SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Historiography A - AHS110002
Title: Historiografie A
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, --- [HT]
summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:50 / 50 (unknown)
summer:50 / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Dr. phil. Mgr. Marie Buňatová
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (06.02.2024)
Historiografie <br>
Historiography<br>
Povinný kurz pro studující bakalářského studia (standardně III. ročník) vedený formou přednášky se seminářem / čtením – tedy samostatnou četbou studujících (referáty a diskuse). <br>
Cílem je představit souhrnně dějiny dějepisectví v jejich komplexní šíři časové i tematické. Kurz sleduje v podstatě celou chronologickou linii od antiky po historiografii soudobou s důrazem na historiografii 19. a 20.-21. století, s níž se studující budou ve své práci setkávat nejčastěji. V prvním semestru se výuka soustředí na období zhruba do poloviny 20. století, kdy se historie pozvolna utvářela jako „katedrová“, „univerzitní“ věda a filozofii dějin nahrazovala nová velká paradigmata dominantní ve společenských vědách (historismus, pozitivismus, marxismus, strukturalismus, psychoanalýza). Letní semestr se pak zaměří na období poválečné a soudobé historiografie, kdy se „velká paradigmata“ postupně rozkládala a byla nahrazována novými přístupy a metodami. <br>
Podmínky atestace: <br>
Zápočet – pravidelná aktivní účast (s referátem) <br>
Zkouška : standardně dvě otázky na základě povinné literatury, jedna obecnějšího charakteru (směr, období, vlivný autor nebo škola), druhá s užším zaměřením na základě titulů povinně volitelných či doporučených. Na základě předložené četby pak bude vedena rozprava, prověřující základní orientaci v probíraných okruzích, schopnost zařadit směr/školu/osobu/dílo do souvislostí vývoje poznávání minulosti a prokázat orientaci v teorii a metodologii historické vědy, eventuálně ve vztahu k dalším vědeckým oborům, podoborům nebo polím výzkumu.<br>
• jednooboroví: minimálně 6 titulů, z toho min. 3 z literatury základní; <br>
• dvouoboroví: min. 1 titul ze základní literatury, 2 tituly z literatury povinně volitelné (nebo doporučené), <br>


Zimní semestr
Blok A: „Předkatedrová“ historiografie a filozofie dějin <br>
• 1. Úvod. <br>
• Dějiny dějepisectví jako historická disciplína. <br>
• 2. Od dějepisectví starověku ke křesťanskému obrazu dějinnosti. Středověké dějepisectví. <br>
• 3. Od humanistické erudice a kritiky k barokní historiografii v Evropě i v českých zemích; B. Balbín; P. Skála ze Zhoře, P. Stránský<br>
• 4. Osvícenství: od erudice k „dějinám mravů“ a nové filozofii dějin (Vico, Voltaire, Condorcet, Herder; Eruditi vs. „filozofové“. Četba: Vico, Voltaire; <br>
• 5. osvícenská historiografie v českých zemích; historiografie v klášterech (Rajhrad); Dobner; Dobrovský; světové a kulturní dějiny kolem roku 1800 <br>
Blok B: Formování „katedrové“ historiografie (19. stol.)<br>
• 6. Francie mezi revolucí 1789 a Komunou. Guizot. Spory o Francouzskou revoluci – od De Maistra k Micheletovi. Nová filozofie dějin: A. Comte a pozitivismus. <br>
• 8. Německo 1. pol. 19. století: Romantismus, historismus, idealismus. Ranke, Profesionalizace historické vědy (Humboldtovy reformy), historické časopisy. <br>
• 9. Romantická historiografie v českých zemích. Woltmann, Jungmann, „rukopisy“<br>
• 10. F. Palacký a historiografie v českých zemích kolem poloviny 19. stol. <br>
• 11. Francie 2. poloviny 19. století a kolem roku 1900. Pozitivní historická věda: H. Taine. Ustavování univerzitní historiografie a Revue historique; Sociologické výzvy: E. Durkheim<br>
• 12. Ustavování univerzitní historiografie v Německu 2. pol. 19. století. Humboldtovy reformy a spory o podstatu historie; německý Historikerstreit a spory o Lamprechta; M. Weber; německá historická škola – G. Schmoller, M. Weber, W. Sombart; Wilhelm Dilthey, Jacob Burckhardt <br>
• 13. Gollova škola ; spor rukopisy a spor o smysl českých dějin;<br>

