SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Tutorial I - AFS500136
Title: Tutorial I
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Daniele De Santis, Dott. Ric.
prof. James Hill, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
doc. Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Robert Roreitner
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Is pre-requisite for: AFS500135
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Mokrejšová (11.09.2015)

Jedná se o předmět bez pravidelné výuky s doporučenou dobou absolvování nejpozději ve druhém ročníku
studia.

Cílem předmětu je:
(a) posílit individuální vedení studentů;
(b) pomoci jim v obsahové i časové organizaci jinak dosti volně koncipovaného navazujícího magisterského
studia;
(c) vést je k tomu, aby začali včas soustavně pracovat na své diplomové práci, neodkládali její dokončení a
zbytečně neprodlužovali své studium.

Standardně je vyučujícím vedoucí diplomové práce. V odůvodněných případech pak jiný interní zaměstnanec
ÚFaR, případně některý z externích vyučujících pravidelně zajišťujících povinné a povinně volitelné předměty
studia filosofie na ÚFaR.

Absolvování Tutorialu I je podmínkou zápisu do „Diplomového semináře“. Smyslem je vést studenty k tomu, aby
již při zápisu do Diplomového semináře měli nějakou část své práce hotovu, nebo měli o své práci jasnější
představu.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (21.10.2016)


* Standardní podmínky k udělení zápočtu
* (mohou být individuálně přizpůsobeny dle uvážení pedagoga):

a. Odevzdaní a schválení zadání diplomové práce (neplatí pro dvouoborové studenty, kteří píší diplomovou práci na druhém oboru).
b. Získání zápočtu z předmětu „Písemná práce I“.
c. Domluva studenta s vyučujícím na zaměření magisterského studia a na jeho rámcovém obsahovém i časovém harmonogramu. (Tento harmonogram není pochopitelně pro budoucí průběh studia nijak závazný, má studentovi pouze pomoci si své studium včas a rozumně rozvrhnout.)
d. Individuální úkoly stanovené vyučujícím.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html