SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Problems of Czech and Central-European history - AHS660051
Title: Vybrané problémy z českých a středoevropských dějin
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, --- [HT]
summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět má seznámit studenty na vybraných tématech ze středověkých, novověkých a moderních dějin s aktuálními či dlouhodobými problémy historického bádání. Přednáška poskytne rozšiřující informace o historickém vývoji českých zemí od raného středověku do současnosti. Přednášková forma výuky bude doplňována proseminárními formami (diskuse), v nichž budou studenti vedeni ke kritické práci s odbornou literaturou i vybranými prameny a orientováni ke schopnosti samostatně a tvůrčím způsobem pracovat s historickým diskurzem a promýšlet další interpretační a didaktické možnosti. Předmět průběžně zohledňuje kontext dějepisného vzdělávání a u konkrétních problémů promýšlí možnosti aplikace historiografického poznání do školního dějepisu.
Last update: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
Literature - Czech

Seznam literatury je v příloze

Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (17.06.2024)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška na konci celoročního kurzu bude probíhat před dvoučlennou komisí (za přítomnosti zástupce z každého semestrálního úseku). Student obdrží dvě otázky (jedna na semestr) na základě seznamu četby, který předloží komisi.

Last update: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (05.10.2020)
Syllabus - Czech

Předpokládaný seznam přednášek v zimním semestru:

3. října: Úvodní hodina; Vybrané problémy českých dějin v kontextu dějepisného vzdělávání
České dějiny, smysl českých dějin a smysl bádání a výuky o českých dějinách

10. října: Bádání o středověku v obecném a českém konextu
Raný středověk vs. zbytek dějin; Moderna/postmoderna/marxismus/historická antropologie; Interdisciplinarita; Medievalismus + Living history; České bádání o středověku jako předvoj historické vědy…

17. října - hodina odpadne - stávka VŠ

24. října: Středověká kultura v českých zemích a její odraz ve výuce
Kultura jako pojem; Kultura jako obraz doby; Hmotná vs. duchovní kultura; Běžná vs. elitní kultura; Duchovní kultura středověku; Hmotná kultura ve výuce; Česká středověká kultura

31. října: Česká středověká společnost a obyvatelstvo
Středověký člověk a jeho obraz; Demografie; Minority v českém prostoru

7. listopadu - hodina odpadne - děkanský sportovní den

14. listopadu (pokud hodina neodpadne - týden humanitních věd): Český středověký stát a feudální struktury
Stát, státnost, feudalismus, národ (a jiné nebezpečné materiály v rukou historika)

21. listopadu: Církevní vývoj Koruny království českého
Christianizace; Slovanská církev; Náboženská proměna středověku; Husitství a jeho obraz

28. listopadu: Panovník a (jeho) elity v české středověké společnosti
(Přemyslovci – knížecí stolec/královská koruna; Ideální panovníci vrcholného středověku; Karel IV. a jeho „objektivní“ hodnocení)

5. prosince: Právní vývoj Koruny království českého
Zákony a zákonodárství ve středověku; Zlatá Bula; Zákony Karla IV.; Právní vývoj v novověku

12. prosince: Periodizace českého středověku a raného novověku
Pojem středověku; Data a jména v didaktice dějin; Výroba a trvalost mezníků

19. prosince: Stavovská společnost
Idealistický obraz raného novověku; „Naše“ šlechta; Společnost dvojvěří

2. ledna: Stavovství vs. absolutismus
Povstání stavů (plurál); Poprava českých „pánů“; Bílá Hora – naše slavné prohry; Počátek „třísetleté poroby“

9. ledna: Raně novověká kultura v kontextu českého národního příběhu
Temno“ baroka vs. „Úsvit“ národů; Čarodějnické procesy;

Pokud by zbyl čas: České dějiny ve středoevropském kontextu
Jak definovat střední Evropu bez pomoci štrúdlu

Předpokládaný seznam přednášek v letním semestru

20. února Habsburská monarchie a české země (doc. Čechurová)

27. února Vyústění osvícenství a české země (dr. Michela)

5. března České národní hnutí (dr. Michela)

12. března Revoluce 1848 a její dědictví (dr. Michela)

19. března Neoabsolutismus a liberální politický systém (doc. Čechurová)

26. března Češi versus Němci v českých zemích (dr. Michela)

2. dubna První světová válka a české země, okolnosti vzniku ČSR (doc. Čechurová)

9. dubna Politický systém ČSR (doc. Čechurová)

16. dubna České země za druhé světové války (doc. Čechurová)

23. dubna Československo v období státního socialismu (dr. Michela)

30. dubna Československo v období přestavby, rozpad komunistického režimu, "smaetová revoluce" 1989 (dr. Michela)

7. května Vybrané problémy českých dějin v kontextu dějepiseného vzdělávání (doc. Čechurová)

14. května Předtermín

 

Last update: Čechurová Jana, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html