Letní semestr

1) 22. 2. Úvodní hodina; rozdělení referátů¨
Uvedení do historiografie 20. století
+ Eliška Králová: orientální historiografie

BLOK C: Formování „velkých paradigmat“ 20. stol.

2) 29. 2. Německo 19. století a kolem roku 1900.
Max Weber: Daniel Šiška
Jacob Burckhardt: ? Miloš Hrůza
? případně kdyby někdo chtěl už sem: Milan Valach: Marxova filozofie dějin (výběr z knihy - historický materialismus v marxistické filozofii)
3) 7. 3. Historiografie na pražské univerzitě ve 2. pol. 19. století; Gollova škola a počátky kulturních dějin; spor rukopisy a spor o smysl českých dějin
Spor o rukopisy II. (Masaryk, Goll, Gebauer…) Jenda Kulík
Spor o smysl českých dějin Jan Ruprich
Josef Pekař -- Tomáš Kotrouš
4) 14. 3. Formování „školy“ Annales I. a II. generace. Strukturalismus, longue durée
Marc Bloch: Králové divotvůrci – výběr
Fernand Braudel: Longue durée/dlouhé trvání

5) 21. 3. Marx a poválečný západní marxismus
Milan Valach: Marxova filozofie dějin; výběr z knihy - historický materialismus v marxistické filozofii
E. Hobsbawm – dílo a jeho koncepce
28. 3. Zelený čtvrtek – děkanské volno
6) 4. 4. Česká poválečná historiografie mezi marxismem a strukturalismem
Autoři k referování – na výběr:
F. Graus; J. Macek; O. Urban (Fr. Graus: Živá i mrtvá minulost
přp. Z. Nejedlý: Komunisté – dědici našich pokrokových tradic
O. Urban – Kapitalismus a česká společnost – výňatky
M. Hroch (Buržoasní revoluce v Evropě)
F. Kutnar: Malé dějiny brambor – výběr; Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu (zde zejm. pasáž o blouznivcích)
Z. Kalista: Století andělů a ďáblů – výběr; Tvář baroka – výběr…
7) 11. 4. III. Generace Annales – „mentality“
autoři k výběru: Jacques Le Goff, Georges Duby, Philippe Ariès, E. Le Roy Ladurie …

Blok D: Konec „velkých“ paradigmat; postmoderní výzvy
8) 18. 4. Změna atmosféry v 60. a 70. letech. Kritiky. L. Stone. Návrat vyprávění a postmoderní výzvy. Michel Foucault; diskurs a diskontinuita dějin
Foucault – Diskurs a epistémé (Diskurs) – obecné koncepty; příp. Dohlížet a trestat
+ Psychoanalýza; Psychohistorie a freudiánství
Erik H. Erikson (Mladý muž Luther) a Norbert Elias (Civilizační proces)
9) 25.4. Mikrohistorie / historická antropologie a počátky „nových kulturních dějin“
Giovanni Levi: On Microhistory
Clifford Geertz: úvodní kapitoly k Interpretaci kultur
Carlo Ginzburg: Benandanti, výběr z textů; Sýr a červi - úvod
Pavel Himl: Ďábel v síti byrokracie
Robert Darnton: Kočičí masakr
10) 2. 5. Jazykový obrat; od dějin pojmů a historické sémantiky ke kritické analýze diskursu
Josef Macek – k sémantice…
Jaroslav Ira – politické pojmy…
Michal Pullmann – „autoritativní diskurs“ a sémantika přestavby
Reinhart Koselleck: Begriffsgeschichte/n
N. Fairclough – kritická analýza diskursu
11) 9. 5. Od women´s / men´s history k gender history
J. W. Scottová: Gender, A Useful Category of Historical Analysis
Lucie Storchová – Jana Ratajová: studie k raně novověkým textům (výbory Žena není příšera; Nádoby mdlé,…)
Denisa Nečasová: Genderové stereotypy v politice („Devatenácté století v nás“)
Příp. J. Hutečka nebo R. Kučera – k mužským studiím
12) 16. 5. Paměť, čas a vyprávění.¨
Hayden White; Paměťová studia (Nora, Assmann) ; Oral History


