SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Bohemian Crown between Middle Ages and Early Modern Period - AHSN00099
Title in English: PVP 2 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHSV00858
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (18.09.2019)

Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I

ZS Středa 10,50 - , učebna P 201

Povinně volitelná přednáška

Vedou: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. – PhDr. Jan Zdichynec, PhD.

středa 10.50–12.25, učebna P 201

 

Anotace:

První část cyklu přednášek věnovaných vybraným problémům z dějin České koruny a k ní připojených tzv. vedlejších zemí.

 

Přednáška je určena:

pro bc. a jedno- i dvouooborové  

pro NMgr. studium obojího typu

pro NMgr učitelství historie pro střední školy

 

Atestace:

Kv, Z, Zk podle typů studia.

Kv – realizuje se jako kolokvium na vybrané téma

Z – rozprava nad literaturou k vybranému tématu

Zk – rozprava nad literaturou ke dvěma vybraným tématům (seznam literatury je podmínkou)

 

Sylabus:

Přednášky sledují vznik a vývoj Koruny království českého ve 14. a 15. století z hlediska státoprávního, společensko-politického a společensko-kulturního. Pozornost je zaměřena na celek Koruny i na jednotlivé tzv. vedlejší korunní země (Slezsko, Horní a Dolní Lužici, Horní Falc), na komunikační vzorce mezi jejich reprezentanty a pražským centrem, reprezentovaným králem, stavy i církevními institucemi. První část přednáškového cyklu je věnována zformování České koruny za vlády prvních Lucemburků Jana a Karla, a naa její vývoj proměny v 15. století.

 

 3. 10. 2018

Proč studovat dějiny korunních zemí? Prameny a literatura k dějinám korunních zemí (úvod k problematice). Lenka Bobková

10. 10.                                                                                                     

Přemyslovské dědictví v rukou Jana Lucemburského a nové trendy v jeho územní politice ae zaměřením na Chebsko a Horní Lužici. Lenka Bobková

17. 10.

Církevní správa a instituce v zemích České koruny I (diecézní poměry a světský klérus).Jan Zdichynec¨

24. 10.

Přemyslovská tradice a první úspěchy Jana Lucemburského ve Slezsku (1327 – 1329). Lenka Bobková

31. 10

Land über Wald – Horní Falc, příklad budování nové korunní země. Lenka Bobková

 

 7.11.

Česká koruna Karla IV., její státoprávní principy a správa. Lenka Bobková

14. 11

Církevní správa a instituce v zemích České koruny II (kláštery a klášterní kultura). Jan Zdichynec

21. 11.

Slezská knížata, jejich dvůr, styky s pražským dvorem (výběrově). Lenka Bobková

28. 11.

Lucembursko v rukou vévody Václavy Lucemburského. Jana Fantysová Matějková

 5. 12.

Poslední teritoriální úspěchy Karla IV. (Dolní Lužice, Braniborsko) a jeho nástupnický řád. Lenka Bobková

12. 12.

Jan Zhořelecký a jeho dvůr. Lenka Bobková

19. 12.

Oslabení centrální panovnické moci v prvních desetiletích 15. století a jeho důsledky pro vedlejší země. Lenka Bobková

 2. 1. 2019

Odraz lucemburského dvorského umění ve vedlejších zemích. Lenka Bobková

 

 9. 1. 2019 – kolokvium

 

Základní studijní literatura:

Stati v jednotlivých svazcích publikační řady Korunní země v dějinách českého státu I-V vydávaných FF UK:

I.                    Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku, ed. Lenka Bobková, Praha 2003

II.                  Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14. – 17. století, edd. Lenka Bobková – Jana Konvičná, albis international, Praha-Ústí nad Labem 2005

III.                Rezidenční a správní centra v zemích České koruny, ed. Lenka Bobková/ Jana Konvičná, Praha 2007

IV.               Náboženský život a církevní pomĕry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, ed. Lenka Bobková/ Jana Konvičná, Praha 2008

V.                 Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert, eds. Lenka Bobková a Jan Zdichynec, Praha 2011

VI.               Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen, edd. Lenka Bobková – Jana Fantysová-Matějková, Praha 2013

 • Bahlcke, Joachim (ed.), Historische Schlesienforschung: Methoden, Themen und Perspektiven, Köln – Weimar – Wien 2005
 • Bahlcke, Joachim (Hg.), Geschichte der Oberlausitz,Leipzig 2001
 • Bobková, Lenka, Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí n. L. 1993

·      Bobková, Lenka, 7. 4. 1348. Ustavení Koruny království českého. Český stát Karla IV., Praha 2006 (Dny, které tvořily české dějiny, sv. 12)

