SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Early -modern Philosophy B - AFS200013
Title: Novověká filosofie B
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Poznání a zkušenost: Hobbes, Locke, Berkeley, Hume
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. James Hill, Ph.D.
Teacher(s): prof. James Hill, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. James Hill, Ph.D. (15.09.2022)

Zkušenost a poznání

Zkušenost či empirie je pro empiriky jediným původním zdrojem poznání. V našem jednosemestrálním kurzu prozkoumáme, jak podle tří autorů raného novověku: Johna Locka, George Berkeleyho a Davida Huma, nabýváme poznání vnějšího a vnitřního světa, morálky, matematiky a Boha, na základě naší zkušenosti. V průběhu kurzu uvidíme, že podle výše zmíněných filosofů, je naše poznání značně omezené, a že ne každý je v konečném důsledku empirikem v přísném slova smyslu.

Předmět “Novověká filosofie B” je doplňujícím kurzem k předmětu “Novověká filosofie A”, je s ním obsahově těsně provázán a studenti jej plní současně s ním (ve stejném akademickém roce). Je zaměřen na intenzivní rozbor primárních textů.

Konkrétní náplň kurzu může v jednotlivých semestrech doznávat dílčích změn, tj. přesouvat váhu mezi dílčími tematickými okruhy, ovšem při zachování důrazu na získání důkladné znalosti primární literatury, již si musí studenti osvojit pro složení bakalářské zkoušky. Jde v zásadě o následující tematické okruhy: (1) ontologie: problematika konečné a nekonečné substance; psychofyzický problém; povaha a existence matérie; filosofie přírody; problém osoby; pojetí kauzality; důkazy boží existence; (2) epistemologie: metodická skepse a její překonání; ideje a reprezentace reality; vědění a věda; filosofická estetika; (3) filosofie mysli: povaha mysli; teorie subjektivity, vědomí a sebevědomí (4) politická filosofie: přirozený stav a přirozený zákon; koncepce společenské smlouvy; pojetí vlastnictví.
Literature - Czech
Last update: prof. James Hill, Ph.D. (14.10.2022)

Bibliografie

 

Primární texty:

George Berkeley. Pojednání o principech lidského poznání. Přeložili Markéta

Hubová a Marek Tomeček. Praha: Oikoymenh, 2004 [1710]

George Berkeley. Tři dialogy mezi Hyladem a Filonoem. Přeložil Marek Tomeček.

Praha: Oikoymenh, 2007 [1713]

George Berkeley, De motu/O pohybu. Přeložil Jan Palkoska. In: Tři dialogy, 2007

[1721] str. 98-120

David Hume. Pojednání o lidské přirozenosti (Kniha 1). Přeložil Hynek Janoušek.

Praha: Togga, 2015 [1739]

David Hume, Zkoumání o lidském rozumu, přeložil Josef Moural, Svoboda, 1996

[1748]

John Locke, Esej o lidském rozumu, přeložil Miloš Dokulil, OIKOYMENH, Praha,

2012 [1690]

 

Sekundární texty:

Michael Ayers. Locke: Epistemology and Ontology, Routledge, 1991

David Berman. George Berkeley: Idealism and the Man, OUP, 1994

Petr Glombíček a James Hill (ed.). George Berkeley: Průvodce jeho filosofií,

Filosofia, 2009

James Hill. Berkeleyho filosofie ducha. Filosofia, 2016

Nicholas Jolley. Locke: His Philosophical Thought, OUP, 1999

Zdeněk Novotný. David Hume a jeho teorie vědění, Votobia, 1999

Wolfgang Röd. Novověká filosofie, svazek 2, Praha: Oikoymenh, 2001

R.S. Woolhouse. The Empiricists, OUP, 1988

John P. Wright. The Sceptical Realism of David Hume, Manchester University

Press, 1983

Syllabus - Czech
Last update: prof. James Hill, Ph.D. (14.10.2022)

1.     Locke proti vrozeným poznatkům (Esej 1.2 a 1.4)

2.     Locke o dvou zkušenostních pramenech idejí (Esej 2.1)

3.     Locke o poznání hmotné a duševní substance (Esej 2.23)

4.     Locke o rozsahu poznání a vědy (Esej 4.3)

5.     Berkeley proti abstraktním idejím (Principy, Úvod)

6.     Berkeleyho idealismus a odmítání hmotné substance (Principy, §§1-33)

7.     Berkeley o poznání konečných duší a o Boží duši (Principy §§135-147)

8.     Berkeleyho instrumentalistické pojetí vědy (Principy §§101-110; a De motu §§1-37)

9.     Hume o materiálu myšlení a poznání (Pojednání 1.1.1-4)

10.  Hume o kausalitě (Zkoumání 4 a 7)

11.  Humova skepse vůči já (Pojednání 1.4.6)

12.  Humeova kritika zázraků a důkazů Boží existence (Zkoumání 10, 11)

Registration requirements - Czech
Last update: prof. James Hill, Ph.D. (14.10.2022)

Požadavky:

(1) Solidní docházka na semináře (jenom 3 nepřítomnosti jsou příjatelné). (2) Krátká esej na jedno téma ze kurzu. Rozsah eseje: 3-5 normostran; poslední termín na odevzdání eseje: 1. ledna 2023

.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html