Literatura základní: <br>
ŠTAIF, Jiří: Historici, dějiny a společnost : historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. Část I., II. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1997<br>
IGGERS, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002.<br>
BERGER Stefan, FELDNER Heiko, PASSMORE Kevin (ed.), Jak se píšou dějiny: teorie a praxe. Brno 2016. <br>
- Zde zejména kapitoly: <br>
- 1. H. Feldner: Nová vědeckost v dějepisectví kolem roku 1800<br>
- 3. P. Lambert: Profesionalizace a institucionalizace historie <br>
- 4. G. Eley: Marxistická historiografie <br>
- 5. J. Harvey: Historie a sociální vědy <br>
- 6. M. Middell: Annales<br>
- 7. K. Passmore: Poststrukturalismus a historie <br>
- 8. G. Walkerová: Psychoanalýza a historie <br>
- 9. D. Gentilcore: Antropologické přístupy<br>
- 10. S. Berger: Komparativní historie<br>
- 12. T. Welskopp: Sociální dějiny <br>
- 13. P. Hudsonová: Hospodářské dějiny <br>
- 14. B. Southgate: Intelektuální dějiny / dějiny idejí <br>
- 15. L. L. Downsová: Od dějin žen k dějinám genderovým <br>
<br>
Literatura povinně volitelná:<br>
BURKE, Peter: Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011.<br>
BURKE, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989). Praha: NLN, 2004.<br>
ČINÁTL, Kamil, Dějiny a vyprávění, Praha 2011<br>
DOBIÁŠ, Dalibor et al. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Vyd. 1. Praha: Academia, 2014.<br>
DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2002.<br>
HAVELKA, Miloš, ed. Spor o smysl českých dějin. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995-2006.<br>
STŘEDOVÁ, Veronika. Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, [2014]<br>
STŘEDOVÁ, Veronika. Strukturalismus v českém historickém myšlení. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, [2014], ©2014. <br>
ŠTAIF, Jiří. František Palacký: život, dílo, mýtus. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009.<br>
VALACH, Milan. Marxova filozofie dějin. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2005.<br>
WHITE, Hayden, Metahistorie, Brno 2011. <br>
WHITE, Hayden, Tropika diskurzu, Praha 2011.<br>
<br>
Literatura doporučená:<br>
<br>
BOROVSKÝ, Tomáš, ed., HANUŠ, Jiří, ed. a ŘEPA, Milan, ed. Kultura jako téma a problém dějepisectví. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Historický ústav AV ČR a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2006.<br>
CERTEAU de, Michel, Psaní dějin, Brno 2011; <br>
DOBIÁŠ, Dalibor, ed. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Vydání první. Praha: Academia, 2019.<br>
HANUŠ, Jiří, ed. a VLČEK, Radomír, ed. Historik v proměnách doby a prostředí 19. století. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Historický ústav AV ČR a pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2007. <br>
HANUŠ, Jiří, ed. a VLČEK, Radomír, ed. Historik v proměnách doby a prostředí 20. století. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009.<br>
HORSKÝ, Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.<br>
JIROUŠEK, Bohumil. Antonín Rezek. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, 2002. <br>
JIROUŠEK, Bohumil. Jaroslav Goll: role historika v české společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav Filozofické fakulty ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2006. 245 s. Historia culturae; 11. Biographia<br>
BENEŠ, Zdeněk, ed., JIROUŠEK, Bohumil, ed. a KOSTLÁN, Antonín, ed. František Graus - člověk a historik: sborník z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. 228 s.<br>
BLÜML, Josef. Kulturní historik Čeněk Zíbrt. Vyd. 1. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2014.<br>
JIROUŠEK, Bohumil. Josef Macek: mezi historií a politikou. Vyd. 1. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. <br>
JIROUŠEK, Bohumil. Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2011.<br>
KALISTA, Zdeněk. Cesty historikovy. 1. vyd. V Praze: Václav Petr, 1947. 1. kapitola: Kterak se historik setkává s básníkem<br>
R. Kožiak - J. Šuch - E. Zeleňák: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava 2009. <br>
KUTNAR, František - MAREK, Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 3., dopl. vyd.. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009.<br>
LEDUC, Jean. Historici a čas. Kalligram, 2005.<br>
Jiří MALÍŘ a kol., Úvod do studia dějepisu I, II, Brno 2014 – online https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/130405/monography.pdf a https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/130406/monography.pdf<br>
J. MAREK: Jaroslav Goll, Praha 1991 <br>
J. MAREK: O historismu a dějepisectví, Praha 1992 <br>
NODL, Martin. Dějepisectví mezi vědou a politikou: úvahy o historiografii 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007<br>
NODL, Martin. Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví. Argo, Praha 2020<br>
ŘEPA, Milan. Poetika českého dějepisectví. Host, 2006.<br>
ŘEZNÍKOVÁ, Lenka, Moderna a historismus / historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století. 1. vyd. Praha: Libri, 2004 <br>
STORCHOVÁ, Lucie (Ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014.<br>
STŘEDOVÁ, Veronika. František Kutnar a strukturalismus v interpretaci sociálních a hospodářských dějin. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2009. 101 s<br>
VAŠÍČEK, Zdeněk, Obrazy minulosti, Praha 1996. <br>
<br>
VEYNE, Paul, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010. <br>
<br>
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (28.08.2021)