 • Bobková, Lenka – Březina, Luděk – Zdichynec, Jan, Horní a Dolní Lužice (Stručná historie států), Praha 2008
 • Bobková, Lenka, Čapský, Martin, Korbelářová, Irena a kol., Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, Opava 2009
 • Lenka Bobková – Tomáš Velička (ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem), Jan Zhořelecký, třetí syn Karla IV., Praha 2016
 • Boháč, Zdeněk, České země a Lužice (sebrané stati), Tišnov – Budyšín 1993
 • Böhmen – Oberlausitz – Tschechien. Aspekte einer Nachbarschaft, edd. Dannenberg, Lars-Arne –Herrmann, Matthias –Klaffenböck,Arnold, Görlitz 2006
 • Brankačk, Jan – Mětšk, Frido (edd.), Stawizny Serbow, I–IV, Budyšin 1977
 • Czechowicz, Bogusław, Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458), České Budějovice 2011
 • Čapský, Martin, Vévoda Přemek Opavský (1366-1433). Ve službách posledních Lucemburků, Opava 2005
 • Conrads, Norbert, Schlesien (Deutsche Geschichte im Osten Europas), Berlin 1994
 • Fajt, Jiří (ed.), Karel IV. Císař z boží milosti, Praha 2006
 • Fantysová – Matějková, Jana, Un prince au carrefour de l´Europe, Wenceslas de Bohême Paris 2013
 • Frinta, Antonín, Lužičtí Srbové a jejich písemnictví, Praha 1955
 • Frinta, Antonín –Rokyta, Hugo (edd.), Žitavsko v českých dějinách, Praha 1947
 • Fukala, Radek, Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budějovice 2007
 • Holá, Mlada, Vratislavská hejtmanská kancelář za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., SAP 61 – Supplementum, Praha 2011
 • Holá, Mlada, Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348-1372, in: Dvory a rezidence ve středověku (=Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 1), red. Dana Dvořáčková-Malá, Praha 2006, s. 163-189
 • Janák, Jan – Hledíková, Zdeňka, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989
 • Kapras, Jan, Právní dějiny zemí koruny České, Praha 1913
 • Kapras, Jan, Prawne stawizny Hornjeje a Delnjeje Łužicy za čas čěskeho knježerstwa, Budyšin 1916
 • Kavka, František, Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378), I-II, Praha 1993
 • Korta, Wacław, Historia Śląska do roku 1763, Warszawa 2003
 • Kouřil, Pavel – Prix, Dalibor –Wihoda, Martin, Hrady českého Slezska, Brno-Opava 2000
 • Kozák, Petr, Zrod stavovského Hlohovska, Opava 2008
 • Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi CSc. k nedožitým 85. narozeninám, edd. Lenka Bobková a Mlada Holá, Praha–Litomyšl 2005
 • Mezník, Jaroslav, Lucemburská Morava 1310–1423, Praha 1999
 • Petry, Ludwig – Menzel, Josef Joachim, Geschichte Schlesiens, Bd. 1: Von der Urzeit bis zum Jahre 1526; Bd. 2: Die Habsburger Zeit 1526-1740, Sigmaringen 1988

·       RÜTHER, Andreas, Region und Identität. Schlesien und das reich im späten Mittelalter, Köln – Weimar – Wien 2010

·       Slezsko v dějinách českého státu, kol., I. Od Pravěku do roku 1490 (Zdeněk Jirásek + Robert Antonín, Martin Čapský, Vratislav Janák, Pavel Kouřil, Dalibor Prix)

 • Slezsko, perla v České koruně, Historie – Kultura – Umění, Praha 2007
 • Slezsko. Země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, Praha 2008
 • Stätten und Stationen religiösen Wirkens, edd. Dannenberg, Lars-Arne – Scholze, Dietrich, (Schriften des Sorbischen Instituts 48), Bautzen 2009
 • Stoletý most mezi Prahou a Budyšínem. Společnost přátel Lužice (1907-2007), edd. Marcel Černý – Petr Kaleta, Společnost přátel Lužice a Chvojkovo nakladatelství, Praha 2008, Česko-lužická historie 1
 • Wrzesiňski, Wojciech (Ed.), Dolny Śląsk. Monografia historiczna, Wrocław 2006
 • Winzeler, Marius, St. Marienstern. De Stifter, sein Kloster und die Kunst Mitteleuropas im 13. Jahrundert, 2011
 • Žáček, Rudolf, Slezsko (Stručná historie států), Praha 2005

 

Časopisy a periodika: Lětopis. Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow

   • Neues lausitzisches Magazin
   • Sobótka
   • Kladský sborník

 

Literatura bude průběžně doplňována během přednášek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html