SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
PVP Luxembourg century known and unknown - AHSN00298
Title: PVP Lucemburské století známé i neznámé
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHSV01158
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (03.12.2023)
Lucemburkové uprostřed Evropy.
Cyklus přednášek věnovaných vybraným politickým, společenským a kulturním atributům vlády Lucemburků na českém trůně.

LS 2021/2022
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
čtvrtek 9, 10 – 10,40

Anotace:
Dynastie Lucemburků vládla nad Českou korunou více než sto let. Během této doby se na českém trůnu vystřídali čtyři jejich příslušníci, kteří v naší historické tradici zaujali odlišná místa a hodnocení, od glorifikace (Karel IV.) až po zatracování (Jan, Václav IV.) Za lucemburské éry prošla výraznými změnami také společnost, lucemburský dvůr se stal nejen politickým, ale i vzdělanostním a kulturním centrem širokého dosahu. Některým z naznačených fenoménů se budou věnovat přednášky vizovaného cyklu. Podílet se na nich budou jako hosté další odborníci.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (03.12.2023)

Atestace:

Z –  rozprava nad dvěma předem vybranými a domluvenými tématy

Zk – ke zkoušce je nezbytný seznam prostudované literatury k probírané látce, podrobněji zaměřený k nejméně dvěma relevantním tématům

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (03.12.2023)

 

Základní literatura

·       Lenka BOBKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české, léta 1310-1402, svazek IV, a, b, Praha-Litomyšl 2003,

·       Lenka BOBKOVÁ a Tomáš VELIČKA ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem, Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV., Praha 2016Bobková, Lenka, 7. 4. 1348. Ustavení Koruny království českého. Český stát Karla IV., Praha 2006 (Dny, které tvořily české dějiny, sv. 12)

·       Lenka Bobková, Jan Lucemburský. Otec slavného syna, Praha 2018

·       Fajt, Jiří (ed.), Karel IV. Císař z boží milosti, Praha 2006

·       Fantysová – Matějková, Jana, Un prince au carrefour de lʼEurope, Wenceslas de Bohême, Paris 2013

·       Holá, Mlada, Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348–1372, in: Dvory a rezidence ve středověku (= Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 1), red. Dana Dvořáčková-Malá, Praha 2006, s. 163–189

·       JINDRA, Petr – OTTOVÁ, Michaela, Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh, Plzeň 2021

·       KAVKA, František, Západoevropský lenní institut jako nástroj vnitřní královské politiky za posledních Přemyslovců a za Jana Lucemburského, ČČH 88, 1990, s. 225-251

·       KAVKA, František, Život na dvoře Karla IV., Praha 1993

·       Kavka, František, Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378), III, Praha 1993

·       KAVKA, František, Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha 1998

·       KAVKA, František, Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce, Praha 1998

·       Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi CSc. k nedožitým 85. narozeninám, edd. Lenka Bobková – Mlada Holá, Praha – Litomyšl 2005

·       Mezník, Jaroslav, Lucemburská Morava 1310–1423, Praha 1999

·       Slezsko v dějinách českého státu I–II, hl red. Zdeněk Jirásek, Praha 2012

·       SCHMIDT, Ondřej, Jan z Moravy. Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolcI, Praha 2016

·       SPĚVÁČEK, Jiří, Karel IV. Život a dílo (1316-1378), Praha 1979

·       SPĚVÁČEK, Jiří, Václav IV. (1361-1419). K předpokladům husitské revoluce, Praha 1986

·       SPĚVÁČEK, Jiří, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346. K prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní Evropou, Praha 1994

·       František ŠMAHEL – Lenka BOBKOVÁ (eds.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012

·               ŠUSTA, Josef, Dvě knihy Českých dějin, Praha 1926-19352

·       ŠUSTA, Josef, Karel IV. Otec a syn, (České dějiny II/3), Praha 1946

·       ŠUSTA, Josef, Karel IV. Za císařskou korunou, (České dějiny II/4), Praha 1948

·       Šusta, Josef, Král cizinec, (České dějiny II/2), Praha 1939

·       Žůrek, Václav, Karel IV. Portrét středověkého vládce, Praha 2018

 

Literatura bude průběžně doplňována během přednášek.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (03.12.2023)

Sylabus - program:

24. 2. Kdo je hoden osiřelého českého trůnu?

 3. 3. Mladý král z „jiného světa“ a přemyslovské dědictví.

10. 3. Premisy vládní koncepce Jana Lucemburského a nástroje jejich uplatňování, neboli nové trendy v zahraniční, dynastické a územní politice krále Jana.

 17. 3. Král a básník. Jan Lucemburský v díle Guillaume de Machauta. Mgr. Jana Fantysová-Matějková, PhD.

24. 3. Král a kralevic. Rozdílné povahy, odlišné koncepce, společný cíl.

31. 3. Smrt krále Jana a počátky vlády zvolené římský král na říšském i českém trůnu.

 7. 4. Právní ustanovení v politické koncepci Karla IV. v Českém království i ve Svaté říši římské.

14. 4. Římské jízdy Karla IV.

21. 4. Politicko-teritoriální unie zvaná Koruna království českého

28. 4. Dědicové.

 5. 5. Nad slunce krásnější. Tzv. krásný sloh v době vlády Václav IV. doc. PhDr. Michaela Ottová PhD.

 12. 5. Václav IV., král český a římský. Jsou jeho hodnocení spravedlivá a věrohodná? Mgr. Tereza Dufková

19. 5. Závěrečná diskuse

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html