SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Problems of Editing Music of Antonín Dvořák - AHV110360
Title: Ediční problematika hudby Antonína Dvořáka
Guaranteed by: Institute of Musicology (21-UHV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Files Comments Added by
download Editorial_Principles_AD.pdf Editorial Principles for the New Dvořák Edition prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
download Navrh_Doge.pdf manual for editors of the works of A. Dvořák prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)
Výběrový kurz částečně navazuje na povinný kurz „Kritika hudebního zápisu a ediční techniky“; jeho absolvování však není podmínkou (prerekvizitou) pro zápis do kurzu věnovaného speciálně dvořákovské problematice. Kurz „Ediční problematika hudby Antonína Dvořáka“, je realizován jako přednáška + cvičení. V přednáškové části vyučující nejprve stručně zopakuje a shrne to, co bylo (je) těžištěm výkladu v přednášce „Kritika hudebního zápisu...“ Poté se bude věnovat historii vydávání děl Antonína Dvořáka, včetně „starého“ souborného vydání, započatého r. 1954, a nerealizovaného projektu Nového souborného vydání (NDE, tj. Neue Dvořák Edition, New Dvořák Edition) z let ca 2000–2014. A následně osvětlí – zčásti za spoluúčasti dalších přednášejících (Marc Niubo, event. Markéta Štědronská a/nebo Ludmila Šmídová) – pramennou a ediční problematiku jednotlivých vybraných Dvořákových děl. V praktické části (= cvičení) se studenti a studentky sami pokusí o přípravu kritické edice některé z krátkých Dvořákových skladeb, případně části rozlehlejší kompozice podle zadání. O průběhu a případných problémech své práce budou pravidelně referovat.
Udělení atestace předpokládá předložení vypracované kritické edice zadané skladby a následnou diskusi s vyučující/m nad jejími edičními problémy.

Doporučená literatura:
a) povinná:
Jakubcová, Alena – Romagnoli, Angela – Kroupa, Jiří K. (eds.): Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie, Praha, Koniasch Latin Press 2001
Grier, James: The Critical Editing of Music. History, Method, and Practice, Cambridge 1996
b) nepovinná (volitelná):
Vašák, Pavel a kol.: Textologie. Teorie a ediční praxe, Praha 1993
Kolektiv autorů: Editor a text. Úvod do praktické textologie, 2Praha 2006
Kolektiv autorek: Rukověť hudebního editora, Praha 2008 (vyd. IBM, tj. Institut Bohuslava Martinů)
Vinci, Albert C.: Fundamentals of Traditional Musical Notation, Kent State University Press 1985 (německý překlad: Die Notenschrift. Grundlagen der traditionellen Musiknotation, přel. Dietrich Berke, Kassel 1988)
Zelinger, Ivo: Notografie, Praha 1985
Appel, Bernhard R. – Veit, Joachim (eds.): Richtlinien-Empfehlungen zur Edition von Musikerbriefen, Mainz 1997
Appel, Bernhard R. – Veit, Joachim (eds.): Editionsrichtlinien Musik, Kassel 2000


27. 1. 2023 jg
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)

Viz výše

Descriptors - Czech
Last update: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (30.01.2023)

Viz výše

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)

Viz výše

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (30.01.2023)

Viz výše


Teaching methods - Czech
Last update: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)

Viz výšs

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)

Viz výše

Entry requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (07.02.2023)

Vzhledem k delší nemoci přednášející prof. Jarmily Gabrielové budou regulérní (prezenční) přednášky zahájeny pravděpodobně až v březnu 2023.

Do té doby (tj. v únoru 2023 resp. v jeho druhé polovině) nechť si studenti a studentky zapsaní do tohoto kurzu – i další případní zájemci a zájemkyně – prostudují tyto texty:

[Gabrielová, Jarmila:] Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka / Editionsrichtlinien

der Neuen Gesamtausgabe der Werke von Antonín Dvořák, in: Hudební věda 40 (2003), s. 247–281

dostupné též online: https://kramerius.lib.cas.cz/

event tamtéž:

Muir, Stephen: Musical Sources for Antonín Dvořák´s Tvrdé palice: preliminary findings, s. 169–190

Šmídová, Ludmila: Nové prameny k Dvořákovu Klavírnímu koncertu, s. 191–210

 -----------------------

Dahlhaus,Carl: K dějinám principů hudebních edic [Zur Ideengeschichte musikalischer Editionsprinzipien],

z němčiny přel. Marta Ottlová, in: Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie, Praha KLP

2001, s.50–58

event. tamtéž:

Brinkmann, Reinhold: Co nám vyprávějí prameny… Kapitola z hudební filologie [Was uns die Quellen

erzählen… Ein Kapitel Werk-Philologie], z němčiny přel. JG, s. 303–318

------------------

event.:

[Kol.:] Ediční zásady Souborného vydání díla Bohuslava Martinů

dostupné online – též v anglické verzi, ke stažení:

https://www.martinu.cz

29. 1. 2023 jg

----------------------

dále doporučuji:

Kachlík, Jan: Hledání autenticity. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a historie jejich vydávání, Praha, Etnologický ústav AVČR v.v.i. 2009

 

7. 2. 2023 jg

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html