SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Musical Aesthetics II - AES100121
Title: Hudební estetika I
Guaranteed by: Department of Aestetics (21-KEST)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
Incompatibility : AES100002
Annotation - Czech
Anotace:
Předmět se zabývá současnou teorií estetiky hudby včetně kapitol věnujících se vývoji české hudební estetiky. Na
tyto
přednášky v dalším semestru navazuje výklad dějin evropské hudební estetiky. Zvláštní pozornost je věnována
estetice
rozeznění hudby neboli estetice hudební interpretace.

Přednášky jsou zaměřeny na problém hudby jako umění, které v konceptu hudebního uměleckého díla od sebe
výrazně
odděluje dvě složky jeho existence: 1) grafický záznam hudebního díla, ve kterém dílo existuje pouze ve své
potenciální
podobě; 2) hudební dílo ve své konkrétní a jedinečné zvukové realizaci (hudební interpretaci, aktualizaci,
rozeznění).
Česká hudební estetika (O. Hostinský, O. Zich, J. Zich) vždy v definování svého předmětu silně akcentovala
materiálovou
stránku hudby, tzn. orientaci na estetické vlastnosti zvuku, popřípadě tónu. Přednášky jsou zaměřeny na komparaci
a
hodnocení různých interpretací (zvukových realizací) z hlediska grafického záznamu stejného hudebního díla.
Hudba jako výrazně komplexní a současně různorodý fenomén upoutávala pozornost jak fyzikálně-matematickými
elementy
zvuku, tak řečovými, technickými, sociálními, uměleckými a dalšími funkcemi. Hudební estetika je tak v různých
obdobích
získávána ze spisů matematiků, hudebních teoretiků, literátů, filozofů. V historické části se proto přednášky
zaměřují na tyto
různé aspekty hudby a snaží se na základě pramenů doložit, jaká témata tvořila dobové hudební estetiky a jaký
konkrétní
vliv měly na produkci hudebních výrazových prostředků. Pro představení témat současné hudební estetiky je
zvolena
metoda konfrontace koncepcí hudebních estetiků (H. H. Eggebrecht, C. Dahlhaus, R. Scruton) a hudebních poetik
(F.
Busoni, I. Stravinskij, A. Schönberg, L. Bernstein, J. Cage ad.). Oddělené přednášky jsou věnovány vývoji české
hudební
estetiky (O. Hostinský, O. Zich, J. Zich, A. Sychra, J. Volek, M. Jůzl).


Last update: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
Literature - Czech

Literatura ke zkoušce:

 

Hanslick, Eduard: O hudebním krásnu. Edition Supraphon, Praha 1973.

Hostinský, Otakar: O hudbě. SHV, Praha 1961 (Hudební krásno a souborné umělecké dílo z hlediska formální estetiky).

Jůzl, Miloš: Otakar Hostinský. Melantrich, Praha 1980.

Zich, Otakar: Estetické vnímání hudby. Estetika hudby. Supraphon, Praha 1981(edičně připravil Miloš Jůzl; součástí vydání je také rekonstrukce Zichových univerzitních přednášek z estetiky hudby).

Last update: Dykast Roman, doc. PhDr., CSc. (26.02.2013)
Requirements to the exam - Czech

Literatura ke zkoušce:

 

Hanslick, Eduard: O hudebním krásnu. Edition Supraphon, Praha 1973.

Hostinský, Otakar: O hudbě. SHV, Praha 1961 (Hudební krásno a souborné umělecké dílo z hlediska formální estetiky).

Jůzl, Miloš: Otakar Hostinský. Melantrich, Praha 1980.

Zich, Otakar: Estetické vnímání hudby. Estetika hudby. Supraphon, Praha 1981(edičně připravil Miloš Jůzl; součástí vydání je také rekonstrukce Zichových univerzitních přednášek z estetiky hudby).

Last update: Dykast Roman, doc. PhDr., CSc. (26.02.2013)
Syllabus - Czech

Sylabus předmětu Hudební estetika I

1. Předmět hudební estetiky

2. Hudební estetika ve vztahu k hudebnímu dílu

3. Materiál hudby - vlastnosti tónu

4. Estetika hudebního výkonného umění / rozeznění hudby

5. Hudební formalismus - E. Hanslick: Hudební krásno I

6. E. Hanslick: Hudební krásno II

7. "Herbartismus" Otakara Hostinského a jeho koncepce hudebního krásna a souborného uměleckého díla

8. Estetický spor o podstatu české hudební deklamace

9. Otakar Zich: Estetické vnímání hudby

10. Pojetí hudební významové představy Otakara Zicha

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html