SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Aesthetics II - AES100156
Title: Česká estetika II
Guaranteed by: Department of Aestetics (21-KEST)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (04.08.2022)
Tématem kurzu bude představní historického vývoje dějin české estetiky od počátku dvacátého století do jeho první
poloviny. Sjednocující linkou bude popis vývoje estetického myšlení, který vedl k ustavení a rozvoje českého
strukturalismu. V tomto ohledu bude kurz navazovat na myšlenky představené v kurzu Česká estetika I., který je
věnován vývoji české estetiky v druhé polovině 19. století. Přednášky budou koncipované jako komparativní sondy
do estetických úvah týkajících se jak mimoumělecké estetiky, tak estetických úvah věnovaných jednotlivým druhům
umění.
Semináře se zaměří komparaci různých úvodů do estetiky, které byly v tomto historickém období publikovány (O.
Hostinský, J. Hruban, J. Bartoš, J. Mukařovský.) Četba každého z probíraných textů bude sdílet základní strukturu.
První setkání bude věnováno historickým souvislostem probíraného textu, v druhém setkání bude podrobně
mapována vlastní struktura textu s jeho klíčovými tématy a třetí setkání bude věnováno zpětné vazbě na krátké
kontrolní písemné práce, které budou studenti s předstihem odevzdávat vyučujícímu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (19.10.2022)

Povinná literatura:

 • Bartoš, Josef: Umění. Úvod do estetiky. Praha: Josef Vetešník, Jan Košatka, 1922.
 • Durdík, Josef: Všeobecná aesthetika. Praha: Kober, 1875.
 • Hostinský, Otakar: O umění. Praha: Československý spisovatel, 1956.
 • Hostinský, Otakar: Úvod do estetiky. In Pečman, Rudolf (ed.): Pocta Otakaru Hostinskému. Brno,
 • Česká hudební společnost, 1982, s. 11 - 21
 • Hruban, Josef: Úvod do estetiky. Praha: Český deník, 1915.
 • Mukařovský, Jan: Studie I. a II. Brno: Host, 2007.
 • Mukařovský, Jan: Úvod do estetiky. Estetika, 23, (1-2), 1986, s. 25-45 a 119-135.
 • Zich, Otakar: Estetika dramatického umění. Teoretická dramaturgie. Praha: Panoráma, 1987.

Doporučená literatura:

 • Čapek, Karel: Univerzitní studie. Československý spisovatel, Praha 1987.
 • Foglarová, Eva: Estetik Jaroslav Hruban, žák Otakara Hostinského. In: Studia Theologica 21. Vol.

VII, Zajícová, L. (Ed.), No. 3, Olomouc: Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého, 2005, s.

39-62.

 • Jakobson, Roman: Co je poezie? In: Poetická funkce. Jinočany: H&H, 1995.
 • Jůzl, Miloš: Hostinského pojetí estetiky a filozofie dějin umění. Praha: Univerzita Karlova, 1985.
 • Havránek, Jan: Jan Mukařovský a Karlova univerzita. In: Studie o Janu Mukařovském. Acta
 • Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, Vol. 5, 1990, s. 9-39.
 • Markalous, Bohumil: Estetika praktického života. Praha: Odeon, 1989.
 • Mukařovský, Jan: Cestami poetiky a estetiky. Praha: Československý spisovatel, 1971.
 • Mukařovský, Jan: Dialektické rozpory v modernom umení. Bratislava, 1942.
 • Nejedlý, Zdeněk: Katechizmus estetiky. Praha, 1902.
 • Novák, Mirko: Česká estetika od Palackého po dobu současnou. Praha: Borový, 1941.
 • Sus, Oleg: O sváru estetického systému s estetickou zkušeností. In Estetické problémy pod

napětím. Praha: Michal Jůza & Eva Jůzová, 1992.

 • Šalda, František X.: Boje o zítřek. Praha: Volné směry, 1905.
 • Šalda, František X.: Kritické projevy I. Praha: Melantrich, 1949.
 • Vodička, Felix: Struktura vývoje. Praha: Dauphin, 1998.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html