SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Spanish Didactics: A Contrastive Czech-Spanish Approach - AHP600008
Title: Didaktika španělštiny: kontrastivní česko-španělský přístup
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHP500018
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (27.09.2019)
Předmět určený primárně studentům učitelského studia španělštiny se zaměřuje na didaktiku španělštiny v prostředí českého školství. Popisuje podmínky, ve kterých působí učitelé španělštiny na středních školách, a zabývá se též porovnáním české a španělské didaktické tradice a metodologie.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (27.09.2019)

Literatura:

Alonso, E (1994): ¿Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo? Madrid. Edelsa.

Alonso, E. –  Castrillejo, V. – Orta, A. (2012): Soy profesor/a. Aprender a enseñar. Madrid. Edelsa. 

Arnold, J. (2000): La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid. Cambridge University Press. Barcelona. Graó.

Cassany, D. (2005): Expresión escrita en L2/ELE. Madrid, Arco Libros.

Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/default.htm

García Santa-Cecilia, Á. (1995): Cómo se diseña un curso de lengua extranjera. Madrid, Arco/Libros, Cuadernos de Didáctica del Español.

Giovannini A. – Martín Peris E. – Rodríguez Castilla M. – Simón Blanco T. (1996). Profesor en acción. Madrid, Edelsa.

Hendrich J. et alii (1988): Didaktika cizích jazyků, Praha, SPN.

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_02/garcia/

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudia-espanol/el-mundo-estudia-espanol2014.pdf?documentId=0901e72b81c71bd2

Instituto Cervantes (1994): Plan Curricular del Instituto Cervantes. La enseñanza del español como lengua extranjera. Madrid. Online: http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm

Instituto Cervantes (traducción en español) (2002): Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Online: http://cvc.cervantes.es/obref/marco   

Llobera M. - Cots J. M. et alii (1997): Competencia comunicativa, Madrid, Edelsa.

Marcoele: http://marcoele.com/

Melero Abadía, P. (2000): Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. Madrid. Edelsa.

Redele: http://www.mecd.gob.es/redele/

Sánchez Lobato, J. E – Santos Gargallo, I. (eds.) (2004): Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). Madrid. SGEL.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme (2002). Olomouc: Univerzita Palackého.

Todoele: http://www.todoele.net/

 

Vybrané české a zejména španělské učebnice španělštiny, zejména:

·         Aula internacional. Madrid, Difusión 2013.

·         Embarque. Madrid, Edelsa 2011.

·         Español 2000. Madrid, SGEL 2006.

·         Español en marcha. Madrid, SGEL.

·         Francisca Castro Viúdez: Compañeros. Madrid, SGEL.

·         Gente. Barcelona, Difusión.

·         Jana Králová et al.: ¿Fiesta! Španělština pro střední a jazykové školy. Plzeň, Fraus 2011.

·         Jitka Fenclová, Kateřina Fousková: Nuevo Ven. Studijní příručka. Plzeň, Fraus 2005.

·         Kateřina Brožová: Aventura. Španělština pro střední a jazykové školy. Praha, Klett 2009-2011.

·         María Ángeles Palomino: Chicos, chicas. Madrid, Edelsa.

·         Nuevo Ven. Madrid, Edelsa 2008.

·         Olga Macíková, Ludmila Mlýnková: Učebnice současné španělštiny – Manual de español actual. Brno, Computer Press 2008.

·         Prisma. Método de español para extranjeros. Madrid, Edinumen 2010.

·         Serena Millares: Método de español para extranjeros. Madrid, Edinumen 2010.

·         Sueña. Madrid, Anaya 2006.

·         Uso de la gramática española. Madrid, Edelsa.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (27.09.2019)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast a práce na seminářích, jejichž program je předložen na začátku semináře. Součástí povinností je mj. příprava dvou krátkých vystoupení na zadané téma.

Zkouška je ústní a sestává ze dvou otázek k souvislému výkladu podle tematických okruhů uvedených v sylabu. Jedna z otázek je teoretické povahy, druhá je zaměřena na aplikaci teoretických didaktických principů ve výuce španělského jazyka.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (27.09.2019)

Sylabus – seznam témat

1. Učitel ve výuce španělštiny

- role

- styl výuky

- kompetence

- komunikace

- formy výuky

 

2. Kurikulum a kurikulární dokumenty pro výuku cizího jazyka; práce s těmito dokumenty

- Společný evropský referenční rámec (SERR)

- Rámcový vzdělávací program pro gymnázia – charakteristika výuky cizího jazyka / španělštiny

- Školní vzdělávací program pro gymnázia

-          charakteristika výuky cizího jazyka / španělštiny

-          konkrétní podoba těchto plánů

-          tvorba výukových plánů (krátkodobých i dlouhodobých), výukové cíle, příprava na vyučování

 

3. Obsah výuky španělštiny

-          prostředky

-          řečové dovednosti

-          sylaby a jejich typy¨

-          forma, význam, funkce, rejstřík, text, diskurz, interkulturní komunikace

-          role a postavení španělštiny ve světě a v České republice

-          výuka španělštiny v ČR – historie, současnost, role Instituto Cervantes

 

4. Výuka jazykových prostředků

- integrace / provázanost jednotlivých prostředků (nemožnost oddělovat jednotlivé typy, všudypřítomnost lexika/slovní zásoby)i

-          výslovnost (segmentální i suprasegmentální aspekty, výslovnost a pravopis)

-          slovní zásoba a pravopis

-          gramatika (tradiční a moderní přístupy)

-          techniky prezentace, procvičování, testování

-          vztažení k SERR a kurikulárním dokumentům

 

5. Výuka řečových dovedností

- důraz na integrované řečové dovednosti

- důraz na skloubení výuky dovedností

            – čtení

            – poslech a video

            – mluvení a interakce

            – psaní

            – techniky prezentace, procvičování, testování

 

6. Jazykový transfer. Interference

- Mezijazykový a vnitrojazykový transfer

- Pozitivní a negativní transfer

- Práce s jazykovým transferem

- Role češtiny v hodinách španělštiny

 

7. Využití materiálních didaktických prostředků v hodinách španělštiny

- jazykové učebnice, slovníky atd. a práce s nimi

- využití počítačových, internetových a mobilních aplikací ve výuce španělštiny

 

8. Práce s chybou

- definice a role chyby při studiu jazyka

- typologie chyb

- typologie reakcí učitele na chyby

 

9. Hodnocení

- testování

- známkování

- typologie a příprava testů

- zkoušení

- zpětná vazba

 

10. Profesní rozvoj učitele španělštiny

- od začátečníka po zkušeného učitele

-          fáze tohoto vývoje

-          vliv školního prostředí (kolegové, administrativa)

 

11. Žák ve výuce španělštiny

- žákovské proměnné

- rozvoj žákovské autonomie

- žák v 21. století

 

12. Výuka španělštiny na českých školách a metodika Instituto Cervantes

- představení metodiky Instituto Cervantes

- možnosti pro její uplatnění na českých školách

- výhody a nevýhody

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html