SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Early Modern Latin I - AHS600031
Title: Raně novověká latina I
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ASZLJ3310
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět, realizovaný jako dva semestry dvouhodinového semináře, je povinně volitelný pro studenty navazujícího magisterského studia, specializace starší české dějiny; otevřený je však i ostatním studentům historie, dále posluchačům oborů pomocné vědy historické – archivnictví, dějiny umění, bohemistika, germanistika a dalších uměnovědních či filologických oborů (včetně doktorandů). Obsahem semináře je v prvé řadě práce s raněnovověkými latinskými texty bohemikální (a v menší míře evropské) provenience, jejich gramatický rozbor, překlad, věcná interpretace a zasazení do širších (nejen historických) souvislostí. Pracovat budeme převážně s texty editovanými, do jisté míry však ke slovu přijdou i původní staré tisky či prameny rukopisné; ze své podstaty budou témata hodin prolínat mezi různými humanitními disciplínami.
Plnění předmětu předpokládá znalosti na úrovni kurzu Latina III, resp. splněnou zkoušku z latiny (ZK- nebo ZK+).
Last update: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (27.04.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html