Literatura povinná:

ŠTAIF, Jiří: Historici, dějiny a společnost : historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. Část I., II. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1997

IGGERS, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

BERGER, Stefan, ed., FELDNER, Heiko, ed. a PASSMORE, Kevin, ed. Jak se píšou dějiny: teorie a praxe. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 

BURKE, Peter: Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011.

 BURKE, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989). Praha: NLN, 2004.

 

Literatura doporučená:

 

BOROVSKÝ, Tomáš, ed., HANUŠ, Jiří, ed. a ŘEPA, Milan, ed. Kultura jako téma a problém dějepisectví. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Historický ústav AV ČR a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2006.

BURKE, Peter, Variety kulturních dějin, přel. Jiří Ogrocký, Brno, CDK, 2006. 
DÜLMEN, Richard van, Historická antropologie, přel. Josef Boček, Praha, Dokořán 2002. 
Robert F. MURPHY, Úvod do kulturní a sociální antropologie, SLON Praha 1998 (a další vydání) 

Josef GRULICH, Zkoumání „maličkostí“ (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), Český časopis historický 99, 3/2001, s. 519-547. 

HANUŠ, Jiří, ed. a VLČEK, Radomír, ed. Historik v proměnách doby a prostředí 19. století. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Historický ústav AV ČR a pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2007. 

 HANUŠ, Jiří, ed. a VLČEK, Radomír, ed. Historik v proměnách doby a prostředí 20. století. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009.

R. Kožiak - J. Šuch - E. Zeleňák: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava 2009.  

KUTNAR, František - MAREK, Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 3., dopl. vyd.. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

LEDUC, Jean. Historici a čas. Kalligram, 2005.

