SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Latin Language II - AGL500008
Title: Vývoj latinského jazyka II
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
PhDr. Jan Kalivoda
Teacher(s): PhDr. Jan Kalivoda
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětů Vývoj latinského jazyka I a II je seznámit posluchače chronologicky s hlavními vývojovými etapami latinského jazyka a uvést je do vzájemného kontextu. Předmět Vývoj latinského jazyka II úzce navazuje na předmět Vývoj latinského jazyka I. Jeho náplní je přehled o vývoji latiny v době poklasické.

Témata jednotlivých přednášek/seminářů v LS 2024:

21. 2. – Změny ve vokalickém, konsonantickém systému a morfologickém systému v poklasickém období (shrnutí); Genera dicendi (L. Pultrová – dokončení ze ZS)
28. 2. – Regionální diferenciace latiny; bilingvismus; Petronius (L. Pultrová – dokončení ze ZS)
6. 3. – Vznik románských jazyků: teorie jejich štěpení, základní systémové změny a jejich isoglosy.(J Kalivoda)
13. 3. – Charakteristika střv. latiny; tři kořeny střv. latiny: "vulgární" latina, křesťanská latina, klasická latina; "temná staletí", karolinská rektifikace jazyka a oblasti, kam nedosáhla (J. Kalivoda)
20. 3 – Četba pasáží Vulgáty: Pavlův list Římanům, Janova Apokalypsa (J. Kalivoda)
27. 3. – Četba ukázek typických autorů středověké latinské prózy: Fredegar, Beda Ctihodný, Alcuin, Regino z Prümu, Kosmas (J. Kalivoda; pro nemedievisty)
XX. 3. – Četba ukázek středolatinské poezie klasicizující (Venantius Fortunatus, Marbod z Rennes, Gautier z Châtillon) i nových žánrů (Notker, jiná liturgická poezie) (J. Kalivoda; pro medievisty)
3. 4. – Stylistické prostředky střv. latinské prózy; četba ukázek z díla Onulfa ze Špýru a Kristiánovy legendy (J. Kalivoda)
10. 4. – Pozdní střv. latina rozkročená nad Alpami: scholastická latina (Jan Hus), raná renesanční latina (Laurentius Valla) (J. Kalivoda)
17. 4. – J. A. Komenský – život a dílo (s důrazem na latinské spisy); Komenského latina: charakteristika, postavení v jejím vývoji (M. Steiner)
24. 4. – Bohuslav Balbín a umění nové elokvence v 17. a 18. století (M. Svatoš)
15. 5. – Renesanční humanismus (V. Pelc)

Účast na přednáškách a seminářích je povinná a je podmínkou udělení atestace (nejméně 70%).
Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (20.02.2024)
Literature - Czech

Clackson, J. – Horrocks, G. The Blackwell History of the Latin language. Malden (Mass.): Wiley 2007.

Poccetti, P. – Poli, D. – Santini, C. Lingua Latina. Formazione, usi, communicazione. Roma: Carocci 1999.

Adams, J. N. Social Variation and the Latin Language. Cambridge University Press 2013.

Adams, J. N. Bilingualism and the Latin Language. Cambridge University Press 2008.

Early and Late Latin. Continuity or change? Ed. by J. N. Adams and Nigel Vincent. Cambridge University Press 2016.

A Companion to the Latin Language. Ed. by J. Clackson. Wiley – Blackwell 2011.

Vännänen, V. Introduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck 1981.

Herman, J. Vulgar Latin. Pennsylvania State University Press 2000.

Kiesler, R. Einführung in die Problematik des Vulgärlateins. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2006.

Nechutová, J. Středověká latina. Brno: Masarykova univerzita 1995.

Blaise, A. A Handbook of Christian Latin: Style, Morphology, and Syntax. Georgetown University Press 1994.

Stotz, P. Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters I–IV. München: C. H. Beck 1998–2000.

Norberg, D. Manuel pratique de latin médiéval. Paris: Picard 1980.

Ijsewijn, J. ‒ Sacré, D. Companion to Neo-Latin Studies. Part II: Literary, Linguistic, Philological and Editorial Questions, Leuven: Leuven University Press 1998.

Ford Ph. ‒ Bloemendal, J. ‒ Fantazzi, Ch. (eds.). Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World. 2 vols. Leiden: Brill 2014.

Nováková, J. „Latina Komenského je humanistická“. Slovo a slovesnost, 31, 1970, s. 293–305.

Nováková J. „Jazyk latinských spisů J. A. Komenského“. Studia Comeniana et historica, 13, 1976, s. 45–51.

Steiner, M. „Komenského latina“. Studia Comeniana et historica, 19, 1989, 38, s. 200–208.

Steiner, M. „Komenský a latina“. In Prázný, A. – Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice 2009, s. 41–55.

Hejnic, J. „Balbínova cesta za antikou“. Listy filologické, 97, 1974, s. 217–234.

Svatoš, M. „Nova et vetera. Rétorika na jezuitských gymnáziích a řečnická praxe v Českých zemích v 17. a 18. století“. In Bohemia Jesuitica 1556–2006, Tomus 2, ed. Petronilla Cemus – Richard Cemus, Praha: Karolinum 2010, s. 877–891.

 

Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html