SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor Seminar - AGL100018
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Annotation - Czech
Bakalářský seminář je určen studentům, kteří se připravují na psaní bakalářské práce či jsou v prvních fázích jejího zpracování. Skládá se jednak ze skupinových seminářů, jednak z individuálních konzultací s vedoucím práce. Cílem seminářů je podpora při formulování tématu a volbě metody, rozvržení, formálním zpracování práce atd. Součástí je také obhajoba zvolených postupů v diskusi s ostatními účastníky semináře. Obsah konzultací se odvíjí od tématu a postupu konkrétní práce.

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (24.08.2023)
Course completion requirements - Czech

K získání zápočtu je nutná aktivní účast na semináři (referování o postupu práce na bakalářské práci a plnění dalších úkolů zadaných vyučujícím) a úspěšné zpracování alespoň jedné uzavřené části práce (zpravidla jedné kapitoly) v rozsahu 10 normostran.

Last update: Zezulková Eva (11.09.2019)
Literature - Czech

  • Základní pomůcky:

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 1997.
Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J., Jak napsat odborný text, Praha: Leda 1999.
Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000.
Liška, V., Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych 2003.
Holoušková, D. - Krobotová, M., Diplomová a závěrečná práce, Olomouc: UP 2002.
Filka, J., Metodika tvorby diplomové práce, Brno: Knihař 2002.
Sgall, P. - Panevová, J., Jak psát a nepsat česky, Praha: Karolinum 2004.
Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu, Praha: NKP 1997.

  • Další odborná literatura:

Literatura k tématu bakalářské práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (28.12.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html