Jiří MALÍŘ a kol., Úvod do studia dějepisu I, II, Brno 2014 – online https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/130405/monography.pdf a https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/130406/monography.pdf

J. MAREK: Jaroslav Goll, Praha 1991 
J. MAREK: O historismu a dějepisectví, Praha 1992 
NODL, Martin, Mikrohistorie a historická antropologie, Dějiny-teorie-kritika 2/2004, s. 237-253. 

ŘEPA, Milan. Poetika českého dějepisectví. Host, 2006.

STORCHOVÁ, Lucie (Ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014.

STŘEDOVÁ, Veronika. Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2008. 

STŘEDOVÁ, Veronika. František Kutnar a strukturalismus v interpretaci sociálních a hospodářských dějin. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2009. 
STŘEDOVÁ, Veronika. Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, [2014], ©2014.

STŘEDOVÁ, Veronika. Strukturalismus v českém historickém myšlení. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, [2014], ©2014.

 Jiří ŠUBRT, Civilizační teorie Norberta Eliase, Karolinum Praha 1996 

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (28.08.2021)

Zimní semestr

Blok A: „Předkatedrová“ historiografie a filozofie dějin

1) Úvod.

•        Dějiny dějepisectví jako historická disciplína.

•        Rozdělení referátů

2) Od dějepisectví starověku ke křesťanskému obrazu dějinnosti.

Referát: výběr ze starověkého dějepisectví

3) Středověké dějepisectví.

Referát: (výběr) Kroniky z doby pozdních Přemyslovců; kroniky doby Karla IV.; Husitské kroniky

4) Od humanistické erudice a kritiky k barokní historiografii v Evropě i v českých zemích;

Referáty: B. Balbín; P. Skála ze Zhoře, P. Stránský

5) Osvícenství: od erudice k „dějinám mravů“ a nové filozofii dějin (Vico, Voltaire, Condorcet, Herder; Eruditi vs. „filozofové“.

Referát: Vico – Nová věda; Herder: Filozofie dějin

6) osvícenská historiografie v českých zemích; historiografie v klášterech (Rajhrad); Dobner; Dobrovský; světové a kulturní dějiny kolem roku 1800

Referát: Kritické dějepisectví Gelasia Dobnera

 

Blok B: Formování „katedrové“ historiografie (19. stol.)

•        7) Francie mezi revolucí 1789 a Komunou. Guizot. Spory o Francouzskou revoluci – od De Maistra k Micheletovi. Nová filozofie dějin: A. Comte a pozitivismus.

Referát: A. Comte a pozitivismus nebo Jules Michelet

8) Německo 1. pol. 19. století: Romantismus, historismus, idealismus. Ranke, Profesionalizace historické vědy (Humboldtovy reformy), historické časopisy.

Referát: L. Ranke

9) Romantická historiografie v českých zemích. Woltmann, Jungmann.

Referát: „rukopisy“ (Dalibor Dobiáš)

+ F. Palacký a historiografie v českých zemích kolem poloviny 19. stol.

Referát: Dějepisectví Františka Palackého (J. Štaif, K. Činátl,…)

10) Francie a Německo 2. poloviny 19. století a kolem roku 1900. Pozitivní historická věda: H. Taine. Ustavování univerzitní historiografie a Revue historique; Sociologické výzvy: E. Durkheim

 

 

Ustavování univerzitní historiografie v Německu 2. pol. 19. století. Humboldtovy reformy a spory o podstatu historie; německý Historikerstreit a spory o Lamprechta; německá historická škola – G. Schmoller, M. Weber, W. Sombart; Wilhelm Dilthey, Jacob Burckhardt

•        Referáty: Max Weber; Protestantská etika a duch kapitalismu;

•        „Spor o Lamprechta“

•        Jacob Burckhardt

•        E. Durkheim

•        11. Gollova škola ; spor rukopisy a spor o smysl českých dějin;

