SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Finnish course Ib - AFN200023
Title: Praktický kurz finského jazyka Ib
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Finnish
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Teacher(s): Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Pre-requisite : AFN200022
Interchangeability : AFN200010, AFN200011
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Jednosemestrální jazykový kurz je určen studentům prvního ročníku. Navazuje na kurz Praktický kurz finského
jazyka Ia, který je jeho prerekvizitou. Cílem je osvojit si základní gramatické kategorie a slovní zásobu (zhruba
3000 slov) a procvičit aktivní znalost finštiny. Studenti by měli na konci kurzu porozumět základnímu
gramatickému systému finštiny a získat schopnost přemýšlet v jeho kategoriích. Zároveň by měli být schopni ústní i
písemné komunikace v běžných situacích.
Course completion requirements - Finnish
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (07.05.2020)

Kurz je zakončený zkouškou, která má písemnou i ústní část. Termíny prezenčních zkoušek budou vypsány v červnu a v září.

Předpokladem zápisu ke zkoušce je odevzdání 70 % všech písemných úkolů zadaných v kurzu na platformě Moodle (platí pro obě části kurzu - Lasseho Suominena i Lenky Fárové).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Základní studijní literatura:
LINDROOS, H.: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002. ISBN 80-7335-000-9.

HÄMÄLÄINEN, E.: Aletaan! Helsinki: Hakapaino 1988. ISBN 951-45-4895-7

NUUTINEN, O.: Suomea suomeksi 1. Helsinki: SKS 1993. ISBN 951-717-737-2

SILFVERBERG, L.: Suomen kielen alkeisoppikirja. Loimaa: Finn Lectura Oy 1990. ISBN 951-99860-9-X

LINDROOS, H.: Suomi-tšekki-suomi sanakirja. Porvoo - Helsinky - Juva: WSOY 1984. ISBN 951-0-08745-9.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)

1. 2.participium, záporný minulý čas, věta výsledková; Kalevala.

2. 3.infinitiv, modální výrazy; sauna.

3. Tvoření množného čísla, konjugace ukazovacích zájmen v plurálu; životní styl.

4. Illativ plurálu, karitivní adjektiva; Velikonoce.

5. Rozkazovací způsob, předmět v rozkazovacích větách; příkazy a rozkazy.

6. Partitiv plurálu, predikativ; oblečení.

7. Existenciální věta, kondicionál; obchodní dům.

8. Genitiv plurálu, zájmeno „itse"; vyprávění.

9. Perfektum kladné i záporné; pohádky.

10. Verbální substantiva, další slovní typy; cesta do Finska.

11. Komitativ, frazeologie; turistické zajímavosti okolí Savonlinny.

12. Komparativ a superlativ, komparace adverbií; přírodní zajímavosti Finska.

13. Opakování gramatiky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html