SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Subject Colloquium I - AFS500262
Title: Oborové kolokvium I
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
prof. James Hill, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
prof. James Hill, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (21.09.2023)
Předmět Oborové kolokvium poskytuje prostor pro intenzivní práci a studium v menších skupinách studentů, kteří <br>
mají stejnou či blízkou odbornou specializaci. Oborové kolokvium má primárně za cíl (i) prohloubit odborné <br>
znalosti studenta z dané oblasti filosofie, (ii) rozvíjet a kultivovat schopnost kritické diskuse příslušných odborných <br>
témat v přímém dialogu, a (iii) rozvíjet a kultivovat odborný písemný projev. Tyto dovednosti by student měl zúročit <br>
při průběžné přípravě diplomové práce a rovněž písemných prací či jiného vlastního odborného textu. Vyučující <br>
zajišťuje náplň kolokvia dle potřeb studentů tak, aby studenti získali nové poznatky z dané oblasti filosofie, měli <br>
možnost práce s relevantními texty a zároveň mohli prezentovat výsledky svého vlastního bádání.<br>
<br>
<br>
Oborové kolokvium I. je určeno především studentům prvního ročníku navazujícího magisterského SP, ale je <br>
otevřeno i dalším zájemcům, kteří splňují odborné předpoklady. Studenti jsou po dohodě s garantem rozděleni do <br>
„pracovních skupin“, které se pravidelně schází pod vedením interních pedagogů z ÚFaRu. Pro jednotlivé pracovní <br>
skupiny jsou vypsány jednotlivé realizace předmětu.<br>
<br>
V letošním akademickém roce je Oborové kolokvium realizováno ve třech pracovních skupinách:<br>
<br>

I. Moderní filosofie 19. a 20. století; současná kontinentální filosofie<br>

Vyučující doc. Jakub Čapek<br>

Pracovní skupina se zaměří na konflikt filosofických tradic v rámci „kontinentální“ filosofie 19. a 20. století. Kurz
bude zároveň místem k prezentaci vlastních úvah o studijním zaměření v magisterském stupni a k formulaci možných témat diplomové práce.

Tématem, na němž budeme konflikt různých myšlenkových přístupů sledovat, je v tomto semestru problém reality a perspektivity. Projdeme vybrané varianty perspektivismu, počínaje F. Nietzschem, ale budeme se, v závislosti na zájmu studujících, věnovat i vybraným textům k problému prespektivismu a realismu z filosofie 20. a 21. století.

Moodle:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15276

II. Antická filosofie, filosofie umění, politická filosofie, filosofie a zvířata
<br>
Vyučující prof. Karel Thein<br>

Náplní semináře bude představení a diskuse projektů jednotlivých účastníků. Podle jejich počtu a zaměření provedeme užší výběr z uvedených tematických okruhů. První část semestru pak bude věnována rozboru relevantní literatury, druhá část prezentacím vlastních prací účastníků.
<br>
<br>

III. Filosofie mysli a kognitivní věda.
Vyučující prof. James Hill

Pracovní skupina se bude zabývat současnou filosofií mysli a kognitivní vědou. Podle zaměření a zájmů účastníků si vybereme literaturu a předměty na prezentace.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (10.01.2022)

Podmínkami pro udělení zápočtu v každé ze tří aktuálně vypsaných pracovních skupin jsou:

(i) solidní docházka;

(ii) nejméně jedna prezentace zadaného odborného textu (po dohodě s vyučujícím);

(iii) nejméně jedna prezentace vlastního textového výstupu (po dohodě s vyučujícím);

(iv) závěrečný text, výstup z oborového kolokvia (podoba a formát bude určen po dohodě s vyučujícím).

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (21.09.2023)

Litera k oborovému kolokviu: Moderní filosofie 19. a 20. století; současná kontinentální filosofie, ZS2023

Texty ke kurzu jsou zde: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15276

- vyučující Jakub Čapek

 

Litera k oborovému kolokviu: Antická filosofie, filosofie umění, politická filosofie, filosofie a zvířata, ZS2023

Konkrétní literaturu upřesníme na začátku semestru podle počtu účastníků a s ohledem na užší, konečný výběr témat.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html