SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar in Literarure - AINDV1012
Title in English: Literární seminář
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (28.10.2016)
Seminář bude zaměřen na literární teorii. Student se seznámí se základními pojmy a školami a naučí se aplikovat teorii na vybraném literárním díle.
Předpokládá se schopnost používat angličtinu, počítač a zdroje internetu. <br>
Předpokladem úspěšného absolvování předmětu je aktivní účast v diskusi na semináři a prezentace vybraného díla s použitím některé teoretické školy.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

Pro získání atestace je nutná aktivní účast na diskuzi v hodinách, docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin, samostatná příprava seminární práce a její prezentace v hodině.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)
Základní:
CULLER, J., Krátký úvod do literární teorie. Host, Brno 2002.

ČERVENKA, M. Styl a význam. Československý spisovatel, Praha 1991.

EAGLETON, T. Literary theory: an Introduction. Blackwell, Oxford 1992.

KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Masarykova Univerzita, Brno 2005.

KRČ, E., ZBUDILOVÁ, H. Úvod do teorie literatury: Literární terminologie a analýza literárního textu. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012.

MUKAŘOVSKÝ, J. Máchův Máj. Estetická studie. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha 1928.

PAVERA, L., VŠETIČKA, F. Lexikon literárních pojmů. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002.

PETRŮ, E. Úvod do studia literární vědy, Olomouc: Rubico, 2000.

ZBAVITEL, D. et kol. Setkání a proměny: Vznik moderní literatury v Asii. Odeon, Praha 1976.

ZEMAN, M. a kolektiv. Průvodce po světové literární teorii. (Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV) Panorama, Praha 1988.

Wellek, R., WARREN, A. Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Doporučená (indické literatury):
BANDYOPADHYAY, A. K. History of Modern Bengali Literature. Calcutta 1986.

GAEFFKE, P. Hindi Literature in the Twentieth Century. Harrassowitz, Wiesbaden 1978.

HART, G. L. The Poems of Ancient Tamil, Their Mileu and Their Sanskrit Counterparts. University of California Press, Berkeley etc. 1975.

KAILASAPATHY, K. Tamil Heroic Poetry. Oxford University Press, Oxford 1968.

LESNÝ, V. Rabíndranáth Thákur. Osobnost a dílo. Nakladatel J. Šnajdr, Kladno 1937.

McGREGOR, R. S. Hindi Literature from its Beginnings to the Nineteenth Century. Harrassowitz, Wiesbaden 1984.

SEN, S. History of Bengali Literature. Calcutta University, Calcutta 1960.

WINTERNIZ, M. History of Indian Literature. Vol. I-III. Motilal Banarsidas, Delhi 1981-1985 (nebo jiné vydání).

ZBAVITEL, D. Bengali Literature. Harrassowitz, Wiesbaden 1976.

ZBAVITEL, D. The Rise of Modern Literature in Asia, with Special Reference to Bengal. In: Jadavpur Journal of Comparative Literature, Vol. VI, Calcutta 1966.

ZBAVITEL, D., VACEK, J. Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa, Třebíč 1996.

ZVELEBIL, K.V. Tamil Literature. Brill, Leiden 1975.

ZVELEBIL, K.V. The Smile of Murugan. Brill, Leiden 1973.

Vybraná literární díla indických autorů - překlady.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (28.10.2016)

Zimní semestr:

 


1. Literatura a literární teorie.

 

Co je to literatura a jaké jsou její rysy; literární kánon; teorie, kritika, historie.

 

2. – 3. Školy literární teorie (přehled):

 

Co jsou školy literární teorie; hermeneutika, fenomenologie, ruský formalismus, strukturalismus, sémiotika, dialogičnost (Bachtin), dekonstrukce, New Criticism, poststrukturalismus, feministická teorie, psychoanalýza, marxismus, nový historismus/kulturní materialismus, postkoloniální teorie, diskurs menšin, queer theory.

 

4. Literární druhy a žánry.

 

Lyrika, epika, drama; epos, kronika, legenda, pohádka, bajka, povídka, novela, román, reportáž, deník, memoáry; tragédie, komedie, fraška, groteska.

 

5. Literární text a kontext.

 

Autor, vypravěč, text, čtenář; intertextovost; mimesis, fikcionalita.

 

7. Próza.

 

Příběh, text, vyprávění; vypravěč, vyprávěcí situace; postava; čas a prostor; chronotop, typy kompozice.

 

8. Poezie.

 

Verš, metrum a rytmus, rým a jeho typy, básnické figury, obrazná pojmenování.

 

Dále budou následovat prezentace studentů.

  
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html