SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Theory of Literature - Seminar - AHP500014
Title: Seminář literární teorie (španělsky psané literatury)
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 10
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Pre-requisite : AHP500001
Is interchangeable with: AHP500032, AHP500050, AHP600010
Schedule   Noticeboard   
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (24.02.2016)

Abrams, Meyer H. Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a tradice estetického myšlení. Přel. M. Procházka. Praha: Triáda, 2001.

Adorno, Theodor W. "El ensayo como forma". In Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962.

Bachtin, Michail M.. Román jako dialog. Přel. D. Hodrová. Praha: Odeon, 1980.

Borges, Jorge Luis. Ars poetica. Přel. M. Housková. Praha: Maldá fronta, 2005.

Bousoño, Carlos. Teoría de la expresión poética. 2 t. Madrid: Gredos, 1970.

Ejchenbaum, Boris. Jak je udělán Gogolův plášť a jiné studie. Přel. H. Kosáková. Praha: Triáda, 2012.

Forster, E. M. Aspekty románu. Přel. E. Šimečková. Bratislava: Tatran, 1971.

Friedrich, Hugo. Struktura moderní lyriky. Přel. F. Ryčl. Brno: Host, 2005.

Frye, Northrop. La estructura inflexible de la obra literaria. Madrid: Taurus, 1973.

Frye, Northrop, Anatomie kritiky. Brno: Host, 2003.

Fuentes, Carlos. Valiente mundo nuevo. Madrid: Monadadori, 1990.

Gadamer, Hans Georg. Problém dějinného vědomí. Přel. J. Němec a J. Sokol. Praha: Filosofia, 1994.

Gadamer, Hans Georg. Člověk a řeč. Přel. J. Sokol a J. Čapek. Praha: Oikúmené, 1991.

Grondin, Jean. Úvod do hermeneutiky. Přel. B. Horyna a P. Kouba. Praha: Oikúmené, 1997.

Guillén, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada. Barcelona: Editorial Crítica, 1985 (Mezi jednotou a růzností. Přel. A. Housková, M. Housková, A. Berendová. Praha: Triáda, 2008).

Hodrová, Daniela. Hledání románu. Praha: Čs. spisovatel, 1989.

Kundera, Milan. Zneuznané dědictví Cervantesovo. Brno: Atlantis, 2005.  

Mukařovský, Jan. Cestami poetiky a estetiky. Praha: Čs. spisovatel, 1971.

Mukařovský, Jan. Signo, función y valor. Eds. J. Jandová, E. Volek. Bogotá: Plaza y y Janés, 2000.

Myšlení o divadle. Díl 1 a 2. Ed. L. Major a M. Petříček. Praha: Hermann a synové, 1993.

Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. Madrid: Espasa Calpe, 19824 (Meditace o Quijotovi. Přel. M. Mašínová. Brno: Host, 2007).

Paz, Octavio. El arco y la lira. México: FCE, 19723 (Luk a lyra. Praha: Odeon, 1992).

Petříček, Miroslav. "Esej jako metoda". In M. Petříček (ed.).  Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha: Hermann a synové, 2011.

Průvodce po světové literární teorii (red. Vladimír Macura). Praha: Panorama, 1988.

Staiger, Emil. Základní pojmy poetiky. Praha: Čs. spisovatel, 1969. Nové vyd. Poetika, interpretace, styl. Praha: Triáda, 2008.

Svatoň, Vladimír. Proměny dávných příběhů. Praha: FF UK, 2004.

Svatoň, V. "Tragédie jaké žánr evropské kultury". In M. Petříček (ed.).  Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha: Hermann a synové, 2011.

Šidák, Pavel. "K historicitě a abstrakci žánru". Svět literatury, 2011, č. 44.

Teoría teatral de la escuela de Praga. Eds. J. Jandová, E. Volek. Madrid-Bogotá: Funadamentos-Univerisidad Nacional de Colombia, 2013.

Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Přel. J. Pelán a L. Valentová. Praha: Triáda, 2000.

Veltruský, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994.

Viñas Piquer, David. Historia de la crítica literaria.  Barcelona: Ariel, 2002.

Zich, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1987.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (21.02.2012)

Požadavky ke zkoušce: aktivní účast na seminářích, ústní a písemný referát.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (20.02.2013)

Úvodní přednášky nastíní směry  myšlení o literatuře ve 20. století; zaměří se na linii strukturalistickou a heremeneutickou (s četbou studií Tyňanova, Mukařovského, Gadamera). Vlastní seminář bude soustředěn na četbu teoretických textů ke genologii, se zvláštní pozorností k  hispánským pramenům. Po obecném úvodu k teorii žánrů  budou práce studentů věnovány  teoretickým studiím k románu (Bachtin, Ortega, Kundera, Fuentes), k dramatu (Zich, Mukařovský, Veltruský), k lyrice (Staiger, Octavio Paz), k eseji (Adorno). Seminář bude mít podobu diskuse k ustnímu referátu; aktivní účast v semináři předpokládá, že všichni budou znát vybrané texty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html