SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Uninterrupted Teaching Practice - AFR600002
Title: Pedagogická praxe souvislá
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 52 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Mgr. Míla Janišová
Annotation - Czech
V průběhu 52 hodin souvislé pedagogické praxe studenti navazují na poznatky, které získali v předcházejících typech praxí (tj. praxe náslechové a průběžné) a v kurzech oborových didaktik, a tyto poznatky se učí aplikovat při vlastní výuce pod dohledem fakultního učitele.

V případě karantény nebo jiné mimořádné situace bude distanční výuka realizována dle domluvy a možností.
Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (08.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem je rozvinout klíčové učitelské kompetence v oblasti plánování, realizace a reflexe výuky. Všechny materiály, které student v průběhu praxe zpracovává, se stávají součástí učitelského portfolia.

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (14.09.2020)
Literature - Czech

Základní literatura:
Čapek, R. (2001) Pedagogická praxe pro studenty: od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus.
Doporučená literatura:
Bailey, K. M. (2006) Language teacher supervision. A case-based approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Bitljanová, V. & Edwards, S. & Pekařová, I. (2000) Práce se studenty na praxi ve škole. Příručka pro mentory. Liberec.
Malderez, A. & C. Bodóczky. (1999) Mentor courses. Cambridge: Cambridge University Press.
Mason, J. (2002) Researching your own practice. London: Routledge.
Machalová, M. (1997) Mikrovyučování jako specifické situační učení. Pedagogická orientace 4, Brno.
Saginor, N. (2008) Diagnostic classroom observation. Thousand Oaks: SAGE. Corwin Press.
Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge: Cambridge
University Press.
Walker, R. & C. Adelman (2005) A guide to classroom observation. London: Routledge.
Wragg, E.C. (1999) An Introduction to Classroom Observation. London: Routledge.

Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (08.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

- 52 hodin souvislé praxe na zvolené střední škole (na základě domluvy s oborovým didaktikem)

- reflexe praxe s oborovým didaktikem (na základě deníku z praxe)

- záznamy praxe v portfoliu studenta 

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (14.09.2020)
Syllabus - Czech

Souvislá praxe má tyto klíčové složky:
1. 2 náslechy v každé třídě, v níž posléze budou učit;
2. příprava na vlastní vyučování – vypracování plánů hodin a jejich rozbor s fakultním učitelem;
3. vyučování v celkové délce 36 hodin pod dohledem fakultního učitele;
4. rozbor odučených hodin s fakultním učitelem;
5. reflexe v deníku z praxe;
6. účast na běhu školy (dozory, pedagogické porady, rodičovské schůzky atp.);
7. instruktážní (před začátkem) a rozborový (po ukončení) seminář vedený vedoucím praxe.

Last update: Janišová Míla, Mgr. (03.03.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html