SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of the Czech Modern and Contemporary History (from the end of 18. century until now) II. - AHS110308
Title: Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) II
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHS110062
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář doplňuje souběžně konanou kursovní přednášku a je určen především posluchačům třetího ročníku oboru historie (jedno- i dvouoborovým). Jeho cílem je seznámit studenty s vybranými problémy českých moderních a soudobých dějin, upozornit na některé fenomény a přiblížit aktuální historiografii, která se jim věnuje. Důraz je kladen i na práci s dobovými texty a také na prezentaci jednotlivých témat v rámci referátů.

Seminář je soustředěn na politické, společenské, kulturní a hospodářské aspekty českých moderních a soudobých dějin, základem je chronologická osa.

Každá z hodin je tematicky vymezena. Studenti se podílejí aktivně na výuce přípravou ústních prezentací a diskusemi nad dobovými texty, odbornou literaturou, metodologickými přístupy, ale také nad aktuálními otázkami působícími ve veřejném prostoru a dotýkajícími se českých moderních a soudobých dějin.Podmínkou udělení zápočtů je nejméně 75% účast na výuce a v LS navíc úspěšně napsaný zápočtový test, zahrnující látku obou semestrů.

Jednotliví vyučující paraleltních skupin zohlední při stanovení úkolů rozdíly v kreditových dotacích.

Akreditace 2011/12 dvouobor - Z+Z = 3 kr.

Akreditace 2011/12 jednoobor - Z+Z = 4 kr.

Akreditace 2019/20 - Z, Z = 3, 3 kr.

Demografie ZS - Z = 3 kr.Rámcový rozpis jednotlivých seminářů

ZS

1)Úvodní hodina, organizační záležitosti, těžiště výzkumu moderních a soudobých dějin

2)Obyvatelstvo českých zemí na přelomu 18. a 19. století, politické, technické a kulturní vlivy a posuny

3)České národní obrození, kulturní a národní identita

4)Revoluce 1848/1849

5)Transformace postfeudální společnosti

6)Proměny konstitucionalismu

7)Spolkový, kulturní a politický život, veřejný prostor

8)Slovanská a novoslovanská otázka

9)Česká politika ve vztahu k Vídni, její strategie a proměny

10)Česko-německý antagonismus, snahy o národnostní a jazykovou rovnoprávnost

11)Liberální politická kultura, politické stranictví, politické tábory

12)Česká politika na počátku 20. století, zavedení všeobecného hlasovacího práva a jeho důsledky

13) První světová válka a rozpad monarchieLS

1)Okolnosti vzniku Československa roku 1918

2)Ústavní systém ČSR, politický systém, mimoústavní mechanismy

3)Zahraniční politiky meziválečného Československa

4)Československo ve 30. letech

5)Důsledky Mnichova, Druhá republika

6)Protektorát Čechy a Morava

7)Československý zahraniční odboj a obnova Československa

8)Třetí republika, převrat 25. února 1948

9)Československo v tzv. zakladatelském období komunismu

10)Československo v 60. letech 20. století, systémové změny

11)Československo v období normalizace, opozice proti normalizačnímu režimu

12)Období „přestavby“, rozklad normalizačního režimu, Sametová revoluce

13)Rozpad Československa, závěrečný zápočtový test

Výběr z doporučené literatury:Die Habsburgermonarchie 1848-1918, I-VIII, Wien 1973-2006

Efmertová, M., České země v letech 1848-1918, Praha 1998

Hlavačka, M. a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, Praha 2014.

Hroch, M., Na prahu národní existence, Praha 1999

Kořalka, J., Češi v habsburské monarchii a v Evropě v letech 1815-1914, Praha 1996

Křen, J., Konfliktní společenství: Češi a Němci 1800-1918, Praha 1990

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005

Lněničková, J., České země v době předbřeznové 1792-1848, Praha 1999

Malíř, J., Od spolků k moderním politickým stranám, Brno 1996

Malíř, J. – Marek, P. (edd.), Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, I-II, Brno 2005

Šedivý, I., Češi, české země a velká válka 1914-1918, Praha 2014.

Urban, O., Česká společnost 1848-1918, Praha 1982

Urban, O., Kapitalismus a česká společnost, Praha 1978

Léta 1918-1945:

Brandes, D., Češi pod německým protektorátem: Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Praha 1999

Broklová, E., Československá demokracie: politický systém ČSR 1918-1938, Praha 1992

Čelovský, B., Mnichovská dohoda 1938, Šenov u Ostravy 1999

Československo 1918-1938: Osudy demokracie ve střední Evropě, I-II, Praha 1999

Gebhart, J. – Kuklík, J. Druhá republika 1938-1939, Praha 2004

Gebhart, J. - Kuklík, J., Velké dějiny zemí Koruny české, díl XVa – XVb, Praha 2006-2007

Kamenec, I., Slovenský stát 1939-1945, Praha 1992

Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918-1938) I.-III. díl, Praha 2000-2003

Kárný, M., Konečné řešení: Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha 1991

Klimek, A., Boj o Hrad, I-II, Praha 1996

Klimek, A. – Kubů, E., Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995

Kural, V., Konflikt místo společenství? Češi a Němci v československém státě (1918-1938), Praha 1993

Kural, V., Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945), Praha 1994

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo: Československo a Evropa 1933-1937, Praha 1996

Lipták, L., Slovensko 20. storočí, Bratislava 1999

Lukeš, F., Podivný mír, Praha 1968

Olivová, V., Československo v rozrušené Evropě, Praha 1968

Pasák, T., Pod ochranou říše, Praha 1998

Peroutka, F., Budování státu, I-IV, Praha 1991-1992

Tomášek, D. – Kvaček, R., Causa Emil Hácha, Praha 1995

Léta 1945-1992:

Barnovský, M., Na ceste k monopolu moci, Bratislava 1993

Prečan, V. (ed.), Charta 77 1977-1989: Od morální k demokratické revoluci: dokumenty, Praha 1990

Kaplan, K., Pravda o Československu, Praha 1990

Kaplan, K., Nekrvavá revoluce, Praha 1993

Kural, V. – Moravec, J. – Janáček, F. – Navrátil, J. – Benčík, A., Československo roku 1968: Obrodný proces,1. díl, Praha 1993

Mencl, V. – Bárta, M. – Felcman, O. – Belda, J., Československo roku 1968: Počátky normalizace,2. díl, Praha 1993

Maňák, J., Čistky v Komunistické straně Československa 1969-1970: Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1997

Otáhal, M., Opozice, moc, společnost 1969-1989. Praha 1994

Rychlík, J., Češi a Slováci ve 20. století: Česko-slovenské vztahy 1914-1945, I. díl, Bratislava 1997;

Rychlík, J., Češi a Slováci ve 20. století: Česko-slovenské vztahy v letech 1945-1992, II. díl, Bratislava 1998

Staněk, T., Odsun Němců z Československa 1945 až 1947, Praha 1991

Suk, J., Labyrintem revoluce, Praha 2003

Last update: UCDCECHJ (20.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html