SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Language Seminar II - AFR111006
Title: Langue pratique II
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: French
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
Pre-requisite : AFR111005
Is pre-requisite for: AFR111007
Annotation - Czech
Seminář rozvíjí praktické jazykové kompetence studentů a vede je k dosažení úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kromě toho jsou v kurzu probírány a procvičovány některé aspekty francouzské gramatiky a je systematicky rozšiřována slovní zásoba. Po absolvování kurzu by měl být student schopen porozumět náročnějším slyšeným i psaným textům, vlastními slovy strukturovaně shrnout jejich obsah a vyjádřit svůj názor, a to ústně i písemně. Podmínkou absolvování kurzu je rovněž strukturovaná prezentace na vybrané kulturní téma (kniha, film, výtvarné dílo...).

Semináře Langue pratique I a II jsou zajišťovány dvěma vyučujícími (pro detaily zápisu do obou seminářů viz oddíl Požadavky k zápisu).

Do předmětu je možné se jedenkrát opakovaně zapsat.

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. M. Janišové bude její kurz zahájen 20. února 2023.
Last update: Janišová Míla, Mgr. (03.02.2023)
Literature - Czech

Bibliographie : 
Grammaire et vocabulaire : 
BOULARÈS, M., FRÉROT, J.-L. Grammaire Progressive du Français. Avancé. Paris, CLE International, 2012. 
CAQUINEAU-GÜNDÜZ, Marie-Pierre. Les 500 exercices de grammaire: [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2007.
GRÉGOIRE, Maïa. Grammaire Progressive du Français. Perfectionnement. Paris, CLE International, 2012. 
MIQUEL, Claire. Vocabulaire Progressif du Francais. Niveau perfectionnement. Paris, CLE International, 2015. 
MIQUEL, Claire. Vocabulaire Progressif du Francais. Avancé. Paris, CLE International, 2012.
POISSON-QUINTON, Sylvie, Reine MIMRAN a Michèle MAHÉO-LE COADIC. Grammaire expliquée du français ; Exercices: niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2002.

Production écrite : 
CHARNET Claire, Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse, Paris, Hachette, 1997. 
CHOVELON Bernadette et MORSEL Marie-Hélène, Le résumé. Le compte rendu. La synthèse. Guide d’entraînement aux examens et aux concours, Grenoble, PUG, 2002. 
TROUVÉ Alain, Réussir le résumé et la synthèse de textes aux concours, Paris, PUF, 2012. 

Manuels : 

HEU-BOULHAT, E., MABILAT, J.-J. Edito B2. Paris : Didier, 2015.
DOLLEZ C., PONS S., Alter Ego 4, Paris, Hachette FLE, 2007.

PRAVDOVÁ, M., PRAVDA, M., REJTHAROVÁ, V. Mluvená francouzština pro středně pokročilé. Praha : Academia, 1997. 

Dictionnaires :
Francouzsko-český, česko-francouzský velký slovník. Brno: Lingea, 2011. (e-verze dostupná v počítačové studovně Knihovny Jana Palacha)
HOŘEJŠÍ, Vladimír a Josef NEUMANN. Velký francouzsko-český slovník. Praha: Academia, 1992, 4 sv.
REY, Alain, Paul ROBERT a Josette REY-DEBOVE. Le nouveau petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2008, 2009.

DELF :
BAPTISTE, Auréliane a Roselyne MARTY. Réussir le DELF B2. Paris: Didier, 2010.
BRETON, Gilles, Cécile BRULEY-MESZAROS a Nelly MOUS. Reussir le DELF B2: scolaire et junior. Paris: Didier, 2009. 
CHEVALLIER-WIXLER, Dominique, et al. Réussir le DALF. Niveaux C1 et C2 du Cadre européen commun de référence. Paris : Didier, 2007.
DUPOUX, Béatrice. Réussir le Delf: niveau B2 du Cadre européen commun de référence. Paris: Didier, 2006.
GRÉGOIRE, Maïa. Grammaire progressive du français: avec 600 exercices. Paris: CLE International, 2012.
LESCURE, Richard, et al. DALF C1/C2 : 250 activités. Le nouvel Entraînez-vous. Paris : CLE International, 2007.
PARIZET, Marie-Louise. Abc DELF B2 – 200 exercices. Paris : CLE International, 2013.

Autres:
Émissions - TV5MONDE, Géopolitis, RFI, ...

 

 

Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Teaching methods - Czech

Le cours privilégie les méthodes directes d’apprentissage développant de maniere équilibrée les compétences réceptives et productives. Le cours contiendra plus précisément des exercices d’écoute basés sur les documents authéntiques, des présentations orales des actualités du monde francophone, la possibiité d´expression d'un point de vue personnel, les débats dirigés, l’analyse des textes, la production écrite individuelle (en classe ainsi que sous forme de devoirs) etc. Le travail individuel sur les points de grammaires choisis sera exigé.

Objectifs:  Approfondissement des compétences communicatives orales et écrites en français (niveau B2), consolidation des points de grammaire. Iniciation au travail avec les médias francais, approfondissement des connaissances de la culture francophone.

Contenu des cours : Activités de compréhension et production orale, exercices lexicaux et grammaticaux, présentation des actualités du monde francophone

Support : Édito B1, B2 (Méthode de français, éd. Didier), Grammaire progressive du français (B2-C2, Clé internationnal), TV5Monde, FranceInfo (Journal télévisé/Infos du jour)

Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Requirements to the exam - Czech

Modalités de contrôle 

a) Participation active dans les séminaires (production orale, interaction)

b) Préparation régulière aux séminaires

 (présentation/synthèse des actualités du jour; lecture des documents distribués ; devoirs écrits ; révision de grammaire) 

c) Contrôle continu

  • 3 productions orales dont 2 résumés des actualités avec repérage du lexique clé et 1 présentation courte (5-8 minutes de monologue continue) libre (présentation d´un film ou d'un livre contemporains français) 

  • 2 écritures (textes courts)  

d) Contrôle final de compréhensions et productions orales et écrites, grammaire et lexique liés aux thèmes au programme (niveau B2)

 

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Last update: Janišová Míla, Mgr. (20.02.2022)
Registration requirements - Czech
Student absolvuje kurzy Langue pratique I a II povinně se dvěma různými vyučujícími. Pořadí vyučujících si volí každý student sám.
Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html