SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Knowledge and demonstration: Aristotle´s Posterior Analytics - AFS500199
Title in English: Vědění a důkaz: Aristotelovy Druhé analytiky
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Robert Roreitner
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (15.09.2018)
Druhé analytiky patří ke skupině Aristotelových spisů věnovaných zkoumání argumentů. Jestliže Topiky se zabývají argumenty dialektickými a Rétorika těmi, jejichž cílem je někoho o něčem přesvědčit, Analytiky vypracovávají teorii úsudků (sylogismů). Zatímco První analytiky jsou však věnovány úsudkům obecně, tématem Druhých analytik je úsudek vědecký, tedy důkaz. Viděno dnešní optikou, toto podivuhodně nesnadné zkoumání není jen zkoumáním logickým, nýbrž zahrnuje též aspekty epistemologické, ba i metodologické. Zahrnuje totiž úvahy o tom, co je to vědění, na jakých základech musí stát, jak se vztahuje ke smyslové zkušenosti a jakými cestami vzniká. Ačkoli jsou tyto úvahy zřejmě ovlivněny dobovou geometrií (axiomatickou geometrií eukleidovského typu), jsou “šity na míru” především aristotelské přírodovědě. Studium Druhých analytik nám tak poskytuje jedinečný vhled do struktury aristotelské vědy, potažmo – nakolik je antická věda vědou aristotelskou – antické vědy vůbec. Zároveň nám umožňuje ptát se po předpokladech a soudržnosti aristotelské epistemologie, spojující velmi vysoké nároky na to, co to znamená mít o něčem skutečné “vědění”, s tezí, podle níž veškeré naše poznání má původ ve zkušenosti.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (19.09.2018)

Kurz je koncipován jako úvod do problematiky Druhých analytik formou četby vybraných kapitol spisu a diskuse o nich. Východiskem nám bude anglický překlad (s nímž lze srovnávat existující překlad český). Znalost starořečtiny tedy není očekávána (byť je samozřejmě vítána).

Je možné zapisovat jako magisterský kurz nebo jako výběrový seminář.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (15.09.2018)

Podmínkou udělení zápočtu bude  referát k některé z probíraných kapitol nebo k souvisejícímu sekundárnímu textu (jednou nebo dvakrát za semestr).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (15.09.2018)

Aristotle, Posterior Analytics (Second Edition), trans. J. Barnes, Oxford 1993. 

Aristotelés, Druhé analytiky, přel. A. Kříž, Praha 1962.

Aristotle, Prior Analytics, trans. R. Smith, Indianapolis - Cambridge 1989.

Aristotelés, První analytiky, přel. A Kříž, Praha 1961.

Bronstein, D., Aristotle on Knowledge and Learning: The Posterior Analytics, Oxford 2016.

Bronstein, D. - Charles, D. - Lennox, J. - Salmieri, G., "Episteme, demonstration, and explanation: A fresh look at Aristotle´s Posterior Analytics", Metascience 23 (2014), pp. 1-35.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html