SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Business, production and consumption in modern times - AHS666014
Title: Podnikání, produkce a konzum v moderní době
Guaranteed by: Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (19.09.2019)
Kurz sleduje formování a vývoj moderního kapitalistického trhu jako výsledek interakce nabídky a poptávky konceptně reflektované v podnikatelských strategiích a jejich realizacích. Předmětem pozornosti je na jedné straně moderní podnikatel, resp. manažer, jako dynamický aktér sociálně ekonomické změny, na straně druhé se pozornost upírá na další články ovlivňující proces výroby statků, počínaje zaměstnanectvem, technicko-technologickým vybavením a konče cílovým objektem tržní výroby, resp. služby - spotřebitelem. Spotřebitel je prezentován také jako aktivní, formativní subjekt trhu. Spotřeba je nahlížena v podmíněnosti hospodářského, sociálního a kulturního vývoje společnosti. Charakter spotřeby v jednotlivých historických obdobích je interpretován v závislosti na regionálně, etnicky, nábožensky a jinak profilovaném konzumním zvyku a pochopitelně také sociální příslušnosti spotřebitele. Kurz uzavírá nástin formování kosmopolitní masové spotřeby podléhající globalizovaným módním trendům konfrontovaným s regionálním a místním konzumním tradicionalismem.

KURZ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY STARÉ AKREDITACE MAGISTERSKÉHO CYKLU, PRO NĚŽ BYL TENTO PŘEDMĚT VYPSÁN JAKO POVINNÝ.

The course follows the formation and development of the modern capitalist market as a result of the interaction of supply and demand conceptually reflected in business strategies and their realizations. The subject of attention is on the one hand a modern entrepreneur, respectively a manager, as a dynamic player of socio-economic change, on the other hand attention is paid to other factors influencing the process of production of goods, starting with employment, technical and technological equipment and ending with the target of market production, respectively services - by the consumer. The consumer is presented as an active, formative market player. Consumption is seen in the conditionality of the economic, social and cultural development of society. The nature of consumption in individual historical periods is interpreted according to a regionally, ethnically, religiously and otherwise profiled consumer habits and, of course, also according to the social responsibility of the consumer. The course concludes with an outline of the formation of cosmopolitan mass consumption subject to globalized fashion trends confronted with regional and local consumerism.<br>


THE COURSE IS INTENDED ONLY FOR STUDENTS OF THE OLD ACCREDITATION.

Atestace: zápočet (ZS), ústní zkouška (LS, ústní pohovor na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury).
Literature - Czech
Last update: PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D. (14.02.2014)

Berghoff, H. (Hg.), Konsumpolitik. Die Regulierung des privaten Verbrauchs im 20. Jahrhundert, Gӧttingen 1999.

Bilderwelt des Alltags: Werbung in der Konsumgesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift füer Hans-Jürgen Teuteberg, Stuttgart 1995.

Efmertová, M., Osobnosti české elektrotechniky, Praha 1998

Geršlová, J., Kapitoly z dějin podnikání v Československu II, Období po roce 1945, Karviná 1994

Geršlová, J., Podnikatelské osobnosti 19. a první poloviny 20. století v Evropě, Karviná 1994

Haupt, H., Konsum und Handel: Europa im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 2003

Lenderová, M. Jiránek, T., Macková, M., Z dějin české každodennosti : život v 19. století, Praha 2009

Musilová, D., Zásobování a výživa českého obyvatelstva v podmínkách válečného řízeného hospodářství (1939-1945), Slezský sborník 89, 1991, s. 255-265.

Myška, M., Rytíři průmyslové revoluce: Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemí, Šenov u Ostravy 1997

Myška, M., Podnikatelstvo jako předmět výzkumu, Ostrava 1994

Myška, M. - Zářický, A., Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku, 1-2, Ostrava 2008

Nečas, C., Podnikání českých bank v cizině 1898-1918. Na prahu české kapitálové expanze. Rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě

v období rakousko-uherského imperialismu, Brno 1993.

Pierenkemper, T., Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und Ergebnisse, Stuttgart 2000

Státníková P, Zmizelá Praha. Trhy a tržiště, Praha 2010.

Steiner, J. - Geršlová, J., Kapitoly z dějin podnikání v Československu I, Období do roku 1938, Karviná 1992

Teichova, A., Matis, H., Resch, A., Business history: wissenschaftliche Entwicklungs-trends und Studien aus Zentraleuropa, Wien 1999

Teuteberg, H.-J., Durchbruch zum modernen Massenkonsum: Lebensmittelmärkte und Lebensmittelqualität im Städtewachstum des Industriezeitalters, Münster 1987

Torp C., Konsum und Politik in der Weimarer Republik, Gӧttingen 2011.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. (05.02.2019)

ZS:

1. týden - Dějiny podnikání - obor (přednáška)

2. týden  - Prameny k dějinám podnikání a možnosti jejich využití (př. firemní spisy KSO; Compass; prameny statistické povahy - statisticky OŽK, MZ; bilance; tovární oprávnění a privilegia)- cvičení

3. týden - Podnik, podnikatel, podnikatelstvo jako sociální skupina (přednáška)

4. týden "spor" o definici podnikatele (analýza vybraných textů) - Matis, Schumpeter, Redlich (cvičení)

5. týden - Technický pokrok a inovace v podnikání (přednáška)

6. týden - Manažerské přístupy Tomáše Bati a podnikatelé jím inspirovaní (cvičení)

7. týden - Marketing a reklama (přednáška)

8. týden  - Podniky a podnikatelé v komparativní perspektivě (cvičení)

9. týden - Koncentrace kapitálu, globalizace a podnikání (přednáška)

10. týden - Srovnání meziválečného a současného charakteru vevázání českých zemí do světové ekonomiky (ve sféře podnikání) (cvičení)

11. týden - Podnikatelská kultura a etika (přednáška)

12. týden - Dlouhodobě udržitelný růst firmy a jeho atributy, příklady nemravných jednání minulosti a současnosti - korupce, nekalá soutěž, defraudace (cvičení)

LS:

1. týden: Literatura a prameny (cvičení)

2. týden: Dějiny konzumu - multidisciplinární problém (přednáška)

3. týden: Od výrobce ke spotřebiteli: trhy, krámy a obchody na příkladě Prahy 19. století (cvičení)

4. týden: Etnické/nacionální aspekty konsumu (přednáška)

5. týden : Kniha jako zboží: proměna knižního trhu v českých zemích v průhledu 19. a 20. století (cvičení)

6. týden: Třídní segmentace konzumu (přednáška)

7. týden: Hostince, hospody, kantýny a školní jídelny- proměny veřejného stravování v českých zemích v průhledu 19. a 20. století (cvičení)

8. týden: Obchodní dům: karneval zboží (přednáška)

9. týden: Cestování a turistika (cvičení)

10. týden: Móda - hnací motor moderního konzumerismu (přednáška)

11. týden: Sytost na příděl: politika "jídla" v Protektorátu Čechy a Morava

12. týden: Konzumerismus, udržitelný růst a stabilita společnosti (přednáška)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html