SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Latin Language I - AGL500007
Title: Vývoj latinského jazyka I
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem kurzů Vývoj latinského jazyka I a II je formou přednášek a seminářů seznámit posluchače chronologicky s hlavními vývojovými etapami latinského jazyka a uvést je do vzájemného kontextu.

V prvním semestru (tj. Vývoj latinského jazyka I) předmět prohlubuje znalosti načerpané v rámci bakalářského studia (archaická a klasická latina) a nově přidává uvedení do problematiky prehistorie latinského jazyka a tzv. vulgární latiny.

Tematické okruhy:
• Prehistorie latinského jazyka; postavení latiny v rámci indoevropských jazyků a v rámci italických jazyků.
• Hlavní rysy archaické latiny, přejetí písma, nejstarší nápisné a literární památky.
• Konstituování literárního jazyka, šíření latiny v římském imperiu a její vnitřní diferenciace, bilingvismus v římském imperiu.
• Tzv. vulgární latina: definice pojmu, neliterární a literární prameny k jejímu poznání, vokalický a konsonantický systém vulgární latiny, vybrané morfologické a syntaktické jevy.


Účast na přednáškách a seminářích je povinná a je podmínkou udělení atestace (nejméně 70%).
Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení atestace je aktivní a pravidelná účast v hodinách (nejméně 70%) a včasné plnění úkolů, které budou studentům během konání kurzu ukládány. Závěrečná atestace bude probíhat ústní formou a jejím obsahem bude interpretace jednoho krátkého známého a jednoho neznámého textu a zodpovězení jedné otázky z teorie.

Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
Literature - Czech

Základní příručky:

Ramat, A. G. – Ramat, P. The Indo-European languages. London – New York: Routledge 1998.

Fortson, B. W. Indo-European language and culture: an introduction. Malden (Mass.): Wiley 2004.

Baldi, Ph. The Foundations of Latin. Berlin – New York: Walter de Gruyter 2002.

Weiss, M. Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin. Ann Arbor – New York: Beech Stave Press 2009.

Meiser, G. Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1988. 

Pultrová, L. – Urbanová, D. – Malá, M. – Šubrt, J. Archaická latina. Praha: Karolinum 2006.

Clackson, J. – Horrocks, G. The Blackwell History of the Latin language. Malden (Mass.): Wiley 2007.

Poccetti, P. – Poli, D. – Santini, C. Lingua Latina. Formazione, usi, communicazione. Roma: Carocci 1999.

Adams, J. N. Social Variation and the Latin Language. Cambridge University Press 2013.

Adams, J. N. Bilingualism and the Latin Language. Cambridge University Press 2008.

Vännänen, V. Introduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck 19813.

Herman, J. Vulgar Latin. Pennsylvania State University Press 2000.

Kiesler, R. Einführung in die Problematik des Vulgärlateins. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2006.

 

Literatura ke konzultaci:

Adamik, T. (1990). Sermo inliberalis in Cena Trimalchionis. In: G. Calboli (éd.), Latin vulgaire – latin tardif. Actes du IIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Tübingen: Niemeyer.

Adams, J. N. (1990). The Latinity of C. Novius Eunus, ZPE 82, 227–247.

Adams, J. N. (1977). The Vulgar Latin of the letters of Claudius Terentianus (P. Mich. VIII, 467-72. Manchester University Press.

Adams, J. N. (ed.) (2016). An Anthology of Informal Latin, 200 BC – AD 900. Cambridge University Press.

Banniard, M. (1992). Viva voce. Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident Latin. Paris.

Bonfante, G. (1968). Quando si e comminciato a parlare italiano. Festschrift Walther von Wartburg zum 80. Geburtstag, hrsg. von K. Baldinger. Tübingen: Niemeyer, 21–46.

Boyce, B. (1991). The Language of the freedmen in Petronius´ Cena Trimalchionis. Leiden.

Calboli, C. (1999). Zur Syntax der neuen vulgärlateinischen Urkunden aus Murecine. Latin vulgaire-Latin tardif V. Heidelberg: Winter, 331–343.

Flobert, P. (1996). Le latin des tablettes de Murécine (Pompéi), REL 73, 138–150.

Frank-Job, B. (1985). Mehrsprachigkeit im Übergang vom Latein zum Romanischen. Akten des 20. linguistischen Kolloquiums.Tübingen, 393–406.

Kramer, J. (2007). Vulgärlateinische Alltagsdokumente auf Papyri, Ostraka, Täfelchen und Inschriften. Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. Beiheft; 23. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Müller, R. (2001). Sprachbewußstein und Sprachvariation im lateinischen Schrifttum der Antike. München: C. H. Beck.

Poccetti, P. – Poli, D. – Santini, C. (1999). Lingua Latina. Formazione, usi, communicazione. Roma: Carocci.

Posner, R. (1996). The Romance Languages, Cambridge.

Selig, M. (1998). Sprachgeschichte und Geschichte der Schriftkultur. Einige Bemerkungen zum Übergang vom Latein zu den romanischen Sprachen. In: La transizione dal latino alle lingue romanze. Tübingen: Niemeyer.

Strassi, S. (2008). L´archivio di Claudius Tiberianus da Karanis. Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. Beifehft 26. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Urbanová, D. (2014). Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. Brno: Host.

Vännänen, V. (1983). Le problème de la diversification du latin, ANRW II 29.1, Berlin – New York, 480–506.

Varvaro, A. (2014). Il latino e la formazione delle ligue romanze, Bologna: Il Mulino.

Wolf, J. G.– Crook, J. A. (1989). Rechtsurkunden in Vulgärlatein aus den Jahren 37-39 n. Chr. Heidelberg: Winter.

Wright, R. A. (2002). Sociophilological Study of Late Latin, Turnhout: Brepols.

Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html