SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
PVP Bohemia sancta - the sacred places of Bohemia - AHSV01147
Title: PVP Bohemia sancta - sakrální místa Čech
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Annotation - Czech

Bohemia sancta

Inspirací této přednášky není – i když se název shoduje – publikace Jaroslava Kadlece, ale navazujeme na přednášku v zimním semestru – Bohemia docta.
Cílem přednášky je prohloubit znalosti o významu a úloze náboženství v české společnosti 19. století, s časovými přesahy oběma směry. Předmětem budou tedy zastřešující témata: vztah státu a církve, církve a školství, jednotlivá vyznání (evangelíci, reformovaní, židé), ale i sekularizace. Zkoumat je budeme na základě reflexe tisku (např. Karel Havlíček, Jan Neruda, časopisy Blahověst, či Časopis pro katolické duchovenstvo, Hlasy od Siona atd.), dobové osvětové a preskriptivní literatury, náboženské literatury, případně korespondence a paměti. Představeny budou významné osobnosti, např. pražský arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergu, biskup Jan Valerián Jirsík, vyšehradský kanovník Karel Alois Vinařický, pedagog Václav Štulc, František Josef Řezáč (sloužil i jako duchovní ve vězení), Bedřich Vilém Košut (představitel kalvínského vyznání) atd.
Těžiště kursu budou tvořit exkurze do významných míst (kláštery a kostely, např. arcibiskupský palác, kostel sv. Bartoloměje, Loreta či kapucínský klášter na Loretánském náměstí, kostel a klášter křižovníků s červenou hvězdou u paty Karlova mostu, kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí, karlínský chrám sv. Cyrila a Metoděje atd.) Tyto exkurze plánujeme tak, aby se účastníci mohli vrátit po jejich skončení na další případnou výuku. Plánujeme (to upřesníme v diskusi s vámi studenty) i časově náročnější exkurze (např. Vyšehrad, Svatá Hora u Příbrami).

Last update: Pokorná Magdaléna, doc. PhDr., CSc. (06.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Zápočet: docházka, samostatná reflexe přednášeného ústní či písemnou formou

Zkouška: docházka, písemný referát na další „svaté místo“, libovolně zvolené, místo, stavbu, instituci s náboženským či duchovním obsahem či přesahem a rozprava o něm.

Last update: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (08.02.2024)
Literature - Czech

Literatura (bude průběžně doplňována)

Borový Klement, Dějiny diecése pražské: na památku 900letého jubilea, Praha 1874

 

FASORA, Lukáš; Jiří HANUŠ a Tomáš W. PAVLÍČEK a kol., Kněžské identity v českých zemích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017.

 

Hanuš, Jiří, Fasora Lukáš, Malíř, Jiří, Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914, Brno: CDK 2007

Havlíček Karel, Kutnohorské epištoly (některé z vydání)

Hroch, Miroslav, Na prahu národní existence: Touha a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1999.

 

Macek, Ondřej (ed.), Po vzoru Berojských: Život a víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době, Praha 2008

 

Melmuková, Eva, Patent zvaný toleranční, Praha 1999

 

Mikulec, Jiří – Zdeněk Beneš – Kateřina Bobková Valentová Martin Holý – Dalibor Janiš Pavel Kůrka Martina Ondo-Grečenková – Svatava Raková Tomáš Sterneck, Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013 (= Práce Historického ústavu AV ČR, 42)

NEŠPOR Zdeněk R. a kol., Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha: Scriptorium, 2010.

Nešpor, Zdeněk R., Bedřich kardinál Schwarzenberg a katolická konfesionalizace 19. století. In: GAŽI, Martin, Zdeněk BEZECNÝ a Martin C. PUTNA (edd.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích, 2008, s. 483–494.

Nešpor, Zdeněk R., Století evangelických časopisů: 1849–1948. Časopisy v dějinách „lidových“ protestantských církví v Čechách a na Moravě. Praha: Kalich, 2010.

Veselý, Martin, Kaiserová, Kristina, Rak, Jiří, Vlnas, Vít a kol., Národ místo Boha v 19. století a v první polovině 20. století, Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007.

 

Vlček, Pavel – Petr Sommer – Dušan Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998

Last update: Pokorná Magdaléna, doc. PhDr., CSc. (06.02.2024)
Syllabus - Czech

Církevní a náboženská mapa Prahy doby předmoderní a moderní jako odraz spletité náboženské situace Čech (oba)

Kláštery v Praze

Fenomén sekularizace

Postavení kněze v národní společnosti

Exkurze:

Arcibiskupský palác jako jádro arcidiecéze

Karlín: kostel sv. Cyrila a Metoděje

Sv. Bartoloměj: kostel a klášter šedých sester

Vyšehrad jako svaté místo paměti

Sv. Ignác: kostel a rezidence jezuitů

Sv. František Serafínský: kostel a řádový dům křižovníků s červenou hvězdou

Klášter kapucínů na Hradčanech

Sv. Voršila: kostel a klášter vzdělávacího ženského řádu (případně se sv. Vojtěchem)

Závěrečná exkurze celodenní: Svatá Hora

Atestace:

Zápočet: samostatná reflexe přednášeného, docházka

Zkouška: písemný referát na další „svaté místo“, libovolně zvolené, místo, stavbu, instituci s náboženským či duchovním obsahem či přesahem a rozprava o něm

Last update: Pokorná Magdaléna, doc. PhDr., CSc. (06.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html