Referáty: Spor o rukopisy; Spor o smysl českých dějin

 

 

LETNI SEMESTR

 

Fialové – doporučeno všem

Blok C – Formování „velkých“ paradigmat (marxismus, strukturalismus, psychoanalýza)

1)18. 2. Úvodní hodina; opakování, rozdělení referátů

2) Revue de Synthese a „škola“ Annales I., a II. generace. Strukturalismus, longue durée

Marc Bloch: Králové divotvůrci – výběr

Fernand Braudel: Longue durée/dlouhé trvání

3) Česká historiografie meziválečného a raného poválečného období ; J. Pekař, J. Šusta;

 F. Kutnar: Malé dějiny brambor – výběr; Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu (zde zejm. pasáž o blouznivcích)

 Z. Kalista: Století andělů a ďáblů – výběr; Tvář baroka – výběr

4) Marx a marxismus.

Milan Valach: Marxova filozofie dějin; výběr z knihy - historický materialismus v marxistické filozofii

Albert Mathiez/Albert Soboul: Francouzská revoluce – výběr z textů

5) Poválečný západní marxismus a neomarxismus.

Frankfurtská škola, E. Hobsbawm; E. P. Thompson; J. Habermas; „neomarxismus“ 

6) Mezi marxismem a strukturalismem – česká poválečná historiografie.

Z. Nejedlý, F. Graus; J. Macek; O. Urban, M. Hroch, …

Fr. Graus: Živá i mrtvá minulost

Z. Nejedlý: Komunisté – dědici našich pokrokových tradic

O. Urban – Kapitalismus a česká společnost - výňatky

7) III. Generace Annales – „mentality“

Jacques Le Goff, Georges Duby, Philippe Ariès, …

E. Le Roy Ladurie: Karneval v Romansu – výběr z textů

E. Le Roy Ladurie: Montaillou, okcitánská vesnice – výběr z textů

 

8) Psychoanalýza; Psychohistorie a freudiánství: Erik H. Erikson a Norbert Elias

S. Freud: Ďábelská neuróza v 17. století ; Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci

Erik H. Erikson: Mladý muž Luther – úvodní kapitoly

Případně Norbert Elias: O procesu civilizace, vybrané kapitoly: Agresivita; Teorie civilizace

 

Blok D: Konec „velkých“ paradigmat; postmoderní výzvy

9) Změna atmosféry v 60. a 70. letech. Kritiky. L. Stone. Návrat vyprávění a postmoderní výzvy. Michel Foucault; diskurs a diskontinuita dějin

Foucault – Diskurs a epistémé (Diskurs) – obecné koncepty; příp. Dohlížet a trestat

10) Mikrohistorie / historická antropologie a počátky „nových kulturních dějin“

Giovanni Levi: On Microhistory

Clifford Geertz:  úvodní kapitoly k Interpretaci kultur

Carlo Ginzburg: Benandanti, výběr z textů; Sýr a červi - úvod

Pavel Himl: Ďábel v síti byrokracie

Robert Darnton: Kočičí masakr

11) 29.4. Jazykový obrat; od dějin pojmů a historické sémantiky ke kritické analýze diskursu

Josef Macek – k sémantice…

Jaroslav Ira – politické pojmy…

Michal Pullmann – „autoritativní diskurs“ a sémantika přestavby

Reinhart Koselleck: Begriffsgeschichte/n

12)  Od women´s / men´s history k gender history.

J. W. Scottová: Gender, A Useful Category of Historical Analysis

Lucie Storchová – Jana Ratajová: studie k raně novověkým textům (výbory Žena není příšera; Nádoby mdlé,…)

Denisa Nečasová: Genderové stereotypy v politice („Devatenácté století v nás“)

13) Paměť, čas a vyprávění. Hayden White; Paměťová studia (Nora, Assmann) ; Oral History

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html