.D. (06.02.2019)

Cílem předmětu Projektování informačních systémů je seznámit studenty se základními principy projektového managementu. Kromě teoretické roviny, která se základních rysech odvíjí od metodiky Project Management Institut (PMI) : PMBoK (Project Management Body of Knowledge), je v rámci cvičení dán dostatečný prostor i na praktický nácvik probíraných postupů. Ve výuce je proto akcentována interaktivita a zapojení studentů do řešení předkládaných případových studií, problémů a úloh. 

Předmět je zároveň rozdělen do dvou částí: větší část přednášek a seminářů (cca 8 vyučovacích bloků) je orientována na projekty realizované v komerčním prostředí, zatímco závěrečná část (cca 4 vyučovací bloky) je zaměřena na grantové projekty. Toto rozdělení odpovídá i požadavkům na výstupní znalosti absolventa bakalářského programu Informační studia a knihovnictví, neboť tito studenti nacházejí uplatnění jak v komerční sféře, tak ve státní správě. místní samosprávě či neziskovém sektoru obecně. 

Předmět je zároveň nově nastaven tak, aby v rámci magisterského studia programu Informace, média a knižní kultura bylo možno navázat pokročilejšími technikami a metodami projektového managementu se specializací na projektování podnikových informačních systémů.

Course completion requirements - Czech
Last update: LIPKH2AF (01.10.2018)

Podmínky zakončení předmětu:

 

a.Splnění všech zadaných úloh, a to ve stanoveném termínu. Pozdní nebo chybějící zaslání úkolů znamená připsání minusových bodů, které se započítávají do výsledného hodnocení závěrečného testu. Bodové ohodnocení jednotlivých úkolů bude stanoveno vždy při zadání úkolu a oznámeno ve výuce.

 

b. Účast - student může být v průběhu semestru omluven pouze ze 2 přednášek /výjimka je udělena výhradně studentům absolvujícím zahraniční stáž v zahraničí/

 

c. Aktivita v hodinách

 

d. Závěrečný test - úspěšnost min 60% z max. počtu bodů, a to po započítání pozitivních i negativních bodů z předcházejících aktivit

Literature - Czech
Last update: PhDr. Helena Lipková, Ph.D. (06.02.2019)

Literatura:

1           A Guide to Project Management Body of Knowledge. PMBoK Guide. Newton Square : PMI, 2017. 726 s. 6 Ed. ISBN 9781628251845 .

2           KERZNER, H. Project Management, A Systéme Approach to Planning,Scheduling and Controlling. New York : Wiley, 2017. 12 Ed.

3           SVOZILOVÁ, A. Projektový management – 2.aktualiz. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011.392 s.

 

Další doporučená literatura:

  1. The practical guide to project management documentation / John J. Rakos, with Karen Dhanraj ... [et al.]. Hoboken : John Wiley & Sons, 2005 (#001619049)
  2. Risk management for IT projects : how to deal with over 150 issues and risks / Bennet P. Lientz, Lee Larssen. New York : Routledge, 2011 (#001623739)
  3. Relationships in the Organization of Knowledge / edited by Carol A. Bean and Rebecca Green. Dordrecht : Kluwer, 2001 (#001619036)
  4. Think stats / Allen B. Downey. Sebastopol : O'Reilly Media, c2011 (#001627392)
  5. Interactive data visualization for the web / Scott Murray. Sebastopol : O'Reilly Media, c2013 (#001627388)
  6. Renewing professional librarianship : a fundamental rethinking / Bill Crowley. Westport : Libraries Unlimited, c2008 (#001627210
  7. Modern information retrieval : the concepts and technology behind search / Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeiro-Neto. Harlow : Addison-Wesley, 2011 (#001639662)

Teaching methods - Czech
Last update: LIPKH2AF (06.01.2015)

Ve výuce jsou aplikovány následující didaktické postupy:

·                přednáška pedagoga s doprovodným cvičením

·                nácvik s poskytováním zpětné vazby ze strany pedagoga i ostatních studentů

·                aktivizační techniky (rozhovor, dialog, diskuse)

·                problémová metoda - samostatné odvozování poznatků vlastní myšlenkovou činností studentů

·                situační metody - hledání postupů vedouících k řešení určité konkrétní situace, která je studentům prezentována k řešení.

·                elektronická podpora studia určená především, avšak nikoli výhradně, pro studenty kombinované formy studia) v rámci Moodle UK.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (30.12.2014)

Studijní e-learningová opora je dostupná v Moodle Univerzity Karlovy v Praze - http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=156

Entry requirements - Czech
Last update: LIPKH2AF (17.09.2015)

Předmět je určen výhradně pro studenty 3. ročníku bakalářského studia. Zájemci z jiných ročníků budou přijati pouze po schválení vyučujícím.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html