SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Comparative History of Europe - AHS550030
Title: Komparativní dějiny Evropy
Guaranteed by: Institute of General History (21-USD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (05.10.2019)
Kurz seznamuje s pravidly komparativní metody a příbuzných přístupů v historickém výzkumu a dále představuje vybraná témata moderních dějin ve srovnávací perspektivě a na základě komparativně založených studií a výzkumných projektů. Kurz rámcově pokrývá evropské dějiny v období zrodu moderní společnosti (17. - 19. století) a zaměřuje se na vyprané procesy modernizace (formování států a národů, revoluce, urbanizace, proměny v kultuře). Absolvent kurzu si osvojí základní pravidla komparativní metody, která dokáže aplikovat na vybraném tématu, bude schopen nahlížet na vývoj moderní evropské společnosti v jeho rozmanitosti, regionálních zvláštnostech, variantách a osobitých rysech dílčích společností, seznámí se s teoretickými diskusemi o vybraných problémech historického vývoje, a bude umět zařadit své historické znalosti do širokých souvislostí.

Struktura kurzu:
01: Úvod: komparativní přístup v historiografii
02: Základní aspekty a pravidla komparativní metody
03: Úskalí komparace a další přístupy (transnacionální dějiny, vztahové dějiny)
04: Variety raně novověké urbanizace a vztahu měst a států
05: Formování moderního státu a zrod evropského absolutismu
06: Osvícenství a osvícenský absolutismus v komparativní perspektivě
07: Srovnávací studium raně novověkých a moderních revolucí
09: Zrod veřejnosti, formování občanské společnosti a středních vrstev
10: Formování moderních národů a srovnávání národních hnutí
11: Konstrukce národních dějin a zrod moderního zájmu o památky
12: Moderní urbanizace a modernizace měst v 19. století
13: Závěrečná diskuse
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (05.10.2019)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá a) z pohovoru nad písemnou prací, b) z pohovoru nad přečtenou literaturou z doporučeného seznamu statí a monografií. Písemná práce má podobu nástinu komparativně založeného výzkumného projektu (vázaného k tématu diplomové práce) a metodologické rozvahy.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (05.10.2019)

 

Základní metodologické příručky:

COHEN, Deborah – O’CONNOR, Maura (eds.): Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective, New York – London: Routledge 2004.

HROCH, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy. Praha: SLON, 2016.

KAELBLE ,Hartmut. Der historische Vergleich: Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1999

RUESCHEMEYER, Dietrich – MAHONEY, James (eds.). Comparative historical analysis in the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

 

Komparativně založené práce ke studovanému období v českém jazyce:

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filosofia, 2000.

HROCH, Miroslav. Buržoazní revoluce v Evropě. Praha: Svoboda, 1981.

HROCH, Miroslav; KUBIŠOVÁ, Vlasta. Velká francouzská revoluce a Evropa: 1789-1800. Praha: Svoboda, 1990.

HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století: společenské předpoklady vzniku novodobých národů. Praha: Svoboda, 1986.

HROCH, Miroslav. V národním zájmu: požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: NLN, 1999.

CHARLE, Christophe. Intelektuálové v Evropě 19. století: historickosrovnávací esej.  Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004.

MALEČKOVÁ, Jitka. Úrodná půda: žena ve službách národa. Praha: ISV, 2002.

MALIA, Martin E. Lokomotivy dějin: revoluce a utváření moderního světa. Brno: CDK, 2009

McLEOD, Hugh. Sekularizace v západní Evropě (1848-1914). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008.

MILLER, Jaroslav. Uzavřená společnost a její nepřátelé: město středovýchodní Evropy (1500-1700). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006.

POWER, Martina. Hory a moře mezi "námi": vnímání hranic a prostoru v německé a britské cestopisné literatuře o Čechách a Irsku v letech 1750-1850. Praha: Karolinum, 2015.

ŘEZNÍK, Miloš. Za naši a vaši svobodu: století polských povstání (1794-1864). Praha: Argo, 2006.

THER, Philipp. Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin: od založení do první světové války. Praha: Dokořán, 2008.

THIESSE, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007.

TINKOVÁ, Daniela. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo, 2004.

 

Výběr komparativně orientovaných prací v jiných jazycích:

BAÁR, Monika. Historians and nationalism: East-Central Europe in the nineteenth century. Oxford: Oxford University Press, 2010.

BLOCKMANS, W. P. - TILLLY, Charles (eds.): Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800. Boulder: Westview Press, 1994.

CLARK, Peter:  European cities and towns: 400-2000. Oxford: Oxford University Press, 2009.

BERGER, Stefan – DONOVAN, Marc – PASSMORE, Kevin: Writing national histories: Western Europe since 1800. London: Routledge, 2002.

GOLDSTONE, Jack. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1991.

HOHENBERG, Paul - LEES, Lynn Hollen. The making of urban Europe 1000-1994. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.

KOCKA, Jürgen (ed.). Bürgertum im 19. Jahrhundert. (3 sv.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995.

MILLER, John (ed.): Absolutism in seventeenth-century Europe.  Basingstoke: Macmillan, 1990.

LENGER, Friedrich. European cities in the modern era, 1850/1914. Leiden: Brill, 2012.

LEVIN, Miriam R. et al. Urban Modernity: Cultural Innovation in the Second Industrial Revolution. Cambridge (Mass) - London: The MIT Press, 2010.

SCOTT, H.M., ed. Enlightened Absolutism: Reform and Reformers in Later Eighteenth-Century Europe, University of Michigan Press, 1990.

SKOCPOL, Theda. States and social revolutions: a comparative analysis of France, Russia and China. New York: Oxford University Press, 2008.

SWENSON, Astrid: The rise of heritage: preserving the past in France, Germany and England, 1789 - 1914. Cambridge: Cambridge University press, 2015.

THERBORN, Göran: „Monumental Europe: The National Years. On the Iconography of European Capital Cities“, Housing, Theory and Society 2002, 19, pp. 26–47.

TILLY, Charles: Coercion, capital, and European states, AD 990-1992. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1992.

 

(Další tituly budou doporučovány v návaznosti na zaměření studentů a studentek)

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html