SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic interpretation problems of social history (a) - AHS666006
Title: Základní interpretační problémy sociálních dějin (a)
Guaranteed by: Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Files Comments Added by
download Základní interpretační problémy sylabus LS.docx BERNASEK LS PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Annotation - Czech
pro LS viz přiložený soubor B. Bernáška

Sociální skutečnost (zejména společenské nerovnosti, struktury, vztahy, změny a hodnoty) se stává reflektovanými sociálními dějinami až skrze svou textualizaci, již je třeba konceptuálně, obsahově i jazykově
analyzovat, abychom dobře pochopili, o co v oboru jde. K tomu se nabízí tyto výchozí teze o stavu současných sociálních dějin:
1/ narůstání jejich tématické a metodologické pestrosti,
2/ variabilita a kolísavost teoretických a metodologických inspirací,
3/ jejich sbíhavost, mimoběžnost či rozvolnění v rámci jednoho badatelského tématu, 4/ problematizování modernistických východisek výzkumu a tudíž i větší variabilita vztahů k "příbuzným" vědním oborům, 5/ relativizace objektivity textové reprezentativnosti a vědecké pravdivosti výzkumu, 6/ snahy o překonávání postmoderního relativismu, 7/ hledání nové relevance sociálních dějin mezi: a/ vědeckým poznáním, b/ legitimizacemi společenského uspořádání, c/ sociokritikou, d/ kulturní identitou, e/ morálními preferencemi, f/ podbízivou performativností.
Přednáška se podle zájmu studentů soustředí na dialog sociálních dějin s: 1/ postmodernismem, 2/ historickou antropologií, 3/ dějinami mentalit, 4/ diskursivními analýzami, 5/  konfliktualistickými a kolaborativními modely společnosti, 6/ bourdieuovským konceptem různých druhů kapitálu, 7/ weberovským konceptem legitimity moci 8/ různými projekty míst historické paměti, 9/ sociálními utopiemi ve smyslu hledání lidského štěstí, 10/ ideologickými konstrukcemi obecného dobra.
K společným diskuzím se mj. nabízejí zejména tato témata: 1/ datové soubory jako jedna z cest ke konstrukci "půdorysů" společnosti, 2/ "Půdorysy" sociální skutečnosti v krásné literatuře, 3/ konceptualizace sociální skutečnosti v současných médiích včetně její komercionalizace a bulvarizace, 4/ místa paměti jako medium symbolické komunikace, 5/ mentální mapy jako způsob sociálního a kulturního ohraničení, 6/ problémy sociální nerovnosti a role peněz v dějinách, 7/ interpretační hry a jejich vztah ke konceptualizaci sociálních dějin, 8/ politická moc mezi legitimizací, mediální sférou, korupcí a sociálními problémy, 9/ sociální skutečnosti v oral history, 10/ každodennost mezi prací, konzumem, odpočinkem a životním stylem. Výběr diskusních témat je samozřejmě možno přizpůsobit konkrétnímu zájmu studentů. Ve výkladu a diskusích nebude opomenut ani vztah sociálních dějin k příbuzným vědním oborům (hospodářské dějiny, kulturní dějiny, politické dějiny, etnografie, sociologie, psychologie, statistika ad.). Stejně tak budou připomínány již osvědčené metody sociálně historického výzkumu ( viz např. komparativní, statistická, induktivní, deduktivní, metoda konstrukce sociální reality prostřednictvím reprezentativního vzorku, ideálně-<br>
typická, narativního popisu, prosopografická ad.). V této souvislosti lze přednášku oživit vystoupením hostů.


Výuka je primárně prezenční, v závislosti na vývoji epidemiologické situace a pokynů vedení FFUK je však třeba počítat s případnými přechody na distanční formu. Distanční forma předpokládá kombinaci samostudia, konzultací a videokonferencí. O případných změnách budou studenti vždy informováni prostřednictvím mailu.

Sylabus pro druhou část kurzu (letní semestr):

Sylabus Základní interpretační problémy SD (LS 2017/18, pá 9.10 – 10.45)
Vyučující:Jiří Štaif
Seminář navazuje na cyklus přednášek v zimním semestru. Proběhne formou kritické diskuse nad texty teoretické, metodologické a empirické povahy, jež reprezentují různé aktuálně dominantní přístupy výzkumu na poli sociálních a kulturních dějin. Bude mít charakter tvůrčí dílny jako kompozice přednášek, vyučujícího a vzájemných diskuzí za účasti studentů a přizvaných hostů.

Social reality (especially social inequalities, structures, relationships, changes, and values) becomes reflected social history only through its textualization, which must be analyzed conceptually, content-wise and linguistically to understand what is going on in the field.

For that purpose, the following initial theses on the state of contemporary social history present themselves:
1 / The increase of their thematic and methodological diversity,
2 / Variability and volatility of theoretical and methodological inspiration,
3 / Their convergence, skew or loosening within the context one research subject,
4 / Creating issues of modernist research starting points and hence greater variability in relation to "related" disciplines,
5 / Relativization of objectivity of textual representativeness and scientific truthfulness in research,
6 / Attempts to overcome postmodern relativism,
7 / The search for a new relevance of social history among:
a / Scientific knowledge,
b / Legitimization of social order,
c / Sociocritics,
d / Cultural identity,
e / Moral preferences,
f / Pandering performance.

The student interest based lecture will concentrate on the dialogue between social history and:
1/ Postmodernism,
2/ Historical anthropology,
3/ History of mentalities,
4/ Discursive analyses,
5/ Conflictual and collaborative models of society,
6 / The Bourdieu concept of different kinds of capital,
7 / Weberian concept of legitimacy of power
8 / Various projects of places of historical memory,
9 / Social utopias in the sense of the search for human happiness,
10 / Ideological constructions of the common good

For joint discussions, the following theses present themselves:
1 / Datasets as one of the ways to construct "ground plans" of society
2 / "Ground plans" of social reality in beautiful literature,
3 / conceptualization of social reality in contemporary media including its commercialization and tabloidization,
4 / Places of memory as a medium for symbolic communication,
5 / Mental maps as a way of social and cultural boundaries,
6 / Problems of social inequality and the role of money in history,
7 / Interpretative games and their relation to the conceptualization of social history,
8 / Political power between legitimation, the media, corruption and social problems,
9 / Social reality in oral history,
10 / The everyday amongst work, consumption, rest and lifestyle. Choice of discussion topics can of course be tailored to the students’s particular interest.

The interpretation and discussions will not fail to touch on the relationship of social history to related disciplines (economic history, cultural history, political history, ethnography, sociology, psychology, comparative, statistical, inductive, deductive, social reality construction using a representative sample, ideally-typical, narrative description, prosopography etc.). In connection with this, the lecture can be enlivened by guest appearances.

Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (08.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Esej na téma, Co si představuji pod pojmem sociální dějiny, 3 - 5 s. + 7 - 10 titulů  uvedené titerarury, jejjich obsah a konceptualizace.

aktivní účast v přednáškách a cvičeních

Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (23.09.2020)
Literature - Czech

- S. Berger, H. Feldener, K. Passmore ad., Jak se píšou dějiny. Teorie a praxe ( 2016)

- P. Bourdieu, Teorie jednání. Praha 1998
- P. Burke, History and Social Theory. Cambridge 2001
- M. A. Cabrera, Postsocial History. An Introduction. Oxford 2005
- Conditio humana - konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, ed. Lucie Storchová. Praha 2007
- R. van Dülmen, Historická antropologie. Vývoj. Problémy. Úkoly. Praha 2002
- G. Eley, A Crooked Line. From cultural history to the history of society. The University of Michigan Press 2008
- M. Fairburn, Social History. Problems, Strategies and Methods. New York 1999
- Habsburgermonarchie 1848 - 1918 ,Bd. IX, Teilband 1 - 2, eds. U. Harmat, H. Rumpler, Wien 2010
- Z. Jindra, spolu s F. Svátkem a J. Štaifem, Úvod do studia hospodářských sociálních dějin. O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru. Praha 1997
- Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890 - 1990. Ein Handbuch, eds. Heinz - Gerhard Haupt, Claudius Torp, Frankfurt a. M. 2009
- K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes, eds. J. Čechurová a J. Štaif. Praha 2004
- J. Kocka, Sozialgeschichte. Begriff. Entwickelung. Probleme. 2. vyd., Göttingen 1986
- M. Lenderová ad., Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Praha 2009
- Lieux de mémoire en Europe centrale. Publié sous la direction d´Antoine Mares. Paris 2009
- Ch. Lorenz, Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie. Köln 1997
- Machačová, J. Matějček, Problémy obecné kultury v českých zemích 1781 - 1989. Kutná Hora, Opava 2008
- A. Marwick, The New Nature of History. Knowledge, Evidence, Language. London 2001
- G. Noirel, Úvod do sociohistorie. Praha 2012

- J. Osterhammel, Die Verwandlung der Welt: eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München 2009

- L. Storchová a kol., Koncepty a dějiny. proměny pojmů v současné historické vědě (2014)
- J. Šanderová ad., Jak číst a psát odborný text o ve společenských vědách: několik rad pro začátečníky. Praha 2005
- K. Šima, Velké vyprávění o ligvistickém obratu v teorii dějin a malý příběh české historiografie. In: L. Storchová, J. Horský a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Ústí n. L. 2009, s. 67 - 94
- P. Stearns ed., Encyclopedia of European Social History I -VI, Detroit 2001
- J. Štaif, Sociální dějiny jako „hřiště“ dnešní historické vědy. In: Česko-slovenská ročenka 2007, s. 11 - 21

Last update: Štaif Jiří, prof. PhDr., CSc. (08.01.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky budou věnovány problemacice  koncepuálních obratů (rurns) v moderních sociálních dějinách (SD). Zvl. pozornost bude věnována prostorovému a transnacionálnímu obratu, jakož i koncetu "podobnosti".  Mezi vybrané texty pro diskuzi se nabízejí mj. L. Heczková, Píšící Minervy (2009). P. Joyce, The State of Freedom. Social  History of the British State since 1800 ((2013),  P. M.  Judson, The Habsburg Empire. A new history (2016), J. Rákosník, M. Spurný, J. Štaif, Milníky moderních českých dějin (2018). Přizvaní hosté mohou představit např.  některý z aktuálních konceptuálně podněných titulů:   L. Fasora, J. Hanuš, Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultutry (2019),  či J. Horský,  M. Hroch ad., Stolo let. Hodnota svobody nebo cena za nezávisloost? (2018). V úvahu připadají též texty, které navrhnou studenti. Vítány jsou v této souvislosti  prameny k problematice moderních SD, jíž se aktuálně zabývají.  

Last update: Štaif Jiří, prof. PhDr., CSc. (09.01.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html