French Historical Grammar - AFR511003
Title: Grammaire historique du français
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: French
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - French
V přednáškové části seznamuje kurz studenty s vývojem jazykového systému francouzštiny. V oblasti vývoje jazykového systému je podávána základní, orientační charakteristika jednotlivých fází vývoje francouzského jazyka. Seminární část předmětu je věnována procvičování odpřednášené látky a rozboru textů staré francouzštiny z  pohledu gramatiky.
LE COURS EST PARTIELLEMENT ENSEIGNÉ EN TCHÈQUE.
Last update: Mudrochová Radka, doc. Mgr., Ph.D. (25.09.2023)
Literature - French

Andrieux-Reix, Nelly. Ancien et moyen français. Exercices de phonétique, PUF, 1993. 

Baril, Agnès. Manuel d'initiation à l'ancien français, ELLIPSES MARKETING, 2017. 

Chaurand, Jacques. Histoire de la langue française, PUF, 2011. 

Greimas, Algirdas Julien. Dictionnaire de l'ancien français, Larousse, 2012. 

Hélix, Laurence. Histoire de la Langue Française Capes Lettres Modernes, Ellipses Marketing, 2011. 

Huchon, Mireille. Histoire de la langue française, Le Livre de Poche, 2002. 

Joly, Geneviève. Précis d'ancien francais, Armand Colin, 2002. 

Laborderie, Noëlle. Précis de phonétique historique - 2e édition, Armand Colin, 2015. 

Ménégaldo, Silvère ; Bertrand, Olivier. Vocabulaire d'ancien français - 3e éd. Armand Colin, 2016. 

Rey, Alain et al. Mille ans de langue française, tome 1 : Des origines au français moderne (1), Tempus Perin, 2011. 

Rey, Alain et al. Mille ans de langue française, tome 2 : Nouveaux destins (2), Tempus Perin, 2011.

Last update: Mudrochová Radka, doc. Mgr., Ph.D. (07.09.2020)
Requirements to the exam - French

Předmět je zakončen písemnou zkouškou pojímající témata probíraná během kurzu.

V poloovině semestru je psán průběžný (nehodnocený) test sloužící pro ověření znalostí probrané látky.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Last update: Mudrochová Radka, doc. Mgr., Ph.D. (25.09.2023)
Syllabus - French

Témata přednášek:  

1. Úvod do problematiky: le latin classique/vulgaire, obecné otázky vývoje jazyka 
2. Počátky osídlení území současné Francie, Římská Galie, le gallo-roman 
3. Vznik francouzštiny, le proto-français 
4. Starofrancouzština (l´état de l´ancien français) 
5. Fonetický systém starofrancouzštiny (vývoj hláskového systému, nosovky), feminizace  
6. Hlavní palatalizace ve staré francouzštině 
7. Nominální morfologie I 
8. Nominální morfologie II 
9. Verbální morfologie I 
10. Verbální morfologie II 
11. Lexikální vývoj staré francouzštiny, otázka jazykových přejímek 
12. Shrnutí probraných témat 

Předmět je vyučován ve francouzském jazyce (s částečnými přechody do češtiny).

Last update: Mudrochová Radka, doc. Mgr., Ph.D. (25.09.2023)