SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar to Economic History (from the middle of the 18th Century to 1945) - AHS111024
Title: Seminář k hospodářským dějinám (od pol. 18. stol. do r. 1945)
Guaranteed by: Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 50 (unknown)
summer:unknown / 52 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Teacher(s): PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
K//Is co-requisite for: AHS111010
Annotation -
Last update: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. (29.01.2020)
The course is based on two main lines. The first provides insight into the multi-layered process of formation of modern capitalism from early modernity to the end of the WWII on a global scale. The course deals with its attributes and reminds regional specifics of development. The second line of interpretation is the issue of the economic development of the Bohemian Lands / Czechoslovakia in the Central European context. Seminar lengthens the lecture cycle - it may not cover all topics, but some of them may deepen on the basis of probes. At the core of this seminar are analytical work with secondary literature and archival sources.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. (19.03.2020)

Atestace Z ( ZS i LS) - na základě aktivní účasti na přednášce a semináři

!Vzhledem k mimořádným opatřením na FF UK souvisejícím s koronavirovou infekcí může docházet ke změnám v harmonogramu výuky i v charakteru plnění atestací. Pro aktuální informace se prosím obraťte na vyučujícího!
Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. (10.02.2019)

Doporučená literatura

Allen, R. C.: The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2009

Aldcroft, D. H.: The European Economy 1914-1990. 3. ed. London, Routledge 1993

Ashworth, W.: A short History of the International Economy since 1850. 3. ed. London, Longman 1991

Beranová M. - Kubačák A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, Praha, Libri 2010

Berend, I.T.: An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalisation, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2006

Brňovják, J. - Zářický, A. (edd.): Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století.Ostrava, Ostravská univerzita 2008

Cameron, R.: Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné po současnost. Praha, Victoria Publishing 1996

Chandler, D. E., Amatori, F., Mikino, T.: Big Business and the wealth of Nations, Cambridge: Cambridge University Press 1997

Clark, G.: A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton/Oxford, Princeton University Press 2007

Fischer, W. u. a. (Hrsg.): Handbuch der europäischen Wirtschafts-und Sozialgeschichte. Bd. 6. Stuttgart, Klett-Cotta 1987

Geršlová, J.: Hospodářská minulost českých zemí. I. díl - Období od poloviny 19. století do druhé světové války. Ostrava, VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Geršlová J.: Co se skrývá pod značkou. Historická encyklopedie podnikatelů. Praha, Professional Publishing 2011

Geršlová J.: Dějiny moderního podnikání. Praha, Professional Publishing 2012

Geršlová, J., Sekanina, M.: Hospodářská minulost českých zemí. II. díl - Období od roku 1938 do konce 80. let. Ostrava, VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Hlavačka, M.: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Praha, Academia 1990

Hlavačka M. a kol.: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, díl I., Praha, Historický ústav 2014

Horská, P, Maur, E, Musil, J: Zrod velkoměsta, Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha: Paseka 2002

Jakubec I.: Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu, Praha, Karolinum, 2006

Jakubec I. - Jindra Z. (ed.): Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce habsburské monarchie, svazek 1-2, Od počátku insdustrializace, Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2006

Jakubec I. - Jindra Z. (eds.): Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha, Karolinum 2015

Jančík D.: Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha, Karolinum, 1999

Jančík D. - Kubů E. (ed.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945), Praha, Dokořán, 2011

Jančík D. - Štolleová B.: Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Praha, Maxdorf 2014

Kaser, M. C., Radice, E. A. (eds.): The Economic History of Eastern Europe 1919-1975. Volume I., II., III. Oxford, Clarendon Press 1986

Kubů E.: Německo - zahraničně politické dilema Edvarda Beneše, Praha, Karolinum 1994

Kubů E., Pátek J. a kol.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2000

Kubů E. - Šouša J. (ed.): Finanční elity v českých zemích (Československu 19. a 20. století, Praha, Dokořán, 2008

Kubů E. - Soukup J. - Šouša J. (eds.): Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Praha - Ostrava, FF OU Ostrava - Nová tiskárna Pelhřimov 2015

Kubů E. - Lorenz T. - Miller U. - Šouša J. (Hg.): Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Berlin - Praha, Dokořán - Berliner Wissenschaftsverlag - Univerzita Ostrava 2013

Lacina, V.: Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha, Academia 1984

Lacina, V.: Formování československé ekonomiky 1918-1923. Praha, Academia 1990

Lacina, V.: Hospodářství českých zemí 1880-1914. Praha, Historický ústav AV ČR 1990

Lacina V. - Pátek J. (ed.): Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, sv. III - Obdobé první Československé republiky a německé okupace 1918-1945, Praha, Karolinum, 1995

Lees, A.: Cities and the Making of Modern Europe: 1750-1914, Cambridge: Cambridge University Press 2006

Luiten van Zanden, J.: The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective 1000-1800, Leiden-Boston: Brill 2009

Maddison, A.: Monitoring the World Economy 1820-1992. Paris, OECD 1995

Matis, H., Stiefel, D.: Die Weltwirtschaft. Struktur und Entwicklung im 20. Jahrhundert. Wien, Überreuter Wirtschaft 2002

Myška, M.: Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1997

Myška M.: Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918). Ostrava, OU Ostrava 2014

Paulinyi, A.: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha, ISV 2002

Petráň, J., Petráňová, L.: Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha, Set out 2000

Pogány, A., Kubů, E., Kofman, J.: Für eine Nationale Wirtschaft. Ungarn, Die Tschechoslowakei und Polen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 16. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. díl. Období 1918-1945, Brno, Doplněk 2004

Půlpán, K.: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. a II. díl. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 1993

Popelka, P.: Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace. Ostrava, FF OU v Ostravě 2011<br>

Rákosník J. - Noha J.: Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934, Praha, Auditorium 2012

Sekanina, M.: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska. Praha, Libri 2004

Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (Vývoj-současnost-výhledy), Slaný, Meandrium 2007

Schultz, H., Kubů, E. (eds): History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Stellner, F. a kol.: Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha, Oeconomica - VŠE v Praze 2006

Šouša J.: Mezi brázdou a bankovním úvěrem. O agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století, Praha - Pelhřimov, Národní archiv Praha - Nová tiskárna Pelhřimov 2012<br>

Štolleová B.: Pod kuratelou Německé říše. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava. Praha, Karolinum 2014

Teichová, A.: Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 1994

Teichová, A.: Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945. Praha, VŠE Praha 1998

Tomeš, Z. a kol.: Hospodářská politika 1900-2007, Praha, C.H.Beck 2008

Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny. Praha, Oeconomica - VŠE v Praze 2003

Vencovský, F., Jindra, Z., Novotný, J., Půlpán, K., Dvořák, K. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha, Bankovní institut 1999

Zářický, A.: Rothschildové a ti druzí. Dějiny podnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. Ostrava, FF OU v Ostravě 2005

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. (29.01.2020)

Harmonogram výuky bude upřesněn na prvním semináři.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html