SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Textual Linguistics - AFR511009
Title: Linguistique textuelle
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: French
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz navazuje na kurzy obecné lingvistiky. Jeho cílem je uvedení do problematiky textové lingvistiky zejména v oblasti argumentace s přihlédnutím k moderním teoriím v české a francouzské lingvistice. Obsahem kurzu bude analýza argumentativních textů na úrovni pragmatické, enunciační, persvazivní a z pohledu jeho celkové výstavby (koherence a koheze textu). Dalším cílem kurzu je aktivní využití teoretických poznatků pro vlastní produkci strukturovaných textů.<br>
<br>
V případě karantény nebo jiné mimořádné situace bude distanční výuka realizována formou on-line výuky na platformě MSTeams s podporou Moodle.
Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (02.02.2021)
Literature - Czech

Doporučená literatura:

ADAM, Jean-Michel. La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. Paris: Armando Colin, 2008.

ADAM, Jean-Michel. Les textes : types et prototypes : récit, description, argumentation, explication et dialogue. Paris: Nathan, 1992.

CHAROLLES, M. La référence et les expressions référentielles en français, Paris, Ophrys, 2002.

COMBETTES, B. Pour une grammaire textuelle: la progression thématique, Paris: Duculot, 1988.

DUCROT, O. Le dire et le dit, Paris, Les éditions de minuit, 1984.

LOUCKÁ, H. Introduction à la linguistique textuelle, Praha: Univerzita Karlova v Praze – nakladatelství Karolinum, 2005.

MAINGUENEAU, D. Eléments de linguistique pour le texte littéraire, Paris: Bordas, 1990.

MAINGUENEAU, D. La Syntaxe du français, Paris: Hachette, 1994.

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. Le discours en interaction. Paris: Armand Colin, 2005.

PERELMAN, Chaim, Michel MEYER a Lucie OLBRECHTS-TYTECA. Traité de l'argumentation: la nouvelle rhétorique. 5e ed. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 1988

PEŠEK, Ondřej. Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011.

PEŠEK, Ondřej. Nominální anafora a determinace — kontrastivní analýza francouzských a českých systémových možností. Časopis pro moderní filologii 96, č.2, s. 147-164, 2014.

REBOUL, A. - MOESCHLER, J. (1998). La pragmatique aujourd'hui. Une nouvelle science de la communication, Paris, Seuil.

WEINRICH, H. Grammaire textuelle du français, Paris: Didier/Hatier, 1989.

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (17.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky udělení zkoušky:

-          Přítomnost na seminářích - V případě vážného důvodu vyšší absence bude studentovi zadaná náhradní práce.

-          Aktivní účast v hodinách - Průběžné plnění domácích úkolů - písemné práce, samostatná četba, rozbory textů, prezentace domácí práce v průběhu semináře

-          Textová analýza vybraného argumentativního textu

-          Test ze znalostí základních pojmů

 

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (17.02.2021)
Syllabus - French

-          Text a textové vzorce, text a diskurz, textová lingvistika a pragmatika. Mluvní akty a text.

-          Reference. Exofora a endofora. Anafora, katafora. 

-          Tematická progrese. Izotopie.

-          Presupozice. 

-          Konektory a textové organizátory.

-          Koheze, koherence textu.

-          Problematika enunciační odpovědnosti.

-          Textové sekvence - narativní, deskriptivní, argumentativní, explikativní a dialogická.

-          Argumentativní strategie, plány, typologie logického usuzování, otázka přesvědčivosti textu.

 

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (14.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html