Philosophy of 19th and 20th Century - exam - AFS100013
Title: Komisionální zkouška z filosofie 19. a 20. století
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 8
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [DS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Daniele De Santis, Dott. Ric.
WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (06.09.2022)
A survey of 19th/20th century philosophical thought.
Student has to answer two questions based on a list of required readings. The examinee has 10 minutes to prepare his/her answers to both questions. The use of text materials or electronic devices is prohibited during this time.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (06.09.2022)

Primární literatura (povinná)

•    K. Marx:  Odcizená práceTeze o Feuerbachovi. In: K. M.: Odcizení a emancipace člověka, Praha, MF 1967, str. 79-90, 131-134.
•    S. Kierkegaard:  Nemoc k smrti, in: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993 str. 136-176.
•    F. Nietzsche:  Nečasové úvahy, úvaha druhá (O užitku a škodlivosti historie pro život), Praha, Oikúmené 2005, str. 77–116; Mimo dobro a zlo, 1. Hlava (Předsudky filosofů) a 2. Hlava (Svobodný duch), přel. Věra Koubová, Praha 1996, str. 9 – 29, 31 – 49; Antikrist, Praha, Votobia 1995, přel. Josef Fischer,  odstavce 29-43, str. 63-98.
•    H. Bergson:  Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí, kap. II; Praha, Filosofia, str. 49-80.
•    G. Frege: O smyslu a významu, Scientia & Filosofia 4/1992, str. 4-75 (bilingva).
•    E. Husserl:  Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I, Praha 2004, Úvod, §§ 1-4, 18-24, 27-46, str. 13–18, 21-27, 46-57, 61-97.
•    M. Heidegger:  Bytí a čas §§ 1-4 + §9 + §25-27, Praha, Oikúmené 2002 (2., opr. vyd.), str. 17-31, 60-64, 143-160.
•    H.-G. Gadamer:  Pravda a metodaNárys filosofické hermeneutiky, Praha 2010, str. 301–327, 331–348.
•    P. Ricœur: O sobě samém jako o jiném, Praha, Oikúmené 2016, (5. studie „Osobní a narativní identita“) str. 128-155.
•    L. Wittgenstein:  Filosofická zkoumání (I. část: 1. - 46.) Praha, Filosofia 1993, str. 9-35.
•    J. L. Austin: Jak udělat něco slovy, Praha, Filosofia 2000, (přednáška 1, 2, 8 a 9), str. 19-39, 101-122.
•    J.-P. Sartre: Bytí a nicota, Praha, Oikúmené 2006, (kapitola „Pohled“), str. 309-343.

•    M. Merleau-Ponty:  Fenomenologie vnímání Praha, Oikúmené 2013, (kapitola Cogito, §§ 1-7) str. 445-461.

•    T. Adorno, M. Horkheimer: Dialektika osvícenství, Praha, Oikúmené 2009, str. 17–29.

•    J. Patočka:   „Přirozený svět a fenomenologie“, Fenomenologické spisy II, Praha, Oikúmené 2009, str. 207-237.
•    M. Foucault:  Řád diskursu. In: Diskurs, autor, genealogie. Praha, Svoboda 1994, str. 7-40.
•   J. Butler: Giving an account of oneself, New York, Routledge 2005, pp. 3-40.

Sekundární literatura (doporučená)

•    Filosofie 19. a 20. století III, Thurnher, R. - Röd, W. – Schmidinger. H., Praha, Oikúmené 2009, kap. VIII (o Heideggerovi, str. 263-321).
•    Holzhey, Röd, Filosofie 19. a 20. století, Praha, Oikúmené 2006, kap. III/1, V. a VI (110 stran.)
•    V. Descombes:  Stejné a jiné. Čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933-1978). Praha, Oikúmené 1995. 180 str.
•    R. Barbaras:  Vnímání. Esej o smyslově vnímatelném. Praha, Filosofia 2002. 60 str.
•    M. Frank:  Co je neostrukturalismus. Praha, SOFIS 2000.
•    P. Michalovič, P. Minár:  Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu. Bratislava, Iris 1997.
•    M. Petříček, Úvod do (současné) filosofie. Praha  Herrmann & synové 1997.
•    W. Janke:  Filosofie existence. Praha, MF 1995, 240 stran.