Frege from A to Z - AFS100698
Title: Frege od A do Z
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5434
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Co-requisite : AFS100009
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (29.08.2017)
Frege od A do Z

Podle Roger Scrutona byl Frege první velký filosof, jenž se nezabývá zkušenosti v jejím celku, ale vědomě se omezuje jen na úzkou část epistemologie (konkrétně logiky, filosofie matematiky, eventuálně filosofie jazyka). Toto zúžení perspektivy se později přenáší i na vnímání analytického proudu v myšlení, které je pro epistemologické zájmy dokonce obviňováno ze zrady na tradičních filosofických tématech, nese sebou ale zároveň étos filosofické reformy skrze nahlédnutí podmíněnosti naší zkušenosti jazykem.

Frege, který ostatně neměl filosofické ambice a celý život pracoval jako profesor matematiky a fyziky, vynahradil omezení šíře filosofických témat hloubkou, s níž se věnoval těm, která považoval za důležitá. Jeho dílo, včetně spisů z pozůstalosti a dochované korespondence, je myšlenkově kompaktní a jak věcně, tak stylisticky vybroušený celek (Wittgensteinem slavně porovnávaný s Freudem a Schopenhauerem ve Fregův prospěch), postupně rozvíjený z původní myšlenky pojmové reformy aritmetiky. Centrální se zde jeví zejména otázka "Co je číslo?" Z tohoto projektu, zahájeného založením moderní logiky (1879), která plně nahradila kánon aristotelský, vznikly postupně úvahy z filosofie matematiky, sémantiky a analýzy přirozeného jazyka.

V kurzu půjde především o přehledné představení a společné promyšlení stavebních kamenů Fregova filosofického díla, stejně jako role, kterou hrálo v pozdějším vývoji filosofie. Orientovat se budeme na seznam základních fregovských pojmů – „od Anschauung po Zahl“ – , který budeme v průběhu kurzu diskutovat a budovat. Kromě systematického výkladu Fregova díla nám půjde i o diskusi celé ideje analytické metody a jejích případných mezí, jak byly později mj. pod vlivem Fregova díla tematizovány Wittgensteinem.

V kurzu není předpokládána znalost německého jazyka, může být ale výhodou. Všechny diskutované texty budou k dispozici v anglických překladech. V žádném případě se nedoporučuje používat existujících překladů do češtiny.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (28.08.2017)

V případě, že je kurz zapsán jako Analytická filosofie I, je podmínkou atestu získání alespoň 100 bodů udělovaných za průběžné aktivity a pohovor. K pohovoru mohou jí t ti, kdo dosáhli alespoň 60 bodů z průběžných aktivit. K nim patří

1)      aktivní účast na semináři,

2)      průběžné plnění kontrolních úkolů z hodiny na hodinu (až 20 bodů, ty jsou udělovány až kolektivně za všechny úkoly),

3)      referát (až 30 bodů),

4)      ca 2 eseje za semestr (za jeden až 20 bodů).

Podmínkou udělení atestu je rovněž pravidelná účast na přednášce i semináři, maximální počet absencí je 3. Očekává se, že se student připravuje z hodiny na hodinu a na seminář má prostudovaný zadaný text, z něhož si vypíše klíčová hesla do sestavovaného „slovníku“. V případě nedostatečné přípravy je mu počítána neúčast.

V případě, že je kurz zapisován jako volitelný, se student nemusí účastnit cvičení a nevztahuje se na něj tudíž bodový systém. K atestu je zapotřebí, aby při pohovoru ovládal látku probranou na přednášce, tj. orientoval se v základních pojmech Fregovy filosofie. Podmínkou udělení atestu je rovněž aktivní účast na přednášce, maximální počet absencí je 3.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (28.08.2017)

Frege, Gottlob, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens,L. Nebert 1879

Frege, Gottlob, Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl, W. Koebner 1884

Frege, Gottlob, The Foundations of Arithmetic. A logico-mathematical enquiry into the concept of number, Blackwell 1950

Frege, Gottlob, Kleine Schriften, Hildesheim, Olms 1967

Frege, Gottlob, Nachgelassene Schriften, H. Hermes, F. Kambartel, F. Kaulbach (eds.), 2. vydání, Meiner 1983

Frege, Gottlob, Posthumous Writings, Blackwell 1979

Frege, Gottlob, Collected Papers on Mathematics, Logic, and Philosophy, Blackwell 1984

Beaney, Michael (ed), The Frege Reader, Blackwell 1997

Geach, Peter; Black, Max, Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Blackwell 1960

Kolman, Vojtěch, Logika Gottloba Frega, Filosofia 2002.