SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Corpus linguistics - AFN600009
Title: Korpuslingvistiikka
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Finnish
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (24.09.2020)
Přednášky i semináře jsou věnovány současným trendům v korpusové lingvistice obecně a jejich specifickým
projevům ve finském prostředí. Hlavními oblastmi zájmu jsou výzkum mluveného jazyka, žákovského jazyka a
jazyka překladu s důrazem na využití paralelních korpusů. Semináře jsou určeny pro praktickou práci s korpusy,
korpusovými nástroji a ověřování vlastních hypotéz. Korpusová lingvistika je velmi progresivní odvětví lingvistiky,
proto se předmět bude dále doplňovat o nová témata podle postupujícího stavu bádání.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (24.09.2020)

Předpokládá se aktivní účast na přednáškách i seminářích, čtení odborných článků a

vypracování jedné korpusové studie.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (24.09.2020)

Základní studijní literatura:

AALTO, E., LATOMAA, S., SUNI, M.: Suomi toisena ja vieraana kielenä - tutkittua ja keskusteltua. Virittäjä 4/1997,

530-561.

ČERMÁK, F. (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011 - 1 InterCorp. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2011.

ISBN 978-80-7422-114-9

ČERMÁK, F., KOCEK, J. (eds): Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Nakladatelství Lidové noviny. Praha

2010. ISBN 978-80-7422-058-6

ČERMÁK, F., KLÉGR, A., CORNESS, P. (eds): InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Nakladatelství Lidové

noviny. Praha 2010. ISBN 978-80-7422-042-5

ČERMÁKOVÁ, A., CHLUMSKÁ, L., MALÁ, M. (Eds). Jazykové paralely. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny,

2016. Studie z korpusové lingvistiky. ISBN 978-80-7422-557-4.

FÁROVÁ, L.: Uvozovací slovesa v překladech třech různých jazyků. - In: ČERMÁKOVÁ, A., CHLUMSKÁ, L., MALÁ,

M. (Eds.). Jazykové paralely. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Studie z korpusové lingvistiky. ISBN 978-

80-7422-557-4.

JANTUNEN, J. H. 2004. Synonymia ja käännössuomi: korpusnäkökulma samamerkityksisyyden kontekstuaalisuuteen ja

käännöskielen leksikaalisiin erityispiirteisiin. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 35. (PhD thesis)

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-479-4/urn_isbn_952-458-479-4.pdf

JANTUNEN, J. H., BRUNNI S., SPOELMAN, M.(eds.) 2014. Apples - Journal of Applied Language Studies. Special issue

on “Learner Language, Learner Corpora: From corpus compilation to data analysis”, 8 (3). Jyväskylä: University of

Jyväskylä. http://apples.jyu.fi/issue/view/15

HAKULINEN, A., VILKUNA, M., KORHONEN, R., KOIVISTO, V., HEINONEN, T-R., ALHO, I. (toim.): Iso suomen

kielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2004.

TEUBERT, W., ČERMÁKOVÁ, A.: Corpus linguistics. A short Introduction. London: Continuum 2007

Korpusy a další internetové zdroje:

Korpus KORP (https://www.kielipankki.fi/tuki/korp/)

Korpusy a korpusové nástroje ČNK (www.korpus.cz)

Paralelní korpus Intercorp www.korpus.cz/intercorp

The International Corpus of Learner Finnish (ICLFI) http://www.oulu.fi/hutk/sutvi/oppijankieli/ICLFI/Yleinen/index.html

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html