SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Finnish Morphology - AFN201013
Title: Morfologia
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Finnish
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)
Přednáška je zaměřena na výklad finské morfologie, popisu jednotlivých morfémů, hranice slov, hláskových změn,
principu kontrakce hlásek, nominálním i slovesným typům, rozdílům mezi jednotlivými slovními druhy i specifikům
finské morfologie (posesivní a další sufixy, nominální tvary sloves apod.)
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (08.10.2021)

Plnění průběžných písemných úkolů. Písemná zkouška.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

HAKULINEN, A et al.: Isosuomen kielioppi. Helsinki: SKS 2004. ISBN 951-746-557-2.

LAAKSONEN -LIEKO, A.: Suomen kielen äänne-ja muoto-oppi. Loimaa: Finn Lectura 1988. ISBN 951-8905-67-3.

LINDROOS, H., ČERMÁK, F.: Stručná mluvnice finštiny. Praha: FF UK 1982.

KARLSSON, F.: Suomen kielen äänne-ja muotorakenne. Porvoo: WSOY 1983.

WHITE, L.: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Loimaa: Finn Lectura 1993. ISBN 951-8905-65-7.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

1. Obecně o morfologii. Typy morfémů ve finštině. Znak a koncovka.

2. Slovo a slovní kmeny. Systém slovních kmenů. Redukce (supistuminen).

3. Morfofonologie. Změny samohláskové.

4. Souhlaskové střídání. Střídání stupňů (astevaihtelu).

5. Slovní druhy. Klasifikace.

6. Paradigma. Typy paradigmat. Typy slovesné a nominální.

7-8.Flexe. Pády a pádový systém.

8. Posesivní sufixy a ostatní enklitika.

9. Zájmena. Klasifikace a flexe.

10. Číslovky a flexe.

11. Slovesa a jejich flexe. Tempus a modus.

12-13. Jmenné tvary slovesné. Infinitivy a participia

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html