SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Aesthetics I - AES100155
Title: Česká estetika I
Guaranteed by: Department of Aestetics (21-KEST)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Interchangeability : AES100110
Is interchangeable with: AES100110
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (04.08.2022)
Přednášky tohoto kurzu budou zaměřeny na vývoj estetického myšlení v Českých zemích od poloviny
devatenáctého století do začátku století dvacátého (B. Bolzano, F. T. Bratránek, F. M. Klácel, R. Zimmerman, J.
Durdík, Otakar Hostinský) V rámci představení vývoje „české estetiky“ budou ukazovány souvislosti jednotlivých
probíraných teorií s vývojem světové estetiky a to především v kontextu tří hlavních teoretických formací, které byly v
českém prostředí dominantní (Leibnizovsko-baugartenovská linie uvažování, český hegelianismus, český
herbartismus). Obzvláštní důraz bude kladen na to, jak tyto myšlenkové směry přijímaly, kritizovaly a transformovaly
přelomové myšlenky estetické teorie Immanuela Kanta. Představení klíčových myšlenek tohoto období připraví
výchozí půdu pro sledování zdrojů českého strukturalismu jako nejvýznamnější estetické teorie dvacátého století
rozvinuté na české půdě. Toto téma bude podrobněji tematizované v kurzu Česká estetika II.

Na seminářích budou čteny zásadní studie charakterizující vývoj daného období a tímto způsobem budou
doplňována a konkretizována témata přednášek.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (19.10.2022)

Povinná literatura:

 • Kant, Immanuel: Kritika soudnosti. Praha: OIKOYMENH, 2015.
 • Bolzano, Bernard: O pojmu krásna. Estetika, 31, (3-4), 1994.
 • Bratránek, František Tomáš: K explikaci pojmu krásna. Praha: AV ČR, 1995.
 • Durdík, Josef: Všeobecná aesthetika. Praha: Kober, 1875.
 • Hostinský, Otakar: O umění. Praha: Československý spisovatel, 1956.

Doporučená literatura:

 • Foglarová, Eva: Estetika Františka Palackého. Praha: Univerzita Karlova, 1984.
 • Foglarová, Eva: Česká estetika 1. poloviny 19. století. Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku
 • III. Jana Sošková (ed.) Prešov: Studia Aesthetica I., 2000.
 • Foglarová Eva: Česká estetika 2. poloviny 19. století, Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku
 • III. Jana Sošková (ed.) Prešov: Studia Aesthetica III., 2000.
 • Hlobil, Tomáš: Vývoj rukopisných verzí v „Přehledu dějin krásovědy a její literatury“ Františka
 • Palackého - nejstarší evropské dějiny estetiky, Estetika, 36 (2), 2000.
 • Jůzl, Miloš: Hostinského pojetí estetiky a filozofie dějin umění. Praha: Univerzita Karlova, 1985.
 • Novák, Mirko: Česká estetika od Palackého po dobu současnou. Praha: Borový, 1941.
 • Palacký František: Krásověda. Přehled dějin krásovědy. Spisy drobné III. Spisy aesthetické a

literární. Praha: Bursík a Kohout, 1902.

 • Sus, Oleg: O sváru estetického systému s estetickou zkušeností. In Estetické problémy pod

napětím. Praha: Michal Jůza & Eva Jůzová, 1992.

 • Svoboda, Karel: Bolzanova estetika. Rozpravy ČSAV, Vol. 64., No. 2., 1954
 • Tretera, Ivo: J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě. Praha: Univerzita Karlova, 1990.
 • Svoboda, Karel: Bolzánova estetika. Rozpravy ČSAV, Vol. 64., No. 2., 1954
 • Šalda, František X.: Kritické projevy I. Praha: Melantrich, 1949.
 • Tretera, Ivo: J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě. Praha: Univerzita Karlova, 1990.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html