SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Court Cultures in Medieval India - AINDV5035
Title: Vybrané problémy dějin středověké Indie
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (12.02.2016)
Cyklus přednášek uvede posluchače do problematiky formování a charakteru státních útvarů na indickém
subkontinentu v předislámském období, podrobněji rozvede proces expanze muslimských států a kultury islámu
na počátku 2. tisíciletí n.l. a s ní související transformaci politických, ekonomických a vojenských struktur. Osou
výkladu jsou dějiny Dillíského sultanátu a Mughalské říše, ve střední a jižní Indii je podrobněji probrán Bahmanský
sultanát, Vidžajanagar a maráthské expanze. Několik přednášek je věnováno dějinám kulturním (se zvláštním
důrazem na koexistenci hinduismu a islámu a jejich vzájemné ovlivňování) a ekonomickým, zahrnuta je i
přenáška o portugalské námořní expanzi v Indickém oceánu. Přednáška je zakončena zkouškou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html