SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Essay in Spanish Linguistics - AHP500035
Title: Písemná práce z lingvistiky španělštiny
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017 to 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D.
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Class: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (22.06.2015)

dle vybraného tématu

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. (21.09.2019)

Očekávaný rozsah práce je cca 15-20 stran. Práce je psaná španělsky. Musí dodržet rovnováhu mezi částí teoretickou (vytvářející obecné pozadí k řešení problémů) a částí materiálovou (zahrnující vlastní rozbor jazykového materiálu, vlastní úvahy a hodnocení, pokusy o řešení problémů; jazykový materiál lze získávat z počítačových korpusů, není to ale podmínkou) a musí dospět k nějakým osobním závěrům. Práce, která bude pouze kompilací sekundární literatury, nebude přijata.

Doporučuje se využít teoretických statí z Gramática descriptiva de la lengua española a vzít v úvahu interpretace v Nueva gramática de la lengua española.

V Sylabu najde zájemce tematické okruhy nabízené garanty atestace. Po vzájemné dohodě je ale možné si vybrat.

Předmět je určen pouze pro studenty lingvistického modulu nmgr. studia Hispanistiky. Téma práce si student standardně volí až po zadání své diplomové práce a zpravidla tyto práce vede tentýž vyučující. Doporučujeme tedy zapsat si předmět až ve druhém ročníku nmgr. studia. Předmět pro svou vysokou odbornou náročnost a přímou návaznost na lingvisticky orientovanou diplomovou práci z Hispanistiky nemohou absolvovat studenti jiných oborů.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (22.06.2015)

Tematické okruhy (tyto okruhy jsou pouze rámcové; po dohodě s vyučujícím si student může vybrat téma jiné)

 

I. Fonetika a fonologie

Fonologické opozice

Neutralizace fonémů

Suprasegmentální prostředky aktuálního členění výpovědi

Aproximanty

Vokalický timbre

II. Slovní druhy a jejich gramatické kategorie

Charakteristika nominálních kategorií

Charakteristika verbálních kategorií

Kategorie aspektu a kategorie povahy slovesného děje

Kategorie modu

Kategorie času

Kategorie slovesné třídy

Deiktory

Operátory

Konektory

Pragmatické markátory výpovědi

Je člen ve šp. operátor, nebo amplifikátor?

III. Syntax výpovědi

Významová struktura výpovědí (intenčnost)

Aktuální členění výpovědi

Pragmatické funkce a komunikativní formy výpovědi

Slovosled

Větosled a aktuální členění výpovědi

Prostředky textové koheze

IV. Syntax věty a souvětí

Syntaktické problémy jednoduché věty

Syntaktické funkce struktur N N

Syntaktický paralelismus

Doplněk :: Okolnostní určení komitativní

Souvětí přímo a nepřímo modální

Vedlejší věty hybridní

Pragmatické aspekty výpovědi, věty a souvětí

Lexikálně věcné modalizátory

Modální perifráze

Diateze a kategorie slovesného rodu

Polopredokační klauzule

V. Lexikologie

Symetrické a asymetrické vztahy v rámci lexému

Transpozice lexémů

Otázka hranic slovního tvaru

Poměr derivace a kompozice v současné španělštině

Teorie lexikálních polí

Neonyma z oblasti výpočetní techniky

VI. Vývoj jazyka

Otázka iberorománského jazykového typu

Pyrenejský poloostrov jako periferní Románie

Analogie ve vývoji španělské morfologie

Kompozice a derivace v Písni o Cidovi

Kompozice a derivace v Berceovi

Kompozice a derivace u Juana Manuela

Kompozice a derivace u Juana Ruize

Determinanty v Písni o Cidovi

VII. Dialektologie

Charakteristika kanárské španělštiny

Charakteristika valencijštiny

Charakteristika murcijštiny

Charakteristika baleárské katalánštiny

Areální varianty španělštiny v Americe

VIII. Sociolingvistika

Sociolingvistická situace na Pyrenejském poloostrově

Charakteristika mluvené španělštiny (español coloquial)

Variantnost americké španělštiny

Kreolské varianty založené na španělštině

Španělština na Filipínách

Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. (21.09.2019)

Předmět je určen pouze pro studenty lingvistického modulu nmgr. studia Hispanistiky. Téma práce si student standardně volí až po zadání své diplomové práce a zpravidla tyto práce vede tentýž vyučující. Doporučujeme tedy zapsat si předmět až ve druhém ročníku nmgr. studia. Předmět pro svou vysokou odbornou náročnost a přímou návaznost na lingvisticky orientovanou diplomovou práci z Hispanistiky nemohou absolvovat studenti jiných